HTML

Boldogok a sajtkészítők

- Következő! … Kereszthalál? - Igen. - Kimész az ajtón, balra fordulsz, fogsz egy keresztet. - Következő! ... Kereszthalál? - Igen. - Jó. Kimész az ajtón, balra fordulsz, fogsz egy keresztet. Következő!... Kereszthalál? - Ó nem. Szabadláb. - Mi? - Engem elengedtek. Azt mondták, nem csináltam semmit, szabadon élhetek valahol egy kis szigeten. - Hú! Az nagyon jópofa dolog. Hát akkor eredj! - Nem. Én csak ugrattalak. Valójában kereszthalál. - Ó, már értem! Nagyszerű! Nagyon jó, nagyon jó! Hát, kimész az ajtón... - Igen tudom. Ki az ajtón, balra fordulok, fogok egy keresztet. - Nagyon jó, kösz' szépen. Kereszthalál? - Igen. - Jó...

Friss topikok

  • blah blah: vicces ilyen cikkeket visszaolvasni 2012 - "Tragikus esztendőt tudhat maga mögött a kormányoldal. ... (2017.01.21. 19:44) Orbán álma, Magyarország valósága
  • deákferenc89: Ez jó cikk! (2017.01.19. 10:50) Ti mind antiszemiták vagytok!
  • Huffnágel Pista: @Tonohaver_maradtam: @qamba: @Madnezz: @vargánya: @Brix: @maxval bircaman megbízott szerkesztő: @c... (2016.06.12. 17:01) Mire lesz jó a kvóta?
  • mackensen: Én egyetértek az írással. A robotizálás lassan nem csak a kékgalléros, de a fehérgalléros munkaerő... (2016.05.27. 18:45) A feltétel nélküli alapjövedelem feltételei
  • - duplagondol: (Ja, a tanmese lemaradt. Ha ezek a proscriptióval egy Cicerót képesek voltak elintézni, épp mi len... (2016.02.22. 20:22) Gyerekkatonák

Linkblog

Levél Dr. Dániel Péterhez

2012.05.17. 07:02 Ratius

Tisztelt Dániel úr!

Aligha vagyok azzal vádolható, hogy különösebben rajonganék Horthy Miklósért, művéért, koráért, szelleméért, az ön tette mégis szomorúsággal tölt el. Én ugyanis hiszek az emberi nagyságban, a nemes erényben, az értelemben, a jóságban, a belátásában, s ezért mindig megrendít, amikor bebizonyosodik, hogy embertársaink között akadnak olyan ostoba, gonosz, rosszhiszemű, gondolkodni rest semmirekellők, mint amilyennek önt tettei feltüntetik.  Ilyenkor csalódok fajunkban, és fokozódó megértéssel tekintek a vízözönt fontolgató isteni szándékra. 
 
A probléma nem az, hogy ön nem szereti Horthyt. Még csak az sem okoz nekem gondot, hogy leöntötte piros festékkel.  A probléma az a rosszhiszeműség, amely kimondatja önnel az ostoba és lapos hazugságot, a közhelyszerű demagógiát, a bárgyú történelem- és társadalomképből eredő idétlen jelszót: Horthy Miklós tömeggyilkos és háborús bűnös. 
Amint a táblája hátoldalára írt szövegből kiderül, ön azt képzeli, hogy ez az ember volt felelős a Don-kanyarban elesettek sorsáért, a háború katonai és polgári áldozataiért, világháborús részvételünkért, illetve a magyar zsidóság pusztulásáért. Ön azonban ebbéli meggyőződésében nem pusztán téved, de annál valami sokkal rosszabbat művel. Ön egy olyan hazugságot terjeszt és támogat, amely sem most, sem keletkezése idején nem függött össze Horthy Miklóssal és korával, viszont igazolja mindazt a szörnyűséget, amit jelen világunk elkövet a védtelenekkel, a kiszolgáltatottakkal, az elesettekkel szemben. Ön egy gonosz és velejéig romlott hatalmi érdek zászlaját lengeti, egy önigazoló ideológia giccses propagandaanyagát terjeszti, egy látszólagos valóság Patyomkin-díszleteit pingálja ki az egészség piros színére. S, ami a legrosszabb: közben azt képzeli, hogy a demokraták, az igazak, a jók, a valamire valók érdekében cselekszik, azt képzeli, hogy vállat vállhoz vetve küzd a derekakkal egy szebb, igazabb, hitelesebb világért. 
De ön téved. Ön és harcostársai egy kíméletlen diktatúra prostituáltjai, egy lelkiismeret nélküli zsarnokság lotyói, egy sekélyértelmű és még sekélyebb érzelmű rezsim tányérnyalói. 
 
 
Mit tehet egy politikus?  
 
A történelmi – vagy hadd fogalmazzak pontosabban – a mindenkori társadalmi valóság ugyanis sokkal árnyaltabb, mint amennyire ön felfogni képes azt. Egy közösség élettörténete soha nem valamiféle lineárisan futó, szándékok és akaratok sorából összeálló sztori, hanem egy rendkívül bonyolult, és rendkívül sok okból következő eseménysor, amelyben az egyéni szándékok jelentősége meglehetősen csekély, s amelyben a döntések következményeit szinte lehetetlen előre megjósolni. Az a történelem, az a társadalom, amit ön ismer, s amelynek képeit Horthyra vetíti, nos, az a történet a mozifilmekben és a politikai pamfletekben létezik, a valóságban nem. Horthy szobrát ön leöntheti piros festékkel, akaszthat mocskolódó táblát a nyakába, de talán ezenközben ön is sejti, hogy hazudik, amikor közéleti performance-énak üzenetét megfogalmazza.  Tudniillik, bármilyen rossz véleménnyel is vagyok önről, azt azért nem bírom feltételezni, hogy úgy gondolja: Horthy eleve a doni tragédia reményében, vagy a gázkamrák létének tudatában küldte halálba a magyarság százezreit. Ezt épelméjű ember nem gondolhatja komolyan. 
A magam részéről nem tartom valami nagyra Horthyt, de azt mindenképpen elismerem, hogy a kormányzó – a maga szellemi korlátainak keretei között – a legjobb tudása szerint munkálkodott az ország és a nemzet javára.  Megjegyzem, ugyanezt feltételezem Kádár Jánosról, Orbán Viktorról, sőt még Gyurcsány Ferencről is. Az ugyanis elképzelhető, hogy egy politikus, vagy történelmi szereplő döntéseivel nem értek egyet, ostobaságnak tartom azokat az elveket, amelyek mentén fölépíti kormányzása rendjét, netán elszomorít az a tartalmatlan, ötlet és kurázsi nélkül való kormányzás, amit művel, esetleg felháborít, hogy saját korlátait nem fedezi föl, vagy megdöbbent az emberi gyengeség, amelyet tanúsít. Igen, mindez elképzelhető. Azt azonban, hogy ezek az emberek úgy hiszik, sokszor borzalmasan ostoba döntéseik az ország érdekében valók, azt egy pillanatig sem kétlem. Meggyőződésem ugyanis, hogy politikusnak lenni elég rossz dolog. Úgy hiszem, hogy az elmekórtan egy ma még fel nem tárt területe ad majd magyarázatot arra, miért vállalják némelyek ezt a hálátlan szerepet. E válasz megszületéséig azonban azt kell feltételeznem, hogy egyszerűen jót akarnak annak a közösségnek, amelynek élére állnak. Még akkor is így gondolom, ha az általuk vallott jó nem egyezik az általam vallott jóval. 
 
 
Élet, s halál között
 
Horthyval kapcsolatban a ma már elég jól ismert történelmi dokumentumok igazolják jóhiszemű feltételezéseimet. A Szovjetunió elleni hadba lépést egy körmönfont politikai csapda eredményének tartom, amely csapda éppen a békés revízió során jött létre. Horthy, aki a harmincas évek második felében még mindent elkövetett a béke megtartásáért, és Hitler háborúba hívó szirénénekeire nem volt hajlandó reagálni, pontosan azért volt kénytelen hadat üzenni a Szovjetuniónak, mert korábban elfogadta a békés revízió lehetőségét. Hibája nem az, hogy a megtámadta a szovjetet, hanem az, hogy nem ismerte föl idejekorán: ha a náci Németország elég hatalmas ahhoz, hogy adjon, ahhoz is elég erős lesz, hogy elvegyen. S ettől az elvételtől való félelmében – miután a görög ajándékot elfogadta – már versenyt kellett futnia a többi szövetségessel a hűség arénájában.  Így a Szovjetunió elleni háború alternatívája az lehetett volna, ha Magyarország nem fogadja el a bécsi döntéseket, és fegyverrel szerez érvényt területi követeléseinek.  Tehát egy kilátástalan háború, mondjuk Románia ellen. 
A zsidóság deportálásával kapcsolatban is csupán egy rosszhiszemű és rosszindulatú ember képzelheti azt, hogy Horthy tudatosan küldte a halálba félmillió polgártársunkat. A magyar zsidóság sorsával kapcsolatban, minden álnok hazudozás ellenére is létezik azonban egy történelmi realitás, nevezetesen az, hogy ezeket az embereket jóhiszeműen, a zsidó haza megteremtésének távolabbi ígértével vitték – egyelőre – dolgozni Németországba. Bár a magyar közgondolkodás ebben az időben, a világban uralkodó nézetek hű tükreként, meglehetősen antiszemita volt, azért a zsidóság kiirtását talán csak néhány őrült gondolhatta komolyan. Egy Horthy, egy Teleki, egy Bethlen, egy Bárdossy, egy Sztójay, de még egy Szálasi sem vetemedett arra a végtelenül cinikus és aljas gondolatra, hogy a zsidókat meg kell semmisíteni. Így azt sem gondolhatták, hogy akad néhány végtelenül aljas és cinikus gazember, aki a transzportok végén gázkamrába küldi a munkaképtelen deportáltakat. Mint ahogyan elképzelhetetlen volt ez a végkifejlet a magyarországi zsidóság vezetői számára is, akik Eichmann korrekt partnereként pontosan olyan készségesen segítették a zsidó deportálások folyamatát, mint a magyar államigazgatás egésze. 
A valódi motiváció tehát korántsem a gyilkolás, kiirtás, megsemmisítés vágya, hanem ismét az embermentés szándéka volt. Az elhúzódó háború miatt megnövekedett német munkaerőigényt próbálta a magyar zsidóság deportálásával kiszolgálni Magyarország, egyébként ahelyett, hogy még több magyar katonát, és munkaszolgálatos magyar zsidót küldjön a frontra. Amikor Horthy a deportálások mellett döntött, a két rossz közül a kisebbik rosszat választotta. Dolgozni a német hátországban ugyanis, még a leginfernálisabb körülmények között is jobb, mint megdögölni a keleti front valódi poklában. 
Azt nyilván nem kötötték Horthy orrára, hogy a munkaképtelen zsidókat meggyilkolják a lágerekben, s, ha hallott is mendemondákat a kormányzó a borzalmas körülményekről, azokat okkal gondolhatta túlzónak, ellenséges propagandának, civil nyavalygásnak. Mint ahogyan számunkra sem belátható, számunkra is nehezen hihető, hogy vannak a világon ma is olyan dolgozószobák, amelyeknek sötét boltívei alatt cinikus haszonelvűséggel döntenek százezrek életéről és haláláról. Ugyanakkor tény, hogy mikor az úgynevezett Auschwitz-jelentés a kormányzó elé került, s nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar zsidóság jelentős részére halál vár Németországban, Horthy azonnal leállította a deportálásokat. 
Nem. Félre ne értsen! Nem kívánom felmenteni azt az embertelen, klerikális, középkorias rezsimet a maga bűnei alól. Nem hiszem azt, hogy jó szolgálatot tett a Horthy a magyarságnak. De igenis hiszem, hogy ő úgy vélte, országa javára cselekszik. S hozzá kell tennem azt is, hogy ennek az elmaradott rezsimnek éppen, hogy érdemei közé tartozik az, amit ön bűnéül ró föl: egyebek mellett az a magyar zsidóság részleges megmentése, és az, hogy amennyire lehetett, távol tartotta hazánktól a háború szörnyűségét. Ön téved, amikor dédszüleit közvetve Horthy Miklós áldozatának tekinti. Mert ön valószínűleg az életét köszönheti ennek az embernek.  
 
 
Cui prodest? 
 
Persze ön nyilván mindezt másképp látja, de azért azt ne felejtse el, hogy sem ön, sem én, sem a ma élő nemzedék egyetlen tagja sincs abban a helyzetben, hogy egy csaknem száz évvel ezelőtt élt ember gondolataiba belelásson. 
Abban a helyzetben azonban vagyok, hogy rámutassak az ön kifordult logikájának néhány visszásságára. Remélve egyébként, hogy ezzel meg tudom szólítani az önben talán lappangó intellektuális lelkiismeretet, s rá bírom venni arra, hogy legalább néha, legalább néhány kérdésben ne hessegesse el azokat a gondolatokat, amelyek a saját gondolataival szemben, talán az ön elméjében is felmerülnek. 
Ön ugyanis az összeesküvés-elméletek logikája szerint okoskodik, s ez az a legbutább önigazoló hazugság, amit az ember kitalálhat. A gonosz kormányzóról alkotott képe arról árulkodik, hogy ön úgy hiszi, a világot akarat és szándék irányítja, s így egy-egy kor áldozatai, valamiféle ártó hatalom döntésének vesztesei. A zsidókat Hitler pusztító szándéka küldte gázkamrába, a Donnál elesett katonák Horthy véres kezéről pusztultak el, a polgári Magyarország Sztálin döntése nyomán lett semmivé, a rendszerváltás, vagy a globalizáció veszteseit a zsidó világ-összeesküvés semmizte ki, és így tovább, és így tovább. E gondolatkörből az életünkért viselt személyes felelősség az, ami hiányzik. De ez a kisebbik baj. A nagyobbik baj az, hogy az összeesküvés elmélet alkalmas arra, hogy hamis jelentőséget tulajdonítson magának az ember általa. A gonosz szándék áldozata ugyanis útjában van az összeesküvőknek. Különleges ember. Olyan tulajdonságokkal bír, amelyek miatt pusztulnia kell, de amelyek egy másik korban, egy másik rendszerben, egy másik szociális közegben éppen előnyére válnak. A zsidóság üldözöttség-tudatából pontosan ugyanaz a kiválasztottság tudat következik, amelyet a délibábos, magyarkodó, pilisi szívcsakráról elmélkedő, sumér-magyar rokonságot valló ősmagyaroktól hallhatunk. Amit a dákó-román elméletből kihámozhatunk, amit a francia gloire-ről tudhatunk, amit az orosz lélek mélységéről olvashatunk. 
Önigazolások ezek, a leglaposabb fajtából valók. 
Ja, és hogy el ne felejtsem megkérdezni – ismét szunnyadó szellemi lelkiismeretéhez szólva – ön mit gondol, miféle érdek, miféle kultúra, miféle rendszer az, ami miatt egy nyolcvan évvel ezelőtti rémtörténetet, a világháborús borzalom megannyi részletét, a zsidó, a magyar, az orosz, a lengyel tragédia szörnyűségét újra és újra emlegetnünk kell?
Segítek! S, ha ön baloldalinak vallja magát, mint ahogyan számomra annak tűnik, akkor nem fog meglepődni azon, hogy egy baloldali honlapon olvastam a következő, igen szellemes mondatot: „Ne beszéljen a holokausztról az, aki nem beszél a kapitalizmusról!”
 
 
A Boldogok a sajtkészítők immár a Facebookon is megjelent.
Érdemes bejelölni, mert előfordul, hogy egyébként izgalmas posztok
nem kerülhetnek ki az Index címoldalára. 

 

341 komment · 7 trackback

A bejegyzés trackback címe:

http://boldogokasajtkeszitok.blog.hu/api/trackback/id/tr474521504

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Hősünk Horthy 2012.05.17. 11:19:53

Teniszben szép sikerei voltak, remekül mozgott az úri társaságban. Később tengerre szállt, ahol először hajókat, majd magát a tengert veszítette el. A szárazföldre lépve megmaradt korábbi pályája ívén és elvesztette az országot. Ma sokan meghatottan em...

Trackback: Hősünk Horthy 2012.05.17. 11:19:53

Teniszben szép sikerei voltak, remekül mozgott az úri társaságban. Később tengerre szállt, ahol először hajókat, majd magát a tengert veszítette el. A szárazföldre lépve megmaradt korábbi pályája ívén és elvesztette az országot. Ma sokan meghatottan em...

Trackback: Bicikliszentelés Mezőkövesden – Így készül a szentelt bringa 2012.05.17. 10:46:31

600 biciklit áldott meg egy pap Mezőkövesden vasárnap. Az ötlet a katolikus egyháztól származott. Hol voltak ezek a jámbor emberek, amikor a város vezetői februárban a “Munkát, kenyeret” menet résztvevőit alázták? “Itt Mezőkövesden, t...

Trackback: Bicikliszentelés Mezőkövesden – Így készül a szentelt bringa 2012.05.17. 10:38:57

600 biciklit áldott meg egy pap a mezőkövesden vasárnap. Az ötlet a katolikus egyháztól származott. Hol voltak ezek a jámbor emberek, amikor a város vezetői februárban a “Munkát, kenyeret” menet résztvevőit alázták? “Itt Mezőkövesden,...

Trackback: Közmunkások gyalázták meg Orbán Viktor szobrát 2012.05.17. 10:18:02

Közmunkások maroknyi csoportja vérrel és verejtékkel mocskolta be Orbán Viktor szobrát. Civil szervezetek, az LMP és Mesterházy Attila egyhangúan elhatárolódtak az akciótól, mondván, még az Orbán Viktor elleni fellépéseket is csak a demokratikus kerete...

Trackback: Ne csinálj magadnak faragott képet – politikusokról se! 2012.05.17. 10:16:35

“Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.” – áll a Tízparancsolat legelején abban az életviteli tanácsadó könyvb...

Trackback: Qrva nagy gáz van szimbolikus ügyek terén 2012.05.17. 09:14:44

Lassan már tényleg elhiszem, hogy teljesen meghülyültünk. Mint írtam korábban, nem éltem meg diadalmámort, amikor megtudtam, teret és szobrot is kap a Kormányzó Úr, a Nemzet Apja, mivel nem értek egyet hatalomgyakorlási módszereivel és úgy általában a ...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben.

Buci-Bigyo (törölt) 2012.05.17. 12:42:49

Nekem dr. Dániel Péterről ugyanaz jut eszembe mint a Jobbikról. A szélsőség az szélsőség, akár a jobb, akár a bal oldalon fordul elő.

dr. mesterséges színezék 2012.05.17. 12:47:16

@Putyilov gyári melós: "Tudod még szembeszállnia se kellett volna, hogy ne tömeggyilkosként emlegessék.

Akár le is mondhatott volna."

Pár emigráns kormány dolgozott már azidőtájt Londonban. Erről még tán Horthy is hallott, aki pedig - legalábbis azt veszem ki - tájékozatlanságban és naivitásban csak bepisilős-sötétbenfélős Medgyessyhez volna hasonlítható.

Putyilov gyári melós 2012.05.17. 12:50:18

@nu pagagyí:
Szegény Orbán is áldozat, belekényszerítik a hízelgői és a seggnyalói :O)))

szkepi 2012.05.17. 12:51:52

A csónakos tehet arról is, hogy az oroszok 40évig itt voltak. Nem részletezem miért

dr. mesterséges színezék 2012.05.17. 12:54:37

@Putyilov gyári melós: "Az a lényeg, hogy a kretén Jáksó zsebét jól teletömtétek."

Szegény Farkasházy meg nem érti, hogy ő miért maradt ki, mikor ő is heti hentes volt, nem csak Jáksó.

Putyilov gyári melós 2012.05.17. 12:55:27

@dr. mesterseges szinezek:
A nagyfaterom vezérkari százados volt a Várban, és ő azt mesélte, hogy a háborúba való belépés pillanatában tisztában voltak vele, hogy a hadsereg alkalmatlan komolyabb hadviselésre, sőt még a visszacsatolt területek megtartására is.

Mondjuk Weiss Manfréd és a korabeli nagytőkések halálra keresték magukat a hadimegrendeléseken.
És ez mozgatta az egészet.

Putyilov gyári melós 2012.05.17. 12:57:03

@dr. mesterseges szinezek:

Szerintem mert ő már öreg és a kutyát se érdekli már, Jáksó elvtárs viszont még aktív és kivállóan alkalmas orientációs feladatokra.

milyen szép a Vértes, ó 2012.05.17. 13:00:44

Horthy '43 áprilisában tárgyalt Hitlerrel az Endlösung-gal kapcsolatban, és tisztában volt azzal, mi a német vezetés szándéka a zsidókérdésben; bár valóban ellenezte a dolgot a maga módján, ő "csak" el akarta távolíttatni a zsidókat Magyarországról. De kitalálni, hogy "hát nem is tudhatott róla", meg azzal "érvelni", hogy 'az Auschwitz-jelentés' (összesen fél évig győzködték, hogy állíttassa le deportálásokat, mert tömeggyilkolás folyik, de még az említett jelentés megjelenése után is kellett vagy két hónap, hogy végül megtegye), meglehetősen nevetséges mosdatás, tökéletesen illik a zavart-zavaros, logikátlanul ide-oda csapongó cikkhez.

Tudott arról, mi történik, de úgy tett, mintha fogalma se lenne róla.

Ettől persze nem tömeggyilkos, és háborús bűnösnek se nevezném, Dániel Péter meg egy nevetséges idióta.

Fiesole 2012.05.17. 13:01:59

@collateral collector: "hazudoznak a történelemről, és egyfajta hamis nosztalgiát próbálnak táplálni, feléleszteni egy szégyenletes korszak iránt, ez egy probléma. "

Itt a baloldalra gondolsz? Simán ráillik...

Az egész Horthy huzavona a legjobb példa a kommunizmus agymosó hatására, ami a mai napig mérgezi a társadalmat.

szkepi 2012.05.17. 13:03:41

Weiss Manfréd 1922ben meghalt, a többi zsidó gyártulajdonostól elvették mindenét és a csónakvezető vitéz a halálba küldte őket.

szkepi 2012.05.17. 13:04:40

nomeg akit papircipőben küldtek az orosz télbe!
a hadsereg lopta szét magát és nyalta a náci segget.

balfék 2012.05.17. 13:06:09

@milyen szép a Vértes, ó: Nálad hol kezdődik a tömeggyilkolás?

dr. mesterséges színezék 2012.05.17. 13:07:26

@szkepi: Azt ha el nem is fogadom, de nagy ráhagyással megértem, hogy amikor hadba léptünk, akkor a hatalmi hintázásban ez tűnt a legjobb ötletnek, lévén akkor éppen Németország támadott.

De amikor már vagy 130ezer cáfolhatatlan bizonyítéka volt annak, hogy ebben a játszmában súlytalanok, ill. max. golyófogók lehetünk, és már azt is csak a mániákusan önhipnotizálók gondolták, hogy Németország és a csatlósai nem veszítenek, mi a búbánatos rozmaringért kellett még egy évet várni a békekötési kísérletekre? (Persze tudom, Mohács kell.)
A politikusnak is, de a katonának mindenkori szakmai kötelessége a hosszútávú kárminimalizálás, de ennek itt nyoma se volt addig, amíg már esélye se lehetett.

Fiesole 2012.05.17. 13:10:30

@nu pagagyí: "Holnap már Horthy csúnya szóval említése is nemzetellenes, főbenjárú bűn lesz. Ilyen időket élünk. "
Cseréld ki a Horthy szót egy másik h-val kezdődőre. Bingó, van már ilyen rendelkezés: a holokauszttagadás. Valóban ilyen időket élünk!

QM 2012.05.17. 13:11:52

1)Értem én kedves posztoló! A mindenkori politikai maffiának semmilyen felelőssége sincs. A történtek úgy megesnek. Mi közük hozzá? Nem úgy mint az átlag polgár egyéni-személyes felelőssége(ami ugye most számon lett kérve). Nehogy má' bepiszkítsák a galamblelkű kormányzó Úrat.
2.) Élnek még jó páran, akik éltek a Horty korszakban. Élvezték a munkanélküliséget, meg a nyomort. Lehet hogy pont ez az üzenete a szobor állításnak. Kezdjétek emberek szokni a régi-új rendszert.

dr. mesterséges színezék 2012.05.17. 13:12:35

@Putyilov gyári melós: Ez kb. fedi is a Somorjai-féle gondolatot arról, hogy vazallus által adott hűségajándéknak szánták az I. vh-ra felszerelt katonákat.

Lucky Larry Silverstein 2012.05.17. 13:14:30

@Fiesole: Ja, cska hát a holocaust nem a mi nemzetünk ügye (kéne legyen). Horthy viszont igen.

dr. mesterséges színezék 2012.05.17. 13:18:21

@Fiesole: "Az egész Horthy huzavona a legjobb példa a kommunizmus agymosó hatására"

Ja, mondom is a zasszonynak, hogy hej, ha nem lett volna komonizmus, hát legkésőbb '45. június 18-án, a zőfőmlátóságú kormányzó úr születésnapján biztosan hazajött volna a létszámból hiányzó 600ezer ember, és most nem lehetne vita.

Fiesole 2012.05.17. 13:23:02

@szkepi: Megjegyezném, hogy a "papírbakancs" egy I. világháborúban létező dolog volt, és annyi köze volt a papírhoz, hogy a talpát préselték cellulózból, de inkább bőrhulladékból. A gáz az volt vele, hogy hamar elkopott és nem az, hogy nem szigetelt. Ilyen a II. világháborúban rég nem volt magyar katonáknak.

Fiesole 2012.05.17. 13:30:15

@dr. mesterseges szinezek: ez melyik 600000, amit a szocik tüntettek el a gulagon és más helyeken, vagy a háborús áldozatokra gondolsz?
Szerintem érted egyébként, hogy mire gondolok. Ha Horthyt nemcsak a nyolcvanas évek elfogulatlan történelemkönyveiből merített infókból ítélnék meg, hanem emellé elolvasnák mondjuk Romsics Ignác (aki azért nem egy kimondott jobbos) írásait, nem kéne ennyi alaptalan gyűlölködést olvasni. Tudom, hogy sokaknak nem lesz a kedvenc politikusa, rengeteg hibája volt, de hazugságok alapján azért ne szítsunk gyűlöletet szerintem.

windex 2012.05.17. 13:35:43

@harmincas: ha nem is teljesen ordítva, de a szövegkörnyezetből kiderül, hogy fent idézett mondat a 30-as évekre vonatkozott. és bár személyesen nem ismerem pontosan szálasi 44 előtti fellépéseit, akkor ez akár igaz is lehetett - attól függetlenül, hogy az akkori atmoszférának megfelelően futóbolondnak nézték. a dunába lövetések meg 44-ben voltak, ugye, és ezt nyilván a posztoló is tudja. miért akarna hülyét csinálni magából iylesmivel? te meg bepöccensz egy bizonyos mondatrészen, kiemeled és túráztatod magad, és úgy teszel, mint aki nem hajlandó azt olvasni, és megérteni, amit leírtak. van ennek értelme? hangsúlyozom, nem egyet érteni kellene, hanem megérteni - ez nem zárja ki az ellenkező véleményt, viszont témában lehet maradni - így a hozzászólásod irreleváns

windex 2012.05.17. 13:39:31

@szkepi: minden oké, csak a személyek, azz idő és a hely nem stimmel teljesen. szóval kicsit kkevesebb indulat, kicsit több távolságtartás és kutakodás jót tenne a világlátásodnak következésképp neked is

dennisthemenace 2012.05.17. 13:42:37

@dr. mesterseges szinezek: Az a baj, hogy akik most piedesztálra emelnék a Lovastengerészt, a harmincas évek Magyarországát csak képeslapokról ismerik.
Talan szociológiai szempontból is tanulmányozniuk kellene azt a kort, a feudalizmus konzervációját, amit ez a maradi vén farok tartott fenn.

windex 2012.05.17. 13:45:22

@milyen szép a Vértes, ó: az viszont elfogadható, hogy mivel a nácik pontosan és szépen és főleg diszkréten dolgoztak, ahogy csillag megy az égen, és a zsidóirtásról minimálisan kijutott adatokat az angolok-amerikaiak még vizsgálgatni se vizsgálták (a háború végéig kábé, részletesen, adokumentálási szándékkkal meg egészen a 70-es (!!) évekig) annyira túlzónak tűnt, amit olvashattak. de az, hogy a korszellemnek megfelelően magyarországon is képtelenségnek láthatták a híreket, az elfogadhatatlan?

TrueY · http://qltura.blog.hu 2012.05.17. 13:49:29

"A zsidóság deportálásával kapcsolatban is csupán egy rosszhiszemű és rosszindulatú ember képzelheti azt, hogy Horthy tudatosan küldte a halálba félmillió polgártársunkat."

Tudott a zsidók megsemmisítéséről. Ez tény! Szökött rabok elvitték a jelentésüket. Csak nem volt hajlandó elhinni.

MEDVE1978 2012.05.17. 13:53:06

No a cikk erősen apologéta jellegű Horthyékkal. Holott nem indul rosszul, mert Horthy, mint tömeggyilkos eléggé rossz megállapítás. Az emberi természet egyik része, hogy jelen szituációnk szerint, szubjektíven ítélünk meg helyzeteket. Az emberek egy részénél ezt kompenzálja az empátia és a helyzetbe való beleérzés képessége, de nem mindenkinél, Dánielnél sem.

A legjobb választási lehetőség itt is az arany középút. Ne adjuk fel erkölcsi mércénket, de próbáljuk a döntéseket a megfelelő történelmi kontextusba belehelyezni.

Horthy mit látott 1941-ben, amikor belépett a szovjetek elleni háborúba? Volt egy Németország, amely két év alatt elfoglalta Lengyelországot, Norvégiát, Görögországot, Dániát, a Benelux államokat, Franciaországot, valamint a vele szövetségben álló Olaszországot, Spanyolországot, Szlovákiát, Romániát stb.Európában ekkor már csak németbarát vagy semleges országok voltak találhatóak, egyedül az angolok álltak ellen. Általános volt a közvélekedés, hogy a német hadvezetés az első világháború vérszivattyújával ellentétben gyakorlatilag legyőzhetetlen, a villámháborúkkal leradírozza az ellenfeleket.
Vissza lehet emlékezni, hogy a lengyeleket egy hónap, a Benelux államokat és a franciákat is legfeljebb hónapok alatt győzték le.

Nem véletlen, hogy a Szovjetúniótól is gyors
összeomlást várt mindenki. Ahogy Horthy is, aki - az őt támogató magyar felsőbb osztályokkal együtt - félt attól, hogy a németek visszavonják a bécsi döntéseket és jutalmazzák majd a szlovákokat, románokat, akik lelkesen csaholtak nekik. Tehát Horthy is beállt a sorba és ez reálpolitikailag nem volt rossz döntés az adott körülmények között.

Mindez nem menti fel Horthyt azonban számos dolog alól. Az alól, hogy későn vette észre, hogy ki kellene ugrani és ez az ország pusztulását jelentette. Az alól, hogy autokrata rezsimet, puha diktatúrát működtetett és ezzel a mai fogalmaink szerint elnyomó volt.

Ezért hülye dolog Horthynak szobrot állítani, viszont kb. ugyanilyen hülye dolog vörös festékkel leönteni és bárgyún bámulni a kamerába mellette.

TrueY · http://qltura.blog.hu 2012.05.17. 13:53:13

@DR. DR. DR. rasztaparaszt: "mondom, gróf Tisza Istvan ota nem volt ennek a hazanak jozan eszu vezetoje. vagy rangkoros pojaca volt, vagy elmebeteg diktator, vagy tutyimutyi balfasz.
Beleertem az elmult 20 evet is, es az elkovetkezo 10-et is a zazrivecz dinasztival egyutt :)"

Sajnos egyetértek. Nagyon gyenge a politikusi teljesítményünk! :(

Mi az a zazrivecz dinasztia???

windex 2012.05.17. 13:54:17

@moncayo: nem inkább úgy érthető ez a mondat, mint idézete az akkori nézetnek. plusz nem mellékes az emberi reakció sem, miszerint készséggel fogadnak egy jónak látszó magyarázatot, csak hogy ne kelljen látni a valóságot - ha az szinte hihetetlen

drover(fanyul társa) 2012.05.17. 13:57:06

MIért is kell annak az embernek szobrot állítani, aki a politikai dilettantizmusával nyakunkra ültette a szovjet-ruszkikat hosszú évtizedekre, romba döntötte az országot, vágóhídra küldött értelmetlenül százezreket egy rosszul és hiányosan felszerelt hadsereggel, elszabadított egy állati szinten definiálható nyilasbagázst, fenntartott egy félfeudális, nyomorgó cseléd-proletár réteggel megtömött államot, ahol kvázi éhenhalt jó pár tíz-százezer ember.
És még Károlyi szobra van útban?

Még jó, hogy FIDESZ! 2012.05.17. 14:06:01

Köszönöm az írást! Helyettem is tetted!

komplikato 2012.05.17. 14:10:07

@Fiesole: Létezik és létezett "papírtalpú" cipő is, de nem tudom akkor volt már, temetési célra gyártanak ilyet,mert annak már nem kopik elvileg a talpa. Gengszterváltáskor volt belőle balhé, mert valami hülye behozott pár kamionnal Törökországból és eladta rendes cipőnek ...

ON:
Ha elhiszem, hogy Horthy "nem tudott semmiről" (mint ahogyan NEM hiszem el) és feltételezem róla, hogy hazájának jót akart és azt is elfogadom, hogy politikai csapdában beszűkültek a lehetőségei, akkor is FELELŐS mind a közvetett mind a közvetlen következményekért. Pusztán csak azért is mert kormányzó volt. A FELELŐSSÉGNEK mi köze ahhoz mit tudott, mit szeretett volna vagy mit tehetett? A felelősséget figyelmen kívül hagyni vagy pláne nem tudni nem ad felmentést alóla. (Lásd a törvény nem ismerete ...)
Az emberek amúgy is felelősek magukért és egymásért, ha tagadják is és ezért a felelősségért szépen meg is fizetnek. Vezető emberekre ez még igazabb. Az, hogy mi történt Horthy családtagjaival az nem oka volt a döntéseinek, hanem a következménye. Át is terhelhette volna másra a felelősséget és hatalmat, de nem tette.

Balt 2012.05.17. 14:12:23

@BALTAZÁR: Kb. egyetértek. De elsiklunk a lényeg felett, mit mondjunk a kaszinótojásosnak? :)

nemorino 2012.05.17. 14:13:20

@champagneM: Én is így érzem. Ott volt tavaly a norvég tömeggyilkos Breivik esete. Vagy két hétig ment a csata itthon, hogy balos vagy jobbos-e. Egy filoszemita szélsőjobbos nálunk egyik táborba sem fér bele, de mindkét oldal ezerrel kente a másikra, mintha bármi közünk is lenne egy norvég őrülthöz. És erre is tökéletesen illik az utolsó bekezdésed, csak a nevet kell kicserélni:
"És van a dinamika, ahogy küzdenek egymással, és amúgy pont leszarják Breiviket, kurvára nem kiváncsiak arra ki is volt, mit tett, mindenki megelégszik halovány, propagandisztikus tudásával a dologról. Itt a HARC a lényeg, ahogy látom."

Balt 2012.05.17. 14:15:32

@Alf: Mondjuk, hogy igaz: Antallt - bár kétség kívül ő is súlyos örökséget vett át - talán tényleg alulértékelem; mindenesetre elég nagy a kontraszt Horthy és az ő "sikerei" között...

Putyilov gyári melós 2012.05.17. 14:17:01

@MEDVE1978:

A korabeli Magyarországon EGYEDÜL Teleki Pál volt az, aki elismerte 2 évtizedes tevékenységét ami az országot háborús megsemmisülésbe vezette.

Aki Horthyt bármilyen módon mentegeti, az Telekire mondja azt, hogy hülye volt.

Teleki nem véletlenül lett öngyilkos amikor felrúgta Magyarország a frissen aláírt Örökbarátsági Szerződést, tudta, hogy mi vezetett a háborúhoz, amely 20 éves folyamat volt és azt is, HOGY ENNEK MI LESZ AZ ÁRA.

Horthyt és a körét nem érdekelte, ők egész életükben leszarták, gyűlölték és félték a magyar népet, őket csak a pillanatnyi haszon vezérelte.

Ennek a háborúnak is pénz, kapzsiság, dicsőség volt a mozgatórugója, mint az összesnek.

Putyilov gyári melós 2012.05.17. 14:19:35

@komplikato:
Horthy eléggé mocsok módon viselkedett a családjával is, a fronton levő fia feleségét qrogatta.
Ez az emberi hulladékság csúcsa.

Fiesole 2012.05.17. 14:20:38

@komplikato: Lehet, de azért ez messze van a II. világháborútól. A papírtalpú cipő a katonai szlengben az elégtelen ellátmányt jelenti amúgy.

dr. mesterséges színezék 2012.05.17. 14:21:08

@Fiesole: Ez a 600ezer az a visszafogott szám, ami csak a háborúval kapcsolatosan van a rovásán a Don-kanyartól a lemondásáig: 400ezer vagonírozott, 130ezer hadállományban lávő, plusz apró.

Ezek csak azok, akik sorsát ez a katonai és politikai géniusz (amely talentumaival szobrot érdemel) nem sejtette előre, vagy amelyekről nem tudott, lévén örök elsőbálozó.

Fiesole 2012.05.17. 14:22:26

@drover(fanyul társa): A Te világnézeted szerint: pont azért nem kéne Károlyi szobor, mert az országra "szabadította" Horthyt.

AnnaKarenina 2012.05.17. 14:25:32

Azt hiszem, már kellő távolságra vagyunk Horthytól és korszakától ahhoz, hogy majdnem objektíve lehet őt és tetteit megítélni. De azzal jönni, hogy alapjában jót akart (egy másik posztnál már írtam, talán szerette a virágokat és a kismacskákat is) és aztán tudjuk, hogy mi lett belőle, vicces. Nem szándékosan küldte a halálba a 2. magyar hadsereget, kellő felszerelés és fegyverzet nélkül? Meg, hogy azt sem tudta, mi lesz majd a deportált zsidókkal? Meg korábban a zsidótörvényekről sem tudott? Nem hallotta eleget Hitlert, akinél annyiszor megfordult? Akiben annyi tartás nem volt, hogy a német megszállás után lemondjon? Akinek nem volt annyi esze, hogy egy kiugrást rendesen megszervezzen, vagy megszerveztessen?
Horthy szobra esetében egyszerűen nem kétséges, hogy ez az amúgy jelentéktelen és elég buta ember nem érdemel szobrot Magyarországon, mert az ő nevével aposztrofált korszak semmilyen tekintetben nem nevezhető Mo. kiemelkedő időszakának.
Egyszerűen ez a poszt számomra a mának szól, bármi történik ma Magyarországon, higgyük el, hogy az csak jószándékból történik. (És gondoljunk arra a jó kis mondásra, hogy a pokolba vezető út is azzal van kikövezve.:)

Balt 2012.05.17. 14:25:47

@Putyilov gyári melós: Tudom, hogy fáj, hogy Jáksó "áruló" lett a szemetekben - én is kb. ennek megfelelően ítélem meg -, de ettől még nyugodtan köpd szembe a tükröt. :)

Putyilov gyári melós 2012.05.17. 14:28:01

@dr. mesterseges szinezek:
Nemcsak arról szólt a történet, hanem arról, hogy az I. világháború előtti Magyarországot iszonyatos problémák feszítették.
Hatalmas szociális feszültségek(ekkoriban tántorogtak kii milliók), a csúcsokig felérő korrupció, nagy mértékű államadósság, az elnyomott nemzetiségek elszakadási törekvései, stb.

Ezek elől menekült a Tisza irányította korabeli magyar elit az első világháborúba.
Pedig arról is tudták, hogy mi lesz a vége.
Teleki Pál 1910es nemzetiségi térképeire gyakorlatilag fel volt rajzolva a trianoni döntés, a vesztes világháború ezt csak felerősítette.
Amúgy a német külügytől már szeptemberben tudták, hogy ez a háború elveszett, mégis évekig küldték az embereket a vágóhidakra.

Balt 2012.05.17. 14:28:09

@Taxman: Mondjuk Pinochet (amerikai támogatással) eléggé megalapozta a mai Chile jólétét - hogy ne mondjam: megvalósította a jóléti rendszerváltást viszonylag hosszú időre -, de hát tudom, ti nem ezért "szeretitek"... :))

Balt 2012.05.17. 14:29:22

@szkepi: Biztos ő kérte Jaltában, hogy itt legyenek... :)

dr. mesterséges színezék 2012.05.17. 14:29:53

Egyébként azt sem értem, hogyan jön egy szoborba faragandó, önvitéz államférfi és hadfi imidzséhez az, hogy bár gond nélkül lövet, áldozathozatalra buzdít, és áldozza a másét, de a jócskán felnőtt gyerekének elrablásával sarokba lehet szorítani.

A jó katona hagyományosan az anyját is lelövi, ha arra kap parancsot.
Vitézéknél ezt úgy kell érteni, hogy a más anyját?

Balt 2012.05.17. 14:30:42

@Putyilov gyári melós: Ahha, mindig sejtettem, hogy egy mocskos náci ivadéka vagy. (De ezeket most vedd bóknak nyugodtan!) :)))

Putyilov gyári melós 2012.05.17. 14:32:21

@Balt:
Hogy te milyen hülye vagy :O)))

Ugyan hogy tudott volna engem elárulni ez a kretén?
Én mindig megvetettem és tisztában vagyok vele, hogy elitben közösben lopnak, csalnak, bizniszelnek és közösen manipulálják a parasztokat.

Azért jókat röhögök ám az alkesz Fábry szánalmas vergődésén és leépülésén is. :O)))

A barom Jáksónak kész haszon, hogy beszüntetik a műsorát, amikor megbukik az Orbán rendszer, akkor üldözött hősként fog visszatérni.

dr. mesterséges színezék 2012.05.17. 14:34:24

@Balt: 'Tudom, hogy fáj, hogy Jáksó "áruló" lett a szemetekben'

Az egy dolog, hogy mi lett Jáksóval, de mi lett a HH tagjait hetedíziglen elátkozó béközéppel?
Mostan jó komonista lett megint valaki?

Putyilov gyári melós 2012.05.17. 14:34:30

@Balt:

A Horthy féle hadseregben nem volt mindenki a németek csicskása.
A 30-40%a tisztességes magyar hazafi volt.

drover(fanyul társa) 2012.05.17. 14:36:45

@Fiesole:
Az én világnézetem nem hinném hogy levezethető abból amit írtam, mert azok nyers tények, és ámasztják a logikáját annak, hogy a Horthy szobor engedélye felmentést ad Károlyi szobrának, sőt- horribile dictu- még Kádár is kaphat ezek után szobrot bárhol.
Az utókor mindig vak. Valószínűleg a szoborállító nemzeti felbuzdultak felmenői közül is sokan a környék zsellérei, filléres napszámosai voltak. Ők is akarnák a lovastengerészt szobornak oda?

Balt 2012.05.17. 14:36:51

@szkepi: Minő tudatlanság! Egy bizonyos Herczog leszármazott (apja gyáros, katonai beszállító, Horthy családi barátja) mesélte a saját szájával egy 5-6 évvel ezelőtti tévéinterjúban (talán Frei Tamásnak), hogy '44 márciusában épp Erdélyben síeltek, amikor hallottak a német bevonulásról. Pánikszerűen elmenekültek New Yorkba... Most(anában - egy ideje) egyébként perben áll a magyar állammal a Herczog örökségért.

kalandfereg 2012.05.17. 14:39:30

Ez meglehetően naiv feltételezés, hogy akár Orbán, akár Gyurcsány legfőbb motívációja az ország előrevitele.
Úgyhogy ha Horthyt az ő hasonló motívációjukkal lehet csak igazolni, akkor nekem nem lett szimpibb a csávó.

Ha valakik, akkor pont Orbán és Gyurcsány olyan zavarosan, elferdült értékrenddel, irreális gyerekes világlátással, pitiáner emberi játszmáktól, önzéstől, egoizmustól, bosszúvágytól, és minden egyéb kisstílű érzelemtől indíttatva tevékenykednek, hogy az ország előrevitele pont elsikkad.

Nem beszélve, hogy a privát életben tehetségtelennek lenni, az csak kellemetlen, de az ország élén ugyanez bűn, hiba, ami bele lesz vésve a történelemkönyvekbe az idők végezetéig.

komplikato 2012.05.17. 14:39:40

@Putyilov gyári melós:
"Főméltóságú Úr!

Szószegők lettünk – gyávaságból – a mohácsi beszéden alapuló örökbéke szerződéssel szemben. A nemzet érzi, és mi odadobtuk becsületét.

A gazemberek oldalára álltunk – mert a mondvacsinált atrocitásokból egy szó sem igaz! Sem a magyarok ellen, de még a németek ellen sem! Hullarablók leszünk! a legpocsékabb nemzet.

Nem tartottalak vissza.

Bűnös vagyok.

Teleki Pál

1941. ápr. 3."

Egyébként nem semmi fazon lehetett, mert volt másik levél is, amiben azt írta ha bármi módon túlélné az öngyilokot, akkor is felmond.

drover(fanyul társa) 2012.05.17. 14:41:04

@Putyilov gyári melós:
és balek.. vagy elhitték vakon hogy Magyarországot a határaitól 2-3000 kilométerre kell megvédeni..
Kicsit olyan, mint a klasszikus vicc, hogy: "az úgy kezdődött hogy a szemét genya visszaütött.."

Balt 2012.05.17. 14:44:27

@MEDVE1978: Kivételesen maradéktalanul egyetértek. :)

komplikato 2012.05.17. 14:46:23

@Putyilov gyári melós: "A Horthy féle hadseregben nem volt mindenki a németek csicskása.
A 30-40%a tisztességes magyar hazafi volt."
nem hiszem, hogy csak ennyien. A Wehrmacht-ban azért nem tenget túl a náci szimpatizánsok száma, hogy finoman fogalmazzak, utálták az SS-t mint a szart. Hitlerért is kb. ennyire rajongtak. Miért lenne nálunk ennyivel rosszabb az arány?

drover(fanyul társa) 2012.05.17. 14:49:20

@komplikato:
Off: Ezt akár jelenlegi kormány egy prominense is megírhatná..:)D
On: Ha így történt, (bár sok vita van erről, mert a jobboldalnak ez zsenánt..) nagy ember volt Pali bátyánk. Isten nyugtassa.

Balt 2012.05.17. 14:51:38

@AnnaKarenina: "Nem szándékosan küldte a halálba a 2. magyar hadsereget, kellő felszerelés és fegyverzet nélkül?"

Nos, a fegyverzet (hiánya) a trianoni béke "mellékhatása", a magyar honvédség pl. nem rendszeresíthetett ismétlőfegyvert, ezért a régi mauser puskákhoz hasonló, cső mellé csukható tárú puskákkal ügyeskedtek. De persze ugyanez vonatkozott a tüzérségre, gépesített egységekre (lásd: kerékpáros századok) stb.

dr. mesterséges színezék 2012.05.17. 14:52:33

@komplikato: Mert mi németebbek vagyunk a németnél, pápábbak a pápánál, és általában csak a ló másik oldala létezik.
Tetejébe még kurucosan vagányok is vagyunk, amikor a más farka lóg a csalánba. Somorjai doktor idézte fel azt az esetet is, amikor éppen érkezett párezer pár kesztyű a frontra, de azt nem osztották ki, mondván edződjön az állomány... -30 fokban élve és halva még edzésre szorul az ember, ugye.

drover(fanyul társa) 2012.05.17. 14:54:36

@komplikato:
Az utálatban azét az ius benne volt, hogy az SS tele volt pumpálva pénzzel, fegyverrel és ellátmánnyal, plusz egy csomó kivételezés illette meg őket a sorkatonasággal, a wermacht-al szemben.
Így kerül szembe most például a TEK mint orbán milliárdokkal tömött hobby magánhadereje és a kisemmizett rendőrség.

dr. mesterséges színezék 2012.05.17. 14:58:13

@Balt: 'Nos, a fegyverzet (hiánya) a trianoni béke "mellékhatása", '

- Hülyeséget csináltál, kárt okoztál, ezért egyrészt büntetésből, másrészt azért, hogy többé ne tudj kárt okozni ezt és ezt nem rendszeresíthetsz, hátha nem kezdesz háborúzgatni, mert látod, hogy beletörne a bicskád. Világos?
- Világos... De juszt is háborúzok azzal, ami van.
- Akkor felfordulsz.
- Leszarom.

Nyilván ebben a leosztásban az antant a hülye és aljas a zseniális és haladó főméltósággal szemben.

ob.szerver 2012.05.17. 15:01:12

Nem vagyok Kádár lelkes híve. Ellentétben a fideszesek nagy részével, már az átkosban sem voltam.

Viszont azt gondolom, hogy Kádár egy rossz rendszerből, az adott paraméterek között, kihozta a lehető legjobbat. Különösképpen, ha összhasonlítjuk a többi keleti országbeli megfelelőjével.

Horthyról (finoman fogalmazva) ezt nem merném elmondani. És az elmúl 22 év vezetőiről sem.

Szobrot tehát Kádárnak.

drover(fanyul társa) 2012.05.17. 15:01:29

@Balt:
Volt sorozatlövő. Még magyar gépkarabély is volt, az Árpád. Egyébként a németek hadereje is nagyrészt Mauser ötlövetűeket használt és nem Schmeisser-t. A Schmeisser tiszti fegyver volt, no meg az SS parádézott vele.

dr. mesterséges színezék 2012.05.17. 15:01:49

@drover(fanyul társa): Meg persze az se segítette a bjútiful frendsipet, hogy problémásabb előrenyomulásnál szívesen adott hátulról lelki támaszt az SS a tempót meggyorsítandó.

dr. mesterséges színezék 2012.05.17. 15:03:32

@ob.szerver: Kihallva belőle és beleértve az iróniát is, erre csak bólintani tudok.

Balt 2012.05.17. 15:03:35

@Putyilov gyári melós: Egyre megy. Nagyapád horthysta vezérkari tiszt volt, ez meg nálatok bizonyára jó ajánlólevél. :))) Elmentettem a kommented, biztos, ami biztos! :)

komplikato 2012.05.17. 15:04:24

@Balt: Tehát pontosan tudták, hogy adnak a szarnak egy pofont ha kiküldik a honvédeket megfagyni mínusz ezer fokban szar fegyverzettel és ruházattal, tehát szándékosan feláldozták őket csak nehogy Hitler bácsi megsértődjön? De nem szándékosan.

Amúgy ilyen nincs, hogy "megedződz", egy hőmérséklet alatt be sem tudod hajlítani az ujjaidat, egy idő után már a könyököd és térded sem hajlik a végén nem csak lőni, de ütni vagy dobni sem tudsz, lehetsz te a világ legfaszábban kiképzett katonája ...

plephyl 2012.05.17. 15:10:28

ezt a gondolat javaslom még egyszer átgondolni:
"A történelmi – vagy hadd fogalmazzak pontosabban – a mindenkori társadalmi valóság ugyanis sokkal árnyaltabb, mint amennyire ön felfogni képes azt. Egy közösség élettörténete soha nem valamiféle lineárisan futó, szándékok és akaratok sorából összeálló sztori, hanem egy rendkívül bonyolult, és rendkívül sok okból következő eseménysor, amelyben az egyéni szándékok jelentősége meglehetősen csekély, s amelyben a döntések következményeit szinte lehetetlen előre megjósolni. Az a történelem, az a társadalom, amit ön ismer, s amelynek képeit Horthyra vetíti, nos, az a történet a mozifilmekben és a politikai pamfletekben létezik, a valóságban nem."

Horthy hatalma nem volt olyan nagy, mint ahogy azt sokan hiszik. Nem volt diktátor.
Bárdossy egy hülye volt, de '41 elején-közepén minden észérv a németek mellett szólt, ha már egyszer nem sikerült semlegesnek maradni. Ha nem lett volna trianon, akkor nagyobb eséllyel maradhattunk volna ki a háborúból, így azonban menthetetlenül belesodródtunk, gyakorlatilag nem volt más lehetőség.

dr. mesterséges színezék 2012.05.17. 15:10:41

@komplikato: Emlékszem, a Sára Sándor által összeállított dokumentumsorozatban olyanról meséltek túlélők, hogy az őrszolgálatost éjjel ráccsal fedett parázsra állították, hogy a váltásig ne fagyjon meg, és az őrség pont olyan értelmetlen volt, mint az egész kalandozás, mert lófüttyöt se láttak, és nem volt ritka, hogy az őrt egyszerűen elrabolták az oroszok.

drover(fanyul társa) 2012.05.17. 15:16:21

@komplikato:
Mindezt úgy hogy Napoleon egyszer már megszippantotta ugyanott és ugyanúgy az orosz tél közepébe becsalogatva. A történelem ismétli önmagát, mint mondják.

Lucky Larry Silverstein 2012.05.17. 15:20:19

@drover(fanyul társa): Abban mondjuk hasonlított (Napóleon) horthyra hogy nem szívlelte a kaftánosokat.

Balt 2012.05.17. 15:20:45

@komplikato: Khmm, voltál te katona, királylány...? Mert én voltam gyakorlaton -30 fokban. Jó, lőni nem kellett, csak úgy csinálni. Nem volt ez olyan régen, kb. 30 éve...

drover(fanyul társa) 2012.05.17. 15:22:22

41-ben már egy épeszű ország kimaradt volna a buliból. Az amerikai hadüzenet világossá tette az erőviszonyokat, tekintve az USA - akkori körülmények szerinti -sebezhetetlen és bőséges hadianyag és élelmiszer hátországát.

Lucky Larry Silverstein 2012.05.17. 15:28:57

@drover(fanyul társa): 41 decemberben lépett hadba az USA, de japán ellen! Senki sem gondolta volna, hogy európában is beszáll, mert semmi érdeke nem füződött európához. 41ben még akkora náci bulik voltak new york-ban hogy csak na és abszolút németbarát volt a közvélemény. Aztán kezdték megdolgozni a közvéleményt a 'navajonkik'.

drover(fanyul társa) 2012.05.17. 15:29:14

@Lucky Larry Silverstein:
Tévedsz. Horthynak nagyon sok zsidó barátja volt , akik idejében értesítve lettek a bajról, és emigráltak.
Ugyanígy Hitler is gondoskodott a közeli zsidó ismerőseinek lelépéséről Svájcba és amerikába.

drover(fanyul társa) 2012.05.17. 15:34:45

@Lucky Larry Silverstein:
Hogyne lett volna érdeke. Az I. világháborúban is jöttek. Az volt a naív aki azt hitte hogy a kicsi, de annál nagyobb ambíciójú japánok le tudják őket kötni.

Lucky Larry Silverstein 2012.05.17. 15:36:03

@drover(fanyul társa): Perszehogypersze. Sőt csak a leghülyébbje/szegényebbje maradt helyben, mert nem egyik napról a másikra záródtak a határok/kezdődtek a deportok. Ettől függetlenül a zsidótőkekoalíció volt Hitler ellensége, nem faji hanem érdekalapon de ezt nem lehet lekommunikálni eccerü embereknek.

komplikato 2012.05.17. 15:36:21

@Balt: Voltam. Kibasztak minket határra nyári ruházatban -5/-7 fok között, arra hivatkozva, hogy X dátumig csak ezt szabad viselni Szolgálat végére nem tudtuk megcsinálni néha még a fegyver kitárazását sem, mert addigra egy ujjunk sem hajlott.
És amikor azt hittük nem lehet szarabb, akkor esett két napig ónos eső. Természetesen kincstári esőkabát 10-15 perc után engedett át minden nedvességet.

drover(fanyul társa) 2012.05.17. 15:36:25

Főleg Horthy gondolkodhatott volna el a dolgok jövőjén, lévén nagy angolszász fan.

Lucky Larry Silverstein 2012.05.17. 15:39:07

@drover(fanyul társa): A hogyne lett volna érdeke nem érdek.

Kapott területet? Nem. Nyersanyagot? Nem. Jóvátételt? Nem.

Hadianyag megrendelést kaptak a mammutcégek, de azt a hadbalépés előtt is szállítottak. Szóval valakiknek érdekükben állt az amerikai hadbalépés, de az amerikaiaknak nem.

Lucky Larry Silverstein 2012.05.17. 15:48:55

@drover(fanyul társa): Ja és ők adták a hitelt az újjáépítéshez, ami amerikai cégeken folyt keresztül.

Most Irakban csinálták ugyanezt. Minden hitel 'amerikai' céghez kerül, akik felépítik amit leromboltak és 100 évig tartoznak nekik.

komplikato 2012.05.17. 16:02:37

@Lucky Larry Silverstein: Ezt senki sem vitatta, ezért van a legenda, hogy USA kb. 12 évenként csinál egy háborút, hogy pörögjön a gazdaság. amikor csúsznak vagy benézik akkor jön egy válság, amit ismét úgy orvosolnak, hogy háborúzni mennek. Persze szigorúan a demokrácia nevében, csak ne nézd kiket akartak oda ültetni pl. Vietnamban vagy Koreában a vezetői posztra.

bagir 2012.05.17. 17:51:04

@Putyilov gyári melós: És akkor Hitler Európa egyik legerősebb hadseregével keseregve megállt volna a határon. A csehek is lefeküdtek, mégis vidáman melóztak a németeknek, elég csak a Hetzer rohamlöveget említeni, akkor partizánkodtak már amikor a civil németeket kellett öldösni. Azzal, hogy öngyilkos lett Teleki nem oldott meg semmit, éppúgy köpködik a másik oldalról, szobrot se állíthattak neki, pedig Churchill azt ígérte, hogy emlékére a béketárgyalásokon egy üres széket fognak állítani.

bagir 2012.05.17. 17:55:50

@drover(fanyul társa): A Schmeissert használták még a páncélosok, ejtőernyősök, oroszok, ugyanúgy mint a zsákmányolt PPS-eket a németek. A fő lövészfegyver viszont a Kar 98 volt, mint írod,

dr. mesterséges színezék 2012.05.17. 18:12:09

@Balt: "Mert én voltam gyakorlaton -30 fokban."

Akkor az vagy '87-ben volt, vagy rossz volt a hőmérőtök.

Mindazonáltal hibátlan bakancsban, vastag zokniban is elég volt -15 fok arra, hogy baka és parancsnoka egyaránt rettegjen a vigyázzmenettől, mert könnybe lábadt a szeme, ha oda kellet vernie a hidegtől sajgó lábát az aszfalthoz.
Szintén -30-at meg nem közelítő hidegben, egy villanyos fűtőszállal melegített (halottnak a csók), kűlső levegőtől csak alig átjárt őrtoronyban aludtam el (mea culpa) a szokásos téli szerkón felül tundrabugyiban, és 20 perc ilyen döglés után a váltásig hátralévő idő arra ment, hogy átfűtsem és átgyúrjam a végtagjaimat, amelyekről alig hittem, hogy tényleg az enyéim.
És ez csak egy 3 órás váltás, amely előtt és után meleg őrszoba várt, forró teával.

dr. mesterséges színezék 2012.05.17. 18:18:17

@bagir: "A csehek is lefeküdtek, mégis vidáman melóztak a németeknek"

Közben azért Benes emigráns kormányt szervezett.
Ami nem azt jelenti, hogy derék embernek tartom, hanem azt, hogy ő tudta, hogy mi egy államférfi feladata, ahogy a lengyelek is tudták.
Horthy meg megpróbált baszni és szűznek is maradni.

bagir 2012.05.17. 20:52:15

@dr. mesterseges szinezek: Igen a Benes emigránskormányozott, Londonban, miközben a cseheket kellemesen trenírozták a németek: Tipikus más faszával verni a csalánt. Én ugatok a messzi biztonságból, titeket meg tizedelnek a megszállók a kémek bújtatásáért. Marhára elégtétel volt ez annak akinek a hozzátartozóját ezért kivégezték. Amikor tiszta lett a levegő, akkor meg a tetű hazajött mint nagy ellenálló. Benes egyértelműen baszott, Horthy próbált mozogni a csapdában, minden gyengeségével együtt. Az esélytelenek nyugalmával.

dr. mesterséges színezék 2012.05.17. 20:57:15

@bagir: Így lehet egy országból "10millió fasisztát", meg jóvátételben továbbrokkanót csinálni a nemzetközi porondon, úgy meg de jure áldozatot.

Egyik is politikus, másik is politikus, egyik is középszerű, a másik is, de mecsoda különbség a végeredményben!

kranführer 2012.05.18. 11:32:18

Horthy kisujja körme alatt a kosz többet ér mint a teljes demokratikus koalíció.

bagir 2012.05.18. 21:25:10

@kranführer: Ezért is fújnak rá nagyon

jozicsenko 2012.05.19. 15:09:13

@DR. DR. DR. rasztaparaszt: köszönöm, jól van - az orrod? vagy egy francia/angol/török srácnak már nem mernéd így szidni a hazáját?

The brain 2012.06.16. 13:25:14

Ennél szebben megfogalmazni nem is lehetett volna.Óriási tisztelet.Remélem elgondolkozik rajta Dániel.

Masni 2014.01.11. 23:54:37

@Putyilov gyári melós: ezt honnan veszed? Nagyon gáz lenne, bár nekem passzolna a H képbe.