HTML

Boldogok a sajtkészítők

- Következő! … Kereszthalál? - Igen. - Kimész az ajtón, balra fordulsz, fogsz egy keresztet. - Következő! ... Kereszthalál? - Igen. - Jó. Kimész az ajtón, balra fordulsz, fogsz egy keresztet. Következő!... Kereszthalál? - Ó nem. Szabadláb. - Mi? - Engem elengedtek. Azt mondták, nem csináltam semmit, szabadon élhetek valahol egy kis szigeten. - Hú! Az nagyon jópofa dolog. Hát akkor eredj! - Nem. Én csak ugrattalak. Valójában kereszthalál. - Ó, már értem! Nagyszerű! Nagyon jó, nagyon jó! Hát, kimész az ajtón... - Igen tudom. Ki az ajtón, balra fordulok, fogok egy keresztet. - Nagyon jó, kösz' szépen. Kereszthalál? - Igen. - Jó...

Friss topikok

  • Magna cum laudeTigeri másztesz digrii: Itt az orvosok egyik esetben sem lehettek volna jók. Azért ez milyen már? (2021.11.08. 19:30) Lengyelországban gyilkosság történt
  • midnight coder: @MEDVE1978: Igen baloldalinak nem nevezhetõk, de liberálisnak pláne nem. (2021.07.28. 15:57) Válogasd meg a szavaidat!
  • szekertabor: A probléma lényege, amit bárki, aki járt már nudista strandon, megerősíthet: a közszemlére bocsájt... (2021.07.28. 09:52) Bimbószabadságharc
  • evilwolf: " és nem kellene a méregdrága Pegazusra költeni az adófizetők pénzét." Azért a kínai vakcina sem v... (2021.07.20. 18:33) Következetesen a lehallgatásról
  • apro_marosan_petergabor: @Homo fideszbirkusz: Helyettem ne igyekezz véleményt mondani. A megzsarolt, megritkított, folyama... (2021.06.10. 21:06) Miért nem találkozik a pápa Orbánnal?

Linkblog

Felismerés és tévedés - az orbáni vízió

2012.09.24. 09:02 Ratius

Orbán Viktornak vannak fontos mondatai. Olyan mondatok, amelyeknek segítségével megpróbálja egységes elbeszéléssé összefűzni kormányzása tényeit, az egyébként érthetetlen intézkedések hosszú sorát. Most, pénteken Rómában fogalmazott meg ismét iránymutató gondolatot. Sokan azt hiszik, hogy ezek a kijelentések csak egy utólag konstruált valóság bemutatására szolgálnak, valójában Orbánnak nincs vezérfonala. Pragmatikus lélek. Arra megy, amerre mennie lehet. Azt persze mindig szem előtt tartva, hogy a hatalmat mind tovább megőrizhesse.
Szerintem ez így nem igaz. Orbánnak igenis van víziója, jövőképe. Sőt ez a jövőkép, alapjaiban korrekt konstrukció. Alapjaiban, mondom, mert míg a premisszái helyesek, konklúziója tragikusan téves.
Azt azonban sietve előrebocsájtom, mindaz, ami itt következik, aligha áll össze ilyen egyértelmű logikai lánccá Orbán fejében, ahogyan én megfogalmazom. Éppen ezért tévesek a következtetései.

Centrum és periféria

felism 1.jpgJó néhány évvel ezelőtt alkalmam volt meghallgatni Matolcsy György egy előadását arról, mi módon tudna felzárkózni hazánk a nyugati centrumhoz. Akkor még Matolcsy egyszer sem volt miniszter, és igen okosan beszélt. Azt fejtegette, hogy a Nyugat változásával változnak a felzárkózás lehetőségei is. Ami adott volt a XIX. század végén Japánnak, ami adott volt a XX. század második felében Finnországnak, ami adott volt a század végén a távol-keleti kistigriseknek, az Közép-Európának már nem adatik meg. Új utakat kell keresnünk ahhoz, hogy elérjük a nyugati kultúra és civilizáció színvonalát.
Világos beszéd. És számomra egybevág mindazzal, amit a történelemről, a társadalmak fejlődésről tudok.
Arról már nem beszélt a későbbi miniszter, ami ebben a fejtegetésben rejtetten benne van, és ami ma a Fidesz-kormány gazdaságpolitikájának gerincét adja: a periféria mindig variál. A periférikus, fél-periférikus helyzetben lévő országok ugyanis nem rendelkeznek azokkal az erőforrásokkal, amelyekkel a centrum rendelkezik, nem bírnak azok a komparatív előnyökkel, amelyeknek köszönhetően a centrum számára értékes partnerré válnak, és így magától értetődően a centrum és a periféria viszonya mindig és szükségszerűen a periféria kiszolgáltatottságával jár.
Ahhoz tehát, hogy a periférikus, fél-periférikus országok fejlődni tudjanak, mindenképpen a centrumhoz kell kapcsolódniuk. E kapcsolódás során azonban a periféria hagyományos társadalmi-gazdasági rendszere olyan alakot ölt, ami leginkább megfelel a centrum elvárásainak. Nem azért egyébként, mert a periférikus országok vezetői szolgalelkűek és buták, hanem azért, mert a centrum számára csakis ebben a módosult formában jelentenek kívánatos partnert. Valami efféléről írt Róna Péter a közelmúltban, amikor azt fejtegette, hogy a magyar EU-integráció torz struktúrákat rögzített.
Ámde van itt még valami, ami, abban a hajdani Matolcsy-előadásban megragadható: a periféria ugyanis megteheti, hogy úgy szolgálja ki a centrumot, hogy az állandó megfelelés, a centrumból érkező ilyen-olyan kívánalmak előtti meghajlás, a folyamatos és készséges parírozás helyett részben önálló utat keres.
Olyan utat, amelyben a periférikus ország nem minden elvárását teljesíti a centrumnak, hanem csak azokat, amelyek nemzeti érdeknek megfelelnek. S közben fölkínál olyan, újszerű előnyöket is, amelyeket eredetileg nem innen várt volna a centrum, sőt, partnereket keres a centrumon kívül is, hogy a nemzeti érdeknek megfelelően tudja kiépíteni társadalmi-gazdasági struktúráját.
Azaz van a helyi vezetésnek egy érett, kiforrott jövőképe, és ennek megfelelően építi nemzetközi gazdasági és politikai kapcsolatait.
Ezen az úton egyébként nem pusztán azért kell elindulnia a periférikus országnak, mert valami borgőzös nemzeti öntudat fűti, hanem egyszerűen azért, mert a centrum folyamatos és kritikátlan kiszolgálása a periférikus helyzetet konzerválja, már rövidtávon is aránytalan cserére kényszeríti, hosszabb távon pedig növeli leszakadottságát. Nagyjából ezt a képet látjuk most, amikor a dél-európai országok vergődését figyeljük, körülbelül ez az a politika, ami a szocialisták kormányzása alatt mélybe lökte Magyarországot.

Sodródás és siker

felism 2.jpgA periféria egy része tehát gyakran variál. A periférikus országok némelyik e felismerésből kiindulva egyéni utakat keres. Nem csupán most, de a történelem folyamán mindig. Persze ezek az utak nem minden esetben előnyösek az ország valamennyi lakója számára. Elsősorban a helyi elit érdekei szerint valók, s minél kevésbé demokratikus a rendszer, annál inkább elit-centrikus lesz a saját út.
A nagy mezopotámiai birodalmak nyugati szélein létrejöttek a görög poliszok, északi végein a nagyállattartó nomád társadalmak. Róma ugyan a maga környezetét kíméletlenül magához idomította, de hanyatlásának évszázadai már lehetőséget adtak a periférikus társadalmaknak arra, hogy megszüljék a maguk változatos világát. Északon a feudális rend, délen az iszlám hódított, keleten pedig Bizánc teremtett új kultúrát. Miközben pedig az európai centrum-országokban a feudális társadalom eljutott fejlődésének csúcsaira, addig az európai kultúra szélein egészen elképesztő berendezkedések születtek: Amerikában bevezették az újkori rabszolgaságot, Kelet-Európában a második jobbágyságot, Észak-Nyugat-Európában pedig megszületett a kapitalizmus. Mindeközben persze számtalan olyan terület akadt, amely nem hozta létre a maga egyedi alkalmazkodási rendszerét, és a centrum igényeinek megfelelően sodródva, mind mélyebbre merült elmaradottságába. A globális kapitalizmus kibontakozásának évtizedeiben, azaz napjainkban ugyancsak változatos világot láthatunk a nyugati kultúra perifériáin. Afrika és Kelet-Európa a teljes önfeladás állapotában vergődik, a nálunk kevéssé ismert Latin-Amerika elképesztő szociális világot épít, és a jól ismert Távol-Kelet a maga állam-kapitalizmusával ér el sikereket. Hosszan lehetne még sorolni a múlt és a jelen ilyen-olyan alternatíváit, de egy blogbejegyzésben nem érdemes felvenni ezeket a szálakat.
Van azonban itt valami, amit nyomatékkal hangsúlyozni kell: az új centrum mindig a periférikus variációk egyikéből nő ki. Mindig, vagy majdnem mindig létezik a helyi variációknak egy olyan formája, amely sikeresebb, mint a centrum, amely hosszabb távon nem pusztán a felzárkózás lehetőségét teremti meg, de olyan előnyt kínál, amelynek segítségével a periféria centrummá válhat. Görögország, Róma, Nyugat-Európa, majd végül Anglia és Hollandia ezt a lehetőséget ragadta meg. Olyan rendszert teremtettek a periférián, amelynek révén világuk idővel centrummá válhatott, mert hatékonyabb, termelékenyebb, sikeresebb volt, mint a központ, amelynek szélén megszülettek.
A sodródás, a centrum elvszerűen elvtelen kiszolgálása és a saját út megteremtésének kettőssége a magyar rendszerváltás húsz esztendejének igazi problémája. A szocialisták bukását éppen az okozta, hogy beérett a centrum elvárásai előtti feltétlen meghajlás keserű gyümölcse: a leszakadás, a periférikus létbe való belekövülés, a fenntarthatatlan társadalmi-gazdasági struktúrák konzerválásának minden borzalma. És a Fidesz hatalomra jutását éppen az a – részben nem megfogalmazott – igény hozta el, hogy elég nagy tömeg ismerte föl a saját út szükségességét, az egyedi periférikus megoldásban rejlő lehetőséget, az „unortodox” gazdaságpolitikai, az újszerű társadalmi berendezkedés kényszerítő erejét.
Nos, nagyjából eddig tart Orbán, a Fidesz, és az apadó kétharmad felismerése. Ami ezután következik, az a tévedés.

Múlt és jövő

felism 3.jpgAz ugyanis korántsem mindegy, hogy a periféria egyedi útja miféle tartalmakat ölel magába. Persze könnyű a jelenből visszatekintve felmérni a sikeres perifériák sikerének okait, s nehéz historizálás nélkül, tehát az ott és akkor látható valóság szerint megragadni az eredményesség mibenlétét.
Az azonban valószínű, hogy a hosszabb távon is sikeres periféria nem pusztán az ad hoc előnyöket tudja megragadni, nem pusztán a szűk elit érdekeit képviseli, hanem olyan struktúrát teremt, amelyben tartósak az előnyök és széles bázisú az előnyök élvezőinek köre. Ezek a társadalmak minden tekintetben nyitottabbak, mint a centrum, készek befogadni a technikai, társadalmi, és kulturális újdonságokat, készek kipróbálni az élet sokféle gazdagságát, a tudás mindenféle csodáját, a közösségi szerveződés minden újszerű formáját-fajtáját.
Nem elég a sikeres saját úthoz az, hogy saját. Különösen nem elég hozzá a bezárkózó, befelé forduló, elit-centrikus szemlélet. És végképp tévútra visz a hagyományokba kapaszkodó, avitt erkölcsi alapokon álló, tekintélyelvű berendezkedés. Ezeken a pilléreken épült föl az újkori rabszolgaság Amerikában, ezeken a sarokköveken állt a kelet-európai második jobbágyság, s most ezekre a fundamentumokra épül az obáni második kapitalizmus.
S miközben Orbán azt hiszi, hogy a magyar út, a visszatérés a tőkés társadalom eredeti formáihoz valóban példaértékű, hogy elképzelése majd a XXI. század centrumába röpíti Magyarországot, hogy „Európának be kell látnia, hogy a jóléti társadalmak helyét a munkaalapú társadalmaknak kell átvennie…” – miként pénteken, Rómában a Kereszténydemokrata Internacionálé plenáris ülésén kifejtette –, azonközben a világ elszalad mellettünk.
A sikeres magyar útnak ugyanis nem hajdanvolt eszmékből kell kinőnie. Bár az tény, hogy számtalan hagyományos érték nyerhet új értelmet a sikeres periférián. A nemzet, mint lokális közösség, a paraszti életmód, mint a fogyasztói szemlélet alternatívája, a család, mint a közösségi szerveződés csírája, a vallás, mint az ember egyetemesség-igényének megfogalmazása mind-mind életképes lehet. De ez a nemzet, ez a parasztság, ez a család, ez a vallás nem lesz olyan, mint amilyen a tizenkilencedik században volt. S a hagyományos értékek önmagukban nem is jelenthetik a felemelkedés eszközét. Ahhoz azért más is kell. A munka, s a munkához való viszony, a politika és a közéletben való részvétel formái, a kultúra és a műveltség továbbadásának eszközei, egyszóval a gazdasági-szociális lét struktúrái akkor állhatnak össze sikeres eleggyé, ha azokban a korszerűség dominál, s az újszerű társadalmi szerveződés előnyei a lehető legszélesebb körben hozzáférhetőek.
Ezt az irányt azonban ma Magyarországon a Fidesz nem képviseli. S természetesen a hagyományos rendszerpártok, sem.

Ha tetszett a bejegyzés, ha örömmel olvasod a BASK (Boldogok a sajtkészítők) megrázóan provokatív, üdítően szellemes és elkeserítően valósághű írásait, lájkold a BASK  facebook oldalát, oszd meg barátaiddal a felszabadító, vagy éppen felháborító cikkeket, mert előfordul, hogy egyébként izgalmas posztok nem kerülhetnek ki az Index címoldalára.

176 komment · 6 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://boldogokasajtkeszitok.blog.hu/api/trackback/id/tr254798885

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Butaság, erkölcstelenség, cinizmus 2012.09.24. 19:40:35

Ha három szóban kellene összefoglalni, hogy 2010-ben miért büntették a választópolgárok példátlan mértékben az MSZP-t és az SZDSZ-t akkor ez a három szó lenne az. És pontosan ugyanez lesz a Fidesz veszte is. 2002 és 2010 között évről évre fokozódóan t...

Trackback: Butaság, erkölcstelenség, cinizmus 2012.09.24. 19:40:30

Ha három szóban kellene összefoglalni, hogy 2010-ben miért büntették a választópolgárok példátlan mértékben az MSZP-t és az SZDSZ-t akkor ez a három szó lenne az. És pontosan ugyanez lesz a Fidesz veszte is. 2002 és 2010 között évről évre fokozódóan t...

Trackback: Paranoid téveszméket feltételez Orbánnál az ex-fideszes Fodor Gábor 2012.09.24. 16:35:04

Képzelt ellenségek, rettegő bizalmasok, gátlástalanság, az ellenállás megtorlása – a Fidesz alapítói közül nem Orbán az első, akin az elmebaj jeleit véli felfedezni a környezete. Fodor Gábor kijelentéseire azért érdemes odafigyelni, mert a Fidesz...

Trackback: Pártállam reloaded - avagy a múlt visszatér (?) 2012.09.24. 16:29:20

„Én elmegyek, de az állam örökre itt marad!” - mondta XIV. Lajos a halálos ágyán. De vajon mivé alakul hazánk a 2014-es választások hajnalára? Mert bárki is lesz a következő miniszterelnök, valami olyat vesz át, ami a rendszerváltás óta nem volt Magyar...

Trackback: Kádár frizsider-szocializmusától Varga Miska frizsider-kapitalizmusáig 2012.09.24. 16:24:39

A frizsider-szocializmus kifejezés a gulyáskommunizmus szinonimája volt. Arra utaltak vele, hogy a keleti blokk legvidámabb barakkjában nem utolsósorban éppen azért volt az élet csupa móka és kacagás, mert nem csak annak jutott rétes estére, aki egysze...

Trackback: Mandiner blogajánló 2012.09.24. 14:45:01

Ezt a posztot ajánlottuk a Mandiner blogajánlójában.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

is 2012.09.24. 14:56:11

az írás színvonalas, de vitatkozni, azt lehet vele: szerintem, ha tényleg ez lenne Orbán premisszája, akkor már az hibás lenne. az összes történelmi példa, amit a perifériák elszakadásáról, és új centrummá avanzsálásáról írtál, az mind nem használható. ugyanis azok először mind-mind a centrum részei voltak, aztán lettek perifériák, majd új centrumok. ahhoz, hogy Magyarország a saját útján járva majd periféria legyen, először a centrum részévé kell válnia, a centrum erőit, energiáit, eszméit átvenni, majd megtermékenyíteni a saját történelmével, eszméivel, és majd ezzel együtt elszakadni, előre menni, nyitni, akkor, amikor a centrum már nem progresszív, és már ereje is fogytán.

na és akkor már ott is vagyunk, hogy dehát az összes EU-tag, amelyiket oszlopos tagnak nézünk pont ezt is csinálja. Dánia oszlopos EU-tag, de nincs eurojuk. A svédeknek sem. az angolok úgy periféria az EU-n brlül, hogy előtte 15 évig álltak sorba, hogy EU-tagok lehessenek, és 2004-ben elsőként nyitották meg a munkaerőpiacukat a keletiek előtt.

az meg, hoyg az EU gyengül, ereje fogytán van, és ezért kell elhagyni, hát ezt a gondolatot hadd ne minősítsem.

bigmax 2012.09.24. 15:04:33

Nagyon tetszik !Örülök ,hogy vannak még ebben az országban gondolkodni tudó emberek is !

gono 2012.09.24. 15:06:39

'körülbelül ez az a politika, ami a szocialisták kormányzása alatt mélybe lökte Magyarországot'

juj!
ez most micsoda? premissza? érv? következtetés? a gesta hungarorum egy darabja? mivel lehetne alátámasztani? merthogy szerintem semmivel. Magyarorszag a populizmusba fulladt bele. az pedig igenis a belső elvárásoknak való kritkátlan megfelelés.

kela-bá 2012.09.24. 15:07:32

Talán legjobb, ha mindenki a saját úját járja - nem mások rovására - a lehetőségek között... Nem árt a mezítláb járás sem - az elektoszmog ellen.

endike · http://barathendre.wordpress.com/ 2012.09.24. 15:08:54

az ország eladósítása kinek a felelőssége?

hajrá értelmiség!

jankenudli (törölt) 2012.09.24. 15:12:52

Hát, én csak annyit szeretnék mondani, hogy tegnap is, mint minden nap kiállt egy elnökségi tag az MSZP-ből és azt mondta: szar minden, miért nem kapnak több nyugdíjat a nyugdíjasok, miért kapnak kevesebbet mások és vissza a régi rendszert. Mesterházy meg azt mondta, hogy maguk is megverik 2014-ben Orbánt.

Ugye megértitek, hogy idiótákkal szemben még a gyengébb kormányzás is alternatívának tűnik?

Hajós 2012.09.24. 15:14:33

"A baj az, hogy az emberek sorsuk jobbra fordultában bizakodva szívesen cserélnek uralkodót"(2002-es választás) majd az ..."(emberek) csalatkoznak mégis, mert látniuk kell, hogy csak rosszra fordul a dolog" (2010.) Egy kis Machiavelli. Az emberek jobban akarnak élni. Ezt ismerték fel 2010-ben az emberek és a fentiek szerint cselekedtek. Orbán pedig ráérzett erre.Azt ígérte, amit hallani akartak az emberek. Ez juttatta hatalomra.Ennél szofisztikáltabb hozzáállást ne várj a választóktól. Azt a jövőképet pedig nem látom (mondjuk az MSZP-től sem), ami fejlődésben felzárkóztatna minket. Jelenleg egy teljes ideológiai katyvasz és gazdaság-társadalmi káosz van. Ezt nem lehet a társadalom fele nélkül megváltoztatni még 2/3-dal sem. Most a szokásos lózungokat (NER, konzultációk, Orbán-levelek, 2/3-unk van, stb) felejtsük el.

borzash · http://frozensteak.bandcamp.com 2012.09.24. 15:14:52

momentán szerintem inkább csak azon a téren válogatunk, hogy a régi centrum perifériája akarunk lenni, vagy egy újé...

manhattan (c) · http://manhattan.webspawner.com/ 2012.09.24. 15:16:30

Jaj de szépek ezek a végnélküli, egy 6 éves gyerek szellemi színvonalán álló Megszámlálhatalan Matolcsidiotizmusok a világról.
Annyira bírom, amikor ez az MSZMP-s kókler a szakmai tudáshiányát csupa ilyen áltudományos fasság gyártásokkal múlatja.

Óriási felismerés: van ki átvesz másoktól valamit, van aki nem. Esküszöm, erre magam nem jöttem volna rá. (és ehhez még üperemországnak se kell lenni)

Azt hittem, hogy a múltkori Matolcsidiotizmus után már nyugodtan alhatunk 2014-ig, addig már nem jön újabb fos gyártás. Ez volt a legújabb Matolcsidiotizmus, a Kárpátmedencei Integráció korszak teremtö ötlete. Egy egész minisztériumi stábot szervezett erre a tudománytalan agyalásra Jobbkéz eftárs. Azok meg összehoztak valami több 100 oldalas "megvalósíthatósági tanulmányt". Én meg ennek elolvastam ennek az összefoglalóját és megállapítottam, hogy Idióta Jobbkéz eftárs feltalálta az Európai Uniót. Még egyszer.
Ugyanis minden elvet, amit ez az észlény stáb összefirkált, meg lehet találni az EU több évtizedes fejlödésében.
De hát mit lehet ezen csodálkozni? Az integáció már csak ilyen: mindenhol ugyanazok a törvényei. Most pedig Unortodox Jobbkéz eftárs újrafeltalálálta az egészet. Uniót az Unión belül!

Very idióta ez az MSZMP-s eftárs, az összes alája dolgozó zombival együtt, az már nagyon biztos.

idelle · http://egymondatban.blog.hu/ 2012.09.24. 15:16:35

néhány észrevétel:

1) perifériából centrummá válni nem lehet erőforrások nélkül. sem természeti-, sem anyagi-, sem humánerőforrás nélkül nem lehetséges. Magyarország egyikből sincs jól ellátva.

2) a centrum elvtelen kiszolgálását számon lehet kérni a szociktól és a szadesztól, de ez a folyamat Antalléktól indult - gyakorlatilag a puha rendszerváltás feltétele volt ez -, és ha az MSZP nem üti ki magát 2010-re, akkor ez, ti. a "ma te lopsz többet, holnap én, mindezt nagy egyetértésben" elv még évtizedekig élt volna.

3) Orbán nem harmadik utat akar és nem Magyarország felemelkedését, kizárólag a saját valamint rokonai, barátai és üzletfelei egzisztenciális biztonságának minél hosszabb távú biztosítását.

4) amit Orbán művel, az nem XXI. századi új út keresés, hanem kuruckodás, és - ahogy tkp. te is írod -, egy cca. száz évvel ezelőtti, feudális rendszer újraépítése.

5) egy új, modern gazdasági-társadalmi rendszer kiépítéséhez először is egyfajta kulturáltsággal kellene rendelkezni, másrészt fel kellene hagyni a XX. századi módszerekkel - az ellenfél "megsemmisítése" ill. "aki nincs velünk, az nincs"-szemlélet - és sokkal integratívabb politikát kellene folytatni. ugyanis a konfrontatív, harcias politika az elmúlt kb. tízezer év példái alapján nem járható. ez persze (egyelőre) utópia, de valaki erősnek egyszer meg kellene próbálnia...

Blogger Géza 2012.09.24. 15:17:34

A cikk első kétharmada jó, de aztán ráfordul a valós tartalom nélküli öncélú kötelező Orbán-fikázásba. Ez az írás Antall idején esetleg picit helytálló lett volna, de azt hinni, hogy a Fidesz XIX. századi gondolkodású, nagy butaság.

Pont a munkavállalás ösztönzése áll gazdaságpolitikája középpontjában, mert a munka által megkeresett jövedelem a modern polgári lét alapja. Nem a föld már a fő jövedelemforrás, mint a 19. században. A polgár nem segélytől függ, hanem a piacon eladja munkaerejét, ami versenyképes, illetve vállalkozik. Ezért is kell a piac igényeihez igazított oktatás, és nem tengernyi államilag támogatott könyvtár-büfé szak, ami sopánkodó, életképtelen egyedeket termel.

És ugyan hány nő vállalt munkát akkoriban valamiféle "munkahelyen"?

Link Elek 2012.09.24. 15:18:51

@is:
relative gyengul az EU, az USA erosebb/gazdagabb _ÉS_ gyorsabban novekszik. Az uj iparagak az USA-ban jonnek letre nem az EU-ban. A google, apple, ebay, amazon,... mind USA cegek.
Vagyis ha valaki a centrumba akar kerulni egyetlen dolgot tehet:
kivandorol az USA-ba

Blogger Géza 2012.09.24. 15:24:49

@idelle: "a konfrontatív, harcias politika az elmúlt kb. tízezer év példái alapján nem járható"

Szerintem meg a történelem azt mutatja, hogy konfrontáció nélkül az égegyadta világon semmit nem lehet elérni. A mi érdekeinket senki nem fogja helyettünk képviselni. Ez az a ballib illúzió, amivel végleg le kell számolni. A centrum nagyon is jól megvan velünk, ha kiszolgáló perifériák maradunk...

Nézd meg a magyar településeken híres történelmi személyekről leggyakrabban elnevezett köztereket, mind konfrontatív ember volt: Szent István, Szent László, Mátyás, Dózsa, Rákóczi , Kossuth...

Dobzse Lászlóról talán még egy vakondtúrást sem neveztek el.

idelle · http://egymondatban.blog.hu/ 2012.09.24. 15:25:03

@Blogger Géza: "Pont a munkavállalás ösztönzése áll gazdaságpolitikája középpontjában"

köszönjük szépen Giró-Szász/Szijjártó/Rogán úr/Selmeczi kisasszony!

az az ösztönzés csak nem hat. kivéve, ha közmunkásokkal akarunk új centrummá válni...

manhattan (c) · http://manhattan.webspawner.com/ 2012.09.24. 15:27:50

@Blogger Géza:

Ennek a két gazdasági idiótának (Ovi + Jobbkéz eftárs) minden egyes a ténykedése éppenséggel hogy a
- fiskális
- reálgazdasági
- demográfiai
- munkaeröpiaci
- szociális

VÁLSÁGOT GERJESZTI ILLETVE ERÖSÍTI.

Na de mit várunk el egy pposzt-MSZMP-s kormánytól (az Ovi kormány MSZMP-s tagjaiból már egy KB ülést le lehetne zavarni).Dúl az avítt vilaguk tudástalansága, a csúcsra járatott tehetségtelenségük.
2014-ben megváltás lesz nekik, ha elmehetnek 4 évet pihizni.

idelle · http://egymondatban.blog.hu/ 2012.09.24. 15:28:24

@Blogger Géza: "Szerintem meg a történelem azt mutatja, hogy konfrontáció nélkül az égegyadta világon semmit nem lehet elérni."

nem a legszerencsésebben fogalmaztam, ez tény.

ugyanakkor az érdekeink határozott képviselete, s az esztelen vagdalkozás - ezt neveztem "kuruckodásnak" - elég éles a határvonal. nálam.

Blogger Géza 2012.09.24. 15:29:57

@idelle: 120 ezerrel dolgoznak most többen, mint 2 éve. És nem a közmunkások miatt.

Squid 2012.09.24. 15:30:49

Ez mind szép és jó..

de

Orbán kormányra kerülésekor meg sem próbált semmi mást, mint az addig fennálló status quo-t azonnal megborítani az egész közigazgatásban. Az a módszeres és alapos irtás amit mindenhol és mindenkivel végigvitt aki nem Fidesz káder volt, szépen előrejelezte mi várható.

Szó sem volt itt vízióról, vagy koncepcióról a "Csak a Fidesz" keresztülverésén kívül! Semmilyen gazdasági koncepciójuk nem volt a 7%-os inflációs szám EU-n való átverésén kívül! A közigazgatási mélyszántás és egészen a gyökerekig kiirtása mindennek és mindenkinek tökéletesen megmutatja az Orbáni "tervet".

Ebben semmi koncepció nincs a teljes lerohanáson kívül, akár annak árán is, hogy az ország és a lakói is keményen megszenvednek ezért. Az egyetlen "vezérfonal" a Hatalom,Bebeton és Lenyúlás szavak mentén húzódik, minden más eldobható huszadrangú fecni ami nem érdekli őket.

Nincs itt saját út, ez mind gumicsont az összes keresztény-nagymagyar pátossza nyakonöntött kuruckodással/keménykedéssel együtt.

idelle · http://egymondatban.blog.hu/ 2012.09.24. 15:31:08

@Blogger Géza: "És nem a közmunkások miatt."

ezt már Giró úr is elferdítette az Info Rádióban, a nyáron.

gy.k.: hanem?

irónika 2012.09.24. 15:31:12

Értem amit a cikk szerzője mondani akar, de szerintem Orbán esetén nem azt kell figyelni, hogy mit mond, hanem, hogy mit cselekszik.
És abban semmi nem utal a szóbeli vízióira, kizárólag a hatalom bebetonozása a cél, B verzió nélkül.
Orbánnak és Gyurcsánynak is azonos a hibája. Kirakatpolitizálás, akciótervek meghirdetése negyedévente, de a szent tehenek sérthetetlensége.
Szerintem ma kiváltképp igaz, hogy a pénz és a hatalom illetve a sex mozgat mindent a világban. Lehet valaki centrumban vay periférián, ha a másikkal való együttműködés bármely okból megéri mehet, ha nem nem mehet. Csakhogy a megéri kérdésköre igen sokrétű. A döntséhozók tekintetében más érdeke lehet az egyénnek, a pártnak, a kormánynak, az országnak. És ennek rövid-, hosszú- és középtávú kihatásai ugyancsak akár mind mind eltérőek lehetnek, ezért egyrészt bárki bármikor kritikával illethető, másrészt minden alkalommal, bármely döntésénél lehet vele azonosulni is.
Épp ezért egy politikus tevékenységét az ország érdeke szempontjából reálisan csak történelmi távlatokban lehet megítélni, mert a többi esetén az értékelő egyéni érdeke befolyással lesz az ítéletre.

szeberenyi 2012.09.24. 15:37:41

Megint jó írás! Üdítő kivétel ez a blog a sok indulattal teli, ostoba közéleti blog között.

renevol 2012.09.24. 15:38:05

Szerintem eleve rossz dolog az, hogy ha egy ország kormányának a cselekvési terveiről csak sejtéseket lehet megfogalmazni, utalásokból esetleges következtetéseket levonni, "szerintemek" alapján tekinteni a jelenre és jövőre. Egy kétharmados kormány esetén meg pláne.

teglagyar3 2012.09.24. 15:44:23

Magyarok!

Nagyon fontos dologban kérem a segítségeteket!
Az országra minden eddiginél nagyobb veszély leselkedik!
A MUNKANÉLKÜLI SZABADSZÁJÚ LIBERÁLIS BLOGGER RÓZSA MIHÁLY ISMÉT MEGPRÓBÁLJA MEGSZEREZNI A HATALMAT MAGYARORSZÁGON!!!
Az ellenség arca:
erlauer3.nolblog.hu/files/rmisi.jpg
Gondolom az szdsz 2002-2010 között tartó rémuralmára még mindenki emlékszik!!!
RÓZSA MIHÁLY MOST EZT PRÓBÁLJA MEG ÚJRA VISSZAHOZNI!!!

Tavasszal egy szdsz zászlóval jelent meg!!!!!!
Hogyhogy még mindig nem vetette ki az ország és a nép immunrendszere ezt a mocskot magából?!?!?!???

AMIÉRT PEDIG ÚGY DÖNTÖTTEM, HOGY EZT MEG KELL ÍRNOM A GYURCSÁNY FÉLE ÉHSÉGSZTRÁJK ALATT TÖRTÉNT!!!!!!!!

RÓZSA MIHÁLY A MUNKANÉLKÜLI SZABADSZÁJÚ LIBERÁLIS BLOGGER MEGJELENT A KOSSUTH TÉREN!!!!
kuruc.info/galeriaN/hir/ehesdk02.JPG
Nyilvánvaló, hogy itt akarja ÚJRA megalapítani a királyságát, és minden magyart elpusztítani!!!!!!!!!

Kicsit interneten utánaolvasva kiderül, hogy rózsa mihály a munkanélküli szabadszájú liberális blogger teljesen aktív és a hatalomba készül!!!!!

A leendő kabinet névsora is nyilvános már!
Demszky, retkes, magyar, kóka, fodor, ungár, horváth, mécs, tarján, kuncze!
Remélem ismerősen csengenek ezek a nevek!!

Ezért hívom most fel minden magyar figyelmét arra, hogy állítsatok meg rózsa mihályt a munkanélküli szabadszájú liberális bloggert!!!!!

Sokan kérditek, hogy hogyan?
Pusztítsátok a liberalizmust a mindennapjaitokban! Ne hagyjátok, hogy az emberek elfelejtsék rózsa mihály a munkanélküli szabadszájú liberális blogger 2002 és 2010 közötti ámokfutását!!!

Minden magyar fel a barikádokra, harcoljunk a liberálisok ellen!!!!!!!!!!!!!
Rózsa mihály a legveszélyesebb ember a Földön!

EMBEREK ÉBRESZTŐ!!!!!!!!

irónika 2012.09.24. 15:48:37

@teglagyar3: Mi ez copy-paste?
Terjeszd az igét másutt pajtás.

Dr. Gy. Dr. Fűegér 2012.09.24. 15:51:31

@Blogger Géza:

Kevesebben dolgoznak a versenyszférában, de hazudozz tovább nyugodtan.

teglagyar4 2012.09.24. 15:56:04

@irónika: ROZSANAK VESZNIE KELLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!
A liberalizmus nem gyozhet!!!!!!!!!!!!!!!1

idelle · http://egymondatban.blog.hu/ 2012.09.24. 15:58:41

@Dr. Gy. Dr. Fűegér: ez nem hazugság, hanem unortodox igazmondás.

irónika 2012.09.24. 16:01:04

@teglagyar4: Az, hogy ez a véleményed tiszteletben tartom, de ettől még ide nem illő, sima másolással beillesztett tucatszövegnek semmi értelme nincs.
De ha szeretnéd, szívesen meghallgatlak mi a bajod a liberalizmussal? Meg persze ezzel a Rózsa nevű egyénnel is.

boyob 2012.09.24. 16:02:05

@Blogger Géza: Blogger Géza · bloggergeza.blog.hu 2012.09.24. 15:29:57
@idelle: 120 ezerrel dolgoznak most többen, mint 2 éve. És nem a közmunkások miatt.

Válasz erre :
Részlet a KSH-tól:A versenyszféra legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásainál 1 millió 813 ezer fő volt az alkalmazásban állók
száma, 33,0 ezer fővel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A költségvetési szférában 745 ezren
dolgoztak (12,0 ezer fővel többen az egy évvel korábbinál), közülük átlagosan 83 ezren közfoglalkoztatás
keretében. A közszféra átlagkeresetének szintjét is befolyásoló teljes munkaidős közfoglalkoztatottak létszáma
2012 első hét hónapjában több mint négyszerese volt (átlagosan 65,9 ezer fő) a 2011 azonos időszakinak. A megfigyelt
nonprofit szervezeteknél 105 ezer fő állt alkalmazásban. Összességében a nemzetgazdaságban az 5 fő feletti
vállalkozásokban, a költségvetési szférában (a közfoglalkoztatottakkal együtt) és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél
2 millió 663 ezer fő állt alkalmazásban, 20,4 ezer fővel kevesebb, mint egy évvel korábban.

Miért 2010-hez viszonyítasz te fizetett Fidesz bértollnok?2010-ben még éreztette hatását a Bajnai-Oszkó féle gazdaságpolitika,azóta csak a romok vannak meg a víziók,de az a lényeg hogy te megkapd a havi 1 millió nettót ezért a hazugságokért,igaz?
Ez a munkád,hogy mondj ezeken a blogokon jó nagy hazugságokat ahogy a gazdáid csinálják szenrebbenés nélkül...
Gratulálok!

bIQa 2012.09.24. 16:06:39

Centrum és periféria viszonya ugyanúgy megjelenik idehaza a pártpolitikában. A fidesz létre tudott hozni egy erős centrumot a valamikori perifériából, ami már önmagában is egy sikertörténet

Magyarország viszont kétlem hogy centrum lesz belátható időn belül. Túl nagy az értetlenség, a széthúzás, a nemakarás. Akinek van tehetsége az elmegy, vagy odahaza kinyírja a középszer. Magyarország elveszítette a képességét arra, hogy kormányozza önmagát, csak most nincs aki meg akarja hódítani

kvadrillio 2012.09.24. 16:07:57

"Gripen-ügy: vallott a gróf bizalmasa
Egy korábbi bizalmasa súlyosan terhelő vallomást tett az osztrák Alfons Meinsdorff-Poullyra a Gripen-gépek eladása kapcsán - írta a Der Standard című osztrák lap.

Ma, 05:25
[A+ A-] [Nyomtatás] [Küldés e-mailben] Ossza meg!

A brit korrupcóellenes hatóságon (SFO) készült kihallgatási jegyzőkönyv szerint a magyar származású gróf brit partnerének egyik befektetési tanácsadója, Timothy Landon elmondta, hogy 2001-ben, a BAE brit hadiipari vállalat képviselőivel lezajlott megbeszélésen a résztvevők közölték, a három szóba jövő államban: Magyarországon, Csehországban és Ausztriában kenőpénzt kell fizetni, és akkor valószínűleg mindhárman vásárolnak a vadászbombázó repülőgépekből.

HIRDETÉS

Hozzátette: a magyaroknál öt embert kell megvesztegetni, összesen 180 millió schillinggel (átszámítva mintegy 91 milliárd forinttal), a cseheknél állítólag 20-an voltak benne a buliban, nekik 1,05 milliárd schillinget szánt, végül pedig az osztrákoknál 4 érintettnek 250 milliót javasolt. A gépekből végül Magyarország és Csehország lízingelt.

A Magyar Távirati iroda január 26-án azt írta, tudósítója betekinthetett a titkosítás alól feloldott Gripen-beszerzésekről szóló feljegyzésbe. A 2001. szeptember 10-i nemzetbiztonsági kabineti ülésen elhangzottak 11 éve titkosak, januárban is csak az emlékeztetőt tárták a nyilvánosság elé. A három oldalas iratban az áll - írta az MTI - hogy a Gripenek beszerzéséről szóló döntésnél mások mellett jelen volt Orbán Viktor akkori miniszterelnök, Pintér Sándor belügyminiszter, Szabó János akkori honvédelmi miniszter, Matolcsy György gazdasági miniszter és több államtitkár is, köztük Hende Csaba, mint az Igazságügyi Minisztérium politikai államtitkára.

A dokumentumban több napirendi pont szerepel, az első szerint a kabinet döntött a honvédség "harcászati repülőerejének fejlesztéséről"; a kabinet megvizsgálta a HM előterjesztéseit a vadászgépekkel kapcsolatban és "nemzetgazdasági valamint biztonságpolitikai szempontokra is figyelemmel úgy döntött, hogy az ajánlatok közül a svéd kormányé a legkedvezőbb. Ezek után a kabinet felhatalmazta az illetékes minisztériumokat, hogy 10 napon belül kezdjenek tárgyalást a svéd kormánnyal 14 Gripen vadászgép bérlésére vonatkozóan. Az ügyek lebonyolítására Szabó János honvédelmi minisztert, Matolcsy György gazdasági minisztert és Dávid Ibolya akkori igazságügyi minisztert jelölték ki.

A Honvédelmi Minisztérium 2011. végén módosította a Svédországgal kötött Gripen-szerződést. Annak tartalmáról csak annyit lehet tudni, hogy hosszabb lett a lízingszerződés futamideje, amellyel "az állam állítólag 63 milliárd forintot takarít meg". Azt azonban, hogy pontosan mi szerepel a megállapodásban, és hogy a svéd fél mit kér a módosításért cserébe a magyar államtól, azóta sem ismert - hívta fel a figyelmet januárban Dorosz Dávid, az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának LMP-s tagja.

Magyarország annak idején 2 kétüléses és 12 együléses Gripen vadászrepülőgépet rendelt Svédországtól, ezeket 2006 márciusa és 2007 decembere között adta át a svéd fél. A gépeket Magyarország tízéves bérleti szerződés keretében üzemelteti, majd azok magyar tulajdonba kerülhetnek. 2011 végén úgy módosították a szerződést, hogy a futamidő tíz évvel növekedett.

Míg mi meghosszabítottuk a szerződést, addig a csehek vonakodnak tőle. A cseh és svéd védelmi miniszter pénteki találkozója után Alexandr Vondra közölte: a cseh kormány nem elégedett Svédország feltételeivel a Gripen vadászgépek bérlésének meghosszabbítására. Prága azt szeretné, ha a svédek csökkentenék a Gripenek havi mintegy kétmilliárd koronás bérleti díját, amire Stockholm egyelőre nem hajlandó. A tárgyalások november végén folytatódnak.

Bíróság elé áll a lobbista

Alfons Meinsdorff-Poully gróf azt hangoztatja, hogy semmiféle törvényellenes ügyletben nem vett részt. December 12-től azonban meg kell jelennie a bíróság előtt: pénzmosás, hamis tanúvallomás és hamis bizonyíték beterjesztése miatt vonják felelősségre. A vádemelési indítvány azt tartalmazza, hogy 2000 és 2008 között álszerződésekkel 12,6 millió eurót emelt le a brit BAE-konszern számlájáról, hogy a pénzből közép- és kelet-európai döntéshozókat befolyásoljon fegyverbeszerzési ügyletekben.

NÉPSZAVA-információ /

"ÉS EZEK AZ ALJAS, KORRUPT, VELEJÜKIG ROHADT SZEMETEK VEZETIK MÉG MINDIG AZ ORSZÁGOT ???!

HOVA HÁNYJAK ?!!!

Locassen 2012.09.24. 16:10:37

@is: ez a "centrum-periféria-centrum" ingajárat a poszter által említett példákból kiindulva nem feltétlenül állja meg a helyét.

I. Róma felemelkedése a köztársasági államformának és a rendszeres elitcserének volt köszönhető, ami - párosítva a plebejus réteg becsvágyó rétegének emancipálásával - a despotikus öröklődéssel szemben jóval egészségesebb elitrekrutációt tett lehetővé. A rómaiak is csináltak orbitális marhaságokat, de még a legsúlyosabbak (pl. a cannae-i csatavesztés) sem taszították az államot végveszélybe.

II. Anglia igazából soha nem volt centrumország a XVIII. század előtt; a romanizációt elég szépen elmaszatolták a kelta-szász törzsi paradigmák; ami Anglia szerencséje volt, az a relatíve erős központi hatalom, a Csatorna és Amerika felfedezése; ebből csak az első tekinthető saját érdemnek, más kérdés, hogy a másik kettőt nem voltak restek kihasználni.

III. Hollandia meg aztán felemelkedése előtt mindig is egy Isten háta mögötti koszfészek volt, ott egyértelműen az emberi erőforrás volt az, ami naggyá tette az országot, mindenféle említésre méltó természeti erőforrás nélkül.

Szóval summa summarum a centrumszerepnek véleményem szerint egyetlen előfeltétele van: a HR. Minden más csak afféle good to have.
Ami egyébként nem túl hízelgő következtetések levonására késztet minket a mi szeretett hazánkat illetően.

Blogger Géza 2012.09.24. 16:24:04

@boyob: "2012. május–júliusban 3 millió 908 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma, 76 ezer fővel több, mint
egy évvel korábban. A foglalkoztatottak létszáma ezzel elérte a válság előtti szintet.
"

www.ksh.hu/foglalkoztatottsag

Mert azért a mikrovállalkozások és az egyéni vállalkozók is számítanak, ugye.

Azért 2010-hez viszonyítok, mert akkor volt a kormányváltás. De 2011-hez képest is nőtt, ugye.

piefke 2012.09.24. 16:25:51

Kedves Ratius, csupán Csak néhány észrevétel:

Nem disztingválsz kellően két, egyébként eltérő fogalom között: a valódi periféria fogalmát kevered a „mellette élés” fogalmával. Pl. az említett ókori mezopotámiai kultúráknak sem a görög világ, sem pedig az ázsiai nagy nomád népek nem voltak az általad használt értelemben a „perifériái”. Kapcsolataik szinte kizárólag kereskedelmiek voltak (ha voltak, mert pl. a nomádokkal az is csak alig-alig és inkább már a későbbi Perzsa Birodalom idején). Nem vettek át sem kulturális, sem társadalmi, sem pedig technológiai mintákat – megvolt a saját társadalomfejlődésük.

A későbbiekben pedig, már a Római Birodalom idejében, a Birodalom határain kívül élő germánok és kelták voltak „mellette élők”, igazi átvételek, „utánzások” nélkül. A kapcsolatok személyekhez kötődtek, mint pl. Hermann/Arminius fiatal éveiben. A germánok és a Birodalom határain élő kelták nem követték sem a rómaiak világfelfogását, sem a civilizációjukat, sem a technológiájukat – ehelyett megtartották és fejlesztették a saját, az antikvitás kora előttről fennálló „rendszerüket” és ez a rendszer érett meg a kora középkortól kezdve és haladta túl a rómait, majd fejlődött egészen napjaink modern, mélyen demokrata mentalitású „tudásalapú kapitalizmusává”.

A második jobbágyság pedig, amelyet emlegetsz, nyilván egészen mást jelentett magyar-, lengyel-, orosz- illetve poroszföldön, vagy éppen Sziléziában és Csehországban. Még a Habsburg Birodalmon belül is hatalmas eltéréseket mutatott ez a rendszer. Ha úgy vesszük, Poroszországban, Szilézia porosz uralom alatti részén, valamint cseh és osztrák földön tkp. ugyanaz volt a célja, mint Angliában a földek bekerítésének: az eredeti tőkefelhalmozás – csak a „második jobbágyság” meghagyta a mezőgazdaságból élők egzisztenciáját és csupán az általuk termelt erőforrásokat „tőkésítette” és „fektette be” az állam. Ezzel szemben Magyarországon és pl. Oroszországban e rendszer simán csak az uralkodó földbirtokos réteg jólétét volt hivatva szolgálni, mindenféle távlatosabb cél nélkül... (A két „szisztéma” markáns különbsége jól látszott is a poroszok, ill. az oroszok által birtokolt lengyel területek közötti ordító fejlettségbeli eltérésben! És amíg a cári területen a „Jeszcze Polska nie zginęła...” énekléséért minimum Szibéria járt, addig a poroszok által annektált Sziléziában a porosz kormány lengyel tannyelvű iskolahálózatot tartott fenn, állampénzen...)

A posztod „Múlt és jövő” c. fejezetében taglaltak jelentős részével egyetértek. Az igazi, döntő dolog pedig nem az, hogy egy „periféria-kultúra” mit és hogyan vesz át, hanem hogy mire teszik alkalmassá a belső mentalitás-struktúrái, illetve hogy a vezetői, az elitje miképpen képeses – ha szükséges – a mentalitását és a struktúráit formálni.

idelle · http://egymondatban.blog.hu/ 2012.09.24. 16:26:21

@Blogger Géza: a közfoglalkoztatottak adatát kifelejtetted.

[ha már hivatkoztál rá, hogy nem amiatt van a növekedés.]

ob.szerver 2012.09.24. 16:27:41

@Blogger Géza:

" 120 ezerrel dolgoznak most többen, mint 2 éve. És nem a közmunkások miatt."

Géza!

Ha egy zsugorodó gazdaságban nő a foglalkoztattottak száma, az statisztikai trükk.

Ez írd fel valahova magadnak, hogy el ne felejtsd.

unionista (törölt) 2012.09.24. 16:28:27

a fidesz feudális párt. és ennek alternatívája a középeurópai föderalizmus. egy olyan bundesrepublik, amiben magyarország ugyanolyan szabadállam, mint ausztria, vagy bajorország.

szövetségi alkotmány van, szövetségi alkotmánybírósággal. azért, hogy legyen jogbiztonság. szövetségi bank egy szövetségi tartalékalappal. azért, hogy legyen pénzügyi stabilitás. szövetségi költségvetési, és monetáris tanács. szövetségi oktatás. azért, hogy legyen képzett munkaerő.

labdajátékokban középeurópai szövetségi liga. és még mindig jobb lenne nekünk a bundesliga 2, mint a magyar nb 1. nagyjából erre kellene rájönni.

s 2012.09.24. 16:29:39

Egy periféria régió akkor lehet valami, ha van valamije. Ha semmid nincs, akkor senki vagy. (Ez kicsit hajaz lázár röfögésére, de attól sajnos még igaz.) A görögök ugye hajóztak a tengeren, termeltek, kereskedtek, övék volt az akkori világ. Amerika látványos fejlődésénél ne feledkezzünk meg arról, hogy ott leesett ajándékba egy földrész, erdőkkel, folyókkal, bányakincsekkel együtt. Onnan azért nehéz hibázni. Az angolok, hollandok az óceánok feletti uralom megszerzésével és a távoli vidékekkel való kereskedéssel hoztak össze nagy hasznot (mellesleg végigrabolták az összes gyarmatukat). Innen szintén nehéz hibázni. Ezzel szemben Európa középső, déli részei a törökökkel hadakoztak sokáig, azok visszavonulása után kezdtek építkezni, persze jócskán lemaradva a gyarmatosító élcsapattól. Tehát amíg a nyugatiak gyarmatosítottak (megszálltak és raboltak), addig Európának a szerencsétlenebbik felét gyarmatosították (megszállták és rabolták). Erről ennyit. Nekem ne jöjjön ide ugatni egy faszkalap közgazdász se, hogy itt az emberek azért keresnek szarul, mert hülyék. Lófaszt. Ezeket a lapokat nem ma osztották ki. Játszom belőlük - mi mást tehetnék - de azért megkülönböztetem a játékerőt és a leosztást.
A kitörési lehetőségről meg csak annyit: jó lenne tudni azt, hogy mivel lehetnénk nélkülözhetetlenek az emberiség számára, mi lenne a mi nagy dobásunk, ami varázsütésre az élbolyba emelhetne minket. Talán elsőre elég volna, ha tisztességesen megélnénk a saját munkánkból. Ma már ez is épp elég ambiciózus célkitűzésnek számít, sajnos. Aztán, ha ez megvan talán tovább lehet lépni. Jó kaját csinálni. Iható vizet adni. Végiggondolni, ami másoknak nem sikerül, mert sietnek, türelmetlenek, meg talán butuskák is. Valamit adni kell, mert attól nem leszünk élcsapat, hogy mi azt mondjuk magunkról, hogy azok vagyunk. Ehhez valódi eredmények kellenek egy eléggé erős mezőnyben. Csak ez számít. Az eredményesség.

fabijoe 2012.09.24. 16:31:54

Nem szeretek ilyen öncélú dolgokhoz hozzászólni, mert úgyis abba fordul a dolog, hogy kinek az édesanyja, de eddig jutottam a hozzászólásokban:
"mert a munka által megkeresett jövedelem a modern polgári lét alapja." Ez egyszerűen nem igaz. Nem a munka, a tőke a modern polgári lét alapja. A munka a munkavállaló=bérmunkás létének (és mellesleg a tőketulajdonos gazdagodásának) alapja.
Az eredeti tőkefelhalmozás Magyarországon is lezárult., akkor is, ha most politikai hátszéllel próbál egy magát eddig kirekesztettnek érző csoport egy új leosztást gründolni magának (mert az első menetben padlót fogott).
A fentiekből következően természetesen nem a polgár adja el a munkaerejét, hanem a bérmunkás. Ez akkor is így van, ha a XX. század második felében és az ezredfordulón úgy nézett volna ki a legfejlettebb országokban, mintha a bérmunkás polgárrá vált volna. Az persze igaz, hogy a polgár valóban nem segélytől függ, csak a mondat folytatása nem, ugyanis a saját tőkejövedelmétől függ. Ha nem attól, akkor nem polgár, hanem bérmunkás.
Ez a badarság (a polgárság körül) csak a narancsosok zemberek-> polgárok kommunikációs változtatásának következménye a fejekben. Ennek következményeképpen csúszott egymásra (politikai céloktól nem függetlenül) a magyar polgár szó két jelentése: bourgeois (tőkés, vállalkozó polgár) és a citizen (állampolgár, városi polgár, politikailag-kulturálisan aktív személy).
Ma a narancsos dumában már az is polgár, akinek közmunkából származó, a létminimum felét el nem érő jövedelme van.
Megengedem, a képet árnyalja, hogy a modern kapitalizmusban a bérmunkás is lehet kistőkés (kisrészvényes stb.) egystzerre, de aki a piavcon adja el a munkaerejét (azaz bérmunkás) az nem polgár. Nem is nagyon vállalkozik, hacsak "kényszervállalkozóként" rá nem kényszerül: azaz ugyanazt végzi, mint addig, mert "kiszervezik" csak ezúttal már saját költségére. A "periférián" erre is volt/van bőven példa.

elwood 2012.09.24. 16:32:12

kicsit több definíciót és kevesebb szimbólumot !!

akkor most ha itt egy nyitott piacgazdaságot építünk akkor elvtelenül kiszolgáltuk a centrumot ?

ki az a centrum ?
németek ? ok.
és a svédek, finnek szuper jól élnek ők a centrum, vagy a németek elvtelen kiszolgálói ?
aki ki akarja szolgálni elvtelenül a "centrumot" az elég ha beszél merkellel vagy körbe kell telefonálni a svédeket, dánokat stb .... ?

dél korea, és kína most elvtelenül kiszolgál, vagy különutat jár ?

nekem ez homályos (persze lehet azért nem lettem bölcsész)

Pitypalatty úrfi · http://proletarokkozt.blog.hu 2012.09.24. 16:35:43

@elwood: Éreztem, hogy valami nem stimmel ezzel a poszttal, de te elég jól megfogalmaztad, hogy mi is a probléma :)

nu pagagyí 2012.09.24. 16:37:49

Nagyszerű elemzés. Egy problémája van csak, nálunk semmi ilyesmi nem történik. Az összes hókusz-pókusz és hazugság a nemzeti vagyon kisajátításáért folyik. Bűnszövetségben elkövetett kifosztás áldozatai vagyunk, leszámítva persze a kifosztókat. Az ország, nép, nemzet érdeke itt semmilyen szerepet nem játszik, illetve mégis, a kifacsarandó citrom szerepét.

Ez most tényleg egészpályás letámadás, amely mellett az első Orbán-kormány garázdálkodása eltörpül. Nem csak egyes hatalmi központokat szállnak meg, hanem mindet. Igazi bolsevik tempó. Nem csak a politikai teljhatalom megszerzése a cél, hanem a gazdaságié is, az összes piac egyidejű lerohanásával.

Hajós 2012.09.24. 16:38:50

@Locassen:
"centrumszerepnek véleményem szerint egyetlen előfeltétele van: a HR."

Ha itt a humántőkére gondolsz (szakképzettség, szakmai hozzáértés), akkor abban igazad van, hogy ez előfeltétele. Vannak olyan kutatások, ami az egyes országok jövedelmi rangsorkülönbségét nemcsak a klasszikus tényezőkkel magyarázza (megtakarítási ráta, technikai fejlettség, népességnövekedés), hanem a humántőkében fennálló különbséggel is. Persze a szakképzett munkavállalók tömege csak ott járul hozzá a gazdaság fejlődéshez, ahol magas termelékenységű termelési eljárások vannak jelen a gazdaságban. Ami perpillanat Mo-n csak a multiknál van jelen. A hazai kkv szektor messze le van maradva attól a technikai fejlettségtől, ami kilendíthetné az országot a gödörből

Pascal · http://torzskocsma.blog.hu/ 2012.09.24. 16:40:35

Egyrészt kár puszta "ideológiából" próbálni magyarázni azt, hogy mi miért történik, és minek kellene történnie.

Másrészt - és ez picit fontosabb, szerintem - lassan abba lehet hagyni Orbán Viktor, Matolcsy György hülyeségének elemzését; ők csinálják, de ehhez (is) tök idióták, hataloméhesek, stb. ez már több mint két éve mantrázott baloldali "igazság".

Minek kellene történnie, próbáljátok elmagyarázni anélkül, hogy mindezekre visszatérnétek. Így viszont nagy csend? esetleg "most majd nem lopunk annyit mint Hagyó" ? Vagy van ennél több csak nem látszik?

Mert ennyi kevés lesz Sajtok...

iparterves 2012.09.24. 16:41:26

@teglagyar3: Te ennyire hülye vagy?

Emberek! Segítség!

Karcolt lendület 2012.09.24. 16:41:54

"A szocialisták bukását éppen az okozta, hogy beérett a centrum elvárásai előtti feltétlen meghajlás keserű gyümölcse: a leszakadás, a periférikus létbe való belekövülés, a fenntarthatatlan társadalmi-gazdasági struktúrák konzerválásának minden borzalma."

Bár egyáltalán nem voltam nagy rajongója a szoci kormányoknak és a mindenféle külföldi igények kielégítése tényleg benne van a világképükben, nem ez okozta a bukásukat. Hanem az, ami a Fideszét is fogja: pofáztak minden szépről és jóról, hatalomban tartottak egy hitelességét és mozgásterét vesztett embert (ahogy most Orbán nem képes megszabadulni a Matolcsy nevű balasztjától), miközben a saját rövidlátó sleppjük érdekei határozták meg az érdemi tevékenységüket. Loptak és a törvénykezést is ennek a sleppnek az érdekeihez igazították. Most ugyanez folyik pepitában, a kuruckodást, a teljesen felesleges konfliktusokat érdekvédelemnek hazudják, miközben a fidesz-slepp vidáman kiszolgálja magát a közösből.

Lehet, hogy Orbán szemében a kínai út a felzárkózás és a centrumba kerülés útja, csak a zemberek nem pont erre a világra adtak neki felhatalmazást...

@Blogger Géza:
"Ezért is kell a piac igényeihez igazított oktatás..."
Szóval a piacnak nincs igénye közgazdász és jogász végzettségű emberekre?

Egyszerűen Orbánék ugyanúgy félnek illetve utálják az un. értelmiséget és gondolkozó embereket, ahogy azt a kommunisták tették. (Persze kivéve a saját lakáj-értelmiségüket.) Nem mondom, hogy a belpesti értelmiség velük kapcsolatos előző 20 éves tevékenysége alapján nincs okuk rühellni őket, de nem csak ez a része van az értelmiségnek és még a saját kritikusabb szimpatizánsaikat is fenyegetik pl. G. Fodoron keresztül. (Kb. "ha nem álltok be a sorba, ti is ellenségek lesztek." módon)

Blogger Géza 2012.09.24. 16:41:56

@Dr. Gy. Dr. Fűegér: Frászt.

"2012 II. negyedévében a munkaerő-felmérés adatai szerint 3876,2
ezren jelentek meg foglalkoztatottként a munkaerőpiacon, lényegében
annyian, mint a válságot közvetlenül megelőző (2008. II. negyedévi)
időszakban. A foglalkoztatottak létszáma 67 ezerrel múlta felül a 2011.
II., illetve közel 85 ezerrel a 2012. I. negyedévit. Ez utóbbi növekedés
meghaladja a szokásos, a foglalkoztatottság szezonális jellegével
magyarázható változást.

A foglalkoztatási többlet döntő része a kisméretű – így fokozottan
konjunktúraérzékeny – vállalkozásoknál keletkezett"

www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=12512&p_temakor_kod=KSH&p_session_id=840291262180690&p_lang=HU

Ugye nem gondolod, hogy ezek a kisméretű vállalkozások nem a versenyszféra részei????

És ha a közfoglalkoztatottak érdekelnek, lehet látni a 3. oldalon, hogy 2010 első félévében valójában többen voltak átlagosan, mint 2012 első félévében.

kvadrillio 2012.09.24. 16:44:20

"Orbánéknak van még mit tanulnia: Irán megoldotta a tökéletes cenzúrát

Megosztás:

Tetszik:

Korlátozni akarja a Nyugat befolyását, és ki akarja védeni az internetes támadásokat, ezért a világtól független, belső internetre állt át Irán, blokkolva a Google-t és a Gmailt is.
Az iráni állami televízió bejelentette vasárnap, hogy a Google internetes keresőt és a cég email-szolgáltatását "néhány órán belül" blokkolják. Ezután egy miniszterhelyettes közölte, hogy – amint ez már korábban kiszivárgott – az ország átáll a világtól független "belső" internetre, "a kibernetikai biztonság érdekében". "Újabb rendelkezésig a Google-t és a Gmailt szűrni fogjuk az egész országban" – közölte a Horamabádi néven azonosított tisztségviselő.

A The Washington Post a múlt héten jelentette, hogy az iráni kormány, amely igyekszik korlátozni a Nyugat befolyását és kivédeni az internetes támadásokat, megteremtette a világhálótól független nemzeti online hálózat alapjait. A lap szerint Teherán már egy évtizede ezen munkálkodott. Az amerikai Pennsylvaniai Egyetem Globális Kommunikációs Tanulmányok nevű központja szerint a világhálón iráni minisztériumi, egyetemi és üzleti online oldalak működő változataira bukkantak. Bizonyítékot találtak a világhálót megszűrni képes rendszerre is - írta az MTI.

A múlt hónapban az iráni hírközlési és információtechnikai miniszter felfedte azt a tervet, amely szerint szeptember végén a főbb kormányzati ügynökségeket és katonai egységeket lekapcsolják a világhálóról, és áthelyezik az új, belső hálózatra.

Szakértők szerint az iráni kormánynak számos oka van arra, hogy megteremtse az internet saját, állami változatát. Egy védett, belső iráni hálózat segítségével szembeszállhatnak az amerikai finanszírozású programokkal, amelyek lehetővé teszik az iráni aktivistáknak az online megfigyelés elkerülését. A belső iráni hálózattal egyben elszigetelhetik az iráni számítógépeket azoktól a kibertámadásoktól, amelyek teheráni tisztviselők szerint az Egyesült Államokból és Izraelből érkeznek.
Korábbi cikkeink a rovatban Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Vissza a lap tetejére
"

...hogy ezek az arabok milyen rafináltak tudnak lenni !

Blogger Géza 2012.09.24. 16:46:15

@Karcolt lendület: Pályakezdő jogászok siralmai alapján mennyiségileg kissé elszaladt a jogászképzéssel a ló... Persze ha OV alatt a jogászképzés lenne agyontámogatva, akkor meg az lenne a baj, persze, mert megint maga felé hajlik a keze.. :)

Olyat se hallottam még, hogy valaki arra panaszkodott volna, hogy nem talál közgazdászt, az, hogy nem talál mérnököt, burkolót, ácsot stb. az gyakoribb. Egyébként diákhitellel végül is bárki annak tanul, aminek akar.

Netuddki. 2012.09.24. 16:47:29

Betűleves. pár mondatban lehet vázolni a helyzetet.
Az úgynevezett "vezetőinknek2 egy céljuk van. A saját és szűk családi, haveri körük életszínvonalának a biztosítása. Ehhez az állampolgárokra mint igavonó barmokra tekintenek, akik a körülményeket biztosítják mindehhez. Ennyi.

Gondoltam elolvasom a Kéri könyvét, de egy részbe beleolvasva azt kell mondjam ő is csak keni a szart. Lófaszt nincsenek "ezek" tisztában azzal amit csinálnak és okoznak. Csak egyvalami élteti őket, azt hiszik megúszhatják. Megúszhatják?

Blogger Géza 2012.09.24. 16:48:31

@idelle: Semmit nem felejtettem ki, max ti nem értitek az összefüggéseket és a számokat. De ha figyelmesen (!) átolvassátok, amit írtam és belinkeltem, talán...

belekotty 2012.09.24. 16:48:34

@endike: Mi van? Visszatértél a régi nickedre?

Blogger Géza 2012.09.24. 16:53:33

@nu pagagyí: "Az összes hókusz-pókusz és hazugság a nemzeti vagyon kisajátításáért folyik." Ez a rendszerváltás utáni 20 évben többé-kevésbé így is nézett ki (az első Orbán-kormányt félig leszámítva) A nemzeti vagyon fogyott, közben az államadósság ahelyett, hogy fogyott volna, nőtt, a multik vagyona is nőtt. Ez tendencia pont most fordult meg... Bizony, eges multiknak is jobban a zsebükbe kell nyúlni, hívják akár TESCO-nak, akár T-com-nak, akár Citibanknak. Ezt lenne fontos megérteni.

Budaphestie 2012.09.24. 16:53:40

Szerintem egész centrum-periféria modell nem a legjobb a jelenlegi Európa viszonyrendszerének ábrázolására. Természetesen lehet úgy gondolkozni a dolgokról, hogy veszek egy modellt és erőszakkal ráhúzom a valós helyzetre csak nem érdemes.

Mert ma különböző szempontok alapján különböző geopolitikai elrendeződésben jelenik meg a "centrum". Nem beszélve arról, hogy a cikkíró (biztos történész) által szívesen használt ókori példákban a térbeli elhelyezkedés szinte minden tekintetben meghatározta egy ország vagy nemzet hovatartozását és viszonyait, manapság a felgyorsult információáramlás és tetszőleges virtuális és ideiglenes érdekcsoportok kialakulásának korában ez már korántsem nyer akkora jelentőséget.

Ez a centrum-periféria modell ma olyan, mintha az erős testalkatú népek és gyenge testalkatú népek modelljével próbálnánk megmagyarázni a dolgok működését. Tehát meglehetősen idejétmúlt felfogás.

komplikato 2012.09.24. 16:54:14

@Blogger Géza: Ezt az adatot is a KSH hamisította? :P
Mivel tudod igazolni, hogy a létrejövő és megszűnő munkahelyek közül az első volt a több, mert minden fellelhető infó az ellenkezőjét mondja. Az meg érdekes, ha ennyivel többen dolgoznak, mikor egy egy sikeres orbáni munkahely bejelentésnél 100 új melóhelyre jutott kb. 500-1000 leépítés?

Budaphestie 2012.09.24. 16:54:15

Szerintem egész centrum-periféria modell nem a legjobb a jelenlegi Európa viszonyrendszerének ábrázolására. Természetesen lehet úgy gondolkozni a dolgokról, hogy veszek egy modellt és erőszakkal ráhúzom a valós helyzetre csak nem érdemes.

Mert ma különböző szempontok alapján különböző geopolitikai elrendeződésben jelenik meg a "centrum". Nem beszélve arról, hogy a cikkíró (biztos történész) által szívesen használt ókori példákban a térbeli elhelyezkedés szinte minden tekintetben meghatározta egy ország vagy nemzet hovatartozását és viszonyait, manapság a felgyorsult információáramlás és tetszőleges virtuális és ideiglenes érdekcsoportok kialakulásának korában ez már korántsem nyer akkora jelentőséget.

Ez a centrum-periféria modell ma olyan, mintha az erős testalkatú népek és gyenge testalkatú népek modelljével próbálnánk megmagyarázni a dolgok működését. Tehát meglehetősen idejétmúlt felfogás.

Locassen 2012.09.24. 16:54:31

@Hajós: igazából arra akartam utalni, hogy ha a humánerő megvan, minden más előbb-utóbb jön magától (illetve az esetek egy részében valaki mástól elszedve, de ez most másodlagos).

Követendő példák lehetnek Finnország (oktatás), Szingapúr (katonaállam), vagy Izrael (igen, bármilyen fura, ők sem a palesztinoktól elszedegetett öt plusz legelőtől lettek gazdagok).

Ellenpéldák: Spanyolország (világbirodalmi státuszból minden külső segítség nélkül idáig leküzdeni magukat, na ez a nem semmi), az arab világ en globe (olaj ide, vagy oda, annyi eszük nincs, mint egy marék lepkének), Oroszország.

Budaphestie 2012.09.24. 16:54:52

Ja bocs, nem jelent meg, türelmetlen voltam.

is 2012.09.24. 16:55:21

@Blogger Géza: de dolgozik rajta Orbán, hogy visszakerüljenek a nők abba a helyzetbe. hamar el a nyugdíjba, addig is 3 gyerek, 9 évig ne is lássuk a GYESen.

természetesen jól felmondtad a brossúrát, csak azt nem, hogy 2010 óta az ország legnagyobb munkaadóit szívatja Orbán, ahol csak tudja, és közben a kisvállalkozás-támogatás sem működik, nem is volt az sem igaz. Orbán kb. 0 versenyszférás helyet teremtett, és akkor még jóindulatú voltam.

van kedved esetleg az eszedet is használni ahelyett, hogy bután brossúrákat másolsz?

tarackos 2012.09.24. 16:56:05

Nincs semmiféle egyedi út! Két út létezik: az egyik ami vmilyen stratégiai erőforrásra, speciális geopolitikai előnyre épül és ami a magas színvonalú oktatáson keresztül vezet. Az előbbi sem életképes hosszútávon mert ha elfogy a nyersanyag akkor maradnak a kecskepásztorok.

A zemberek 2010-ben egy nagy lófaszt ismertek fel, azért szavaztak orbánra amiért '02-ben a vörösökre: mert ne a zemberek fizessék meg! Jóléti rendszerváltás! Ha bármit felismertek volna akkor nem néznék ölbetett kézzel hogyan számolják fel lassan de biztosan a szabadságot.

A perifériás okoskodásnak meg semmi értelmét nem látom. Nyersanyagunk nincs, geopolitikai helyzeti előnyünknek az eu bővítéssel annyi lett így marad a finn, japán, dél-koreai etc. út amit már Széchenyi vagy 150 éve mondott: kiművelt emberfők...

komplikato 2012.09.24. 16:56:48

@Blogger Géza: "Egyébként diákhitellel végül is bárki annak tanul, aminek akar."

Ha már a CHF hitel nem divat, valamivel csak el kell adósodni 20 évre, nem?

Blogger Géza 2012.09.24. 16:57:46

@ob.szerver: Hála istennek a Bajnai-féle nagy zsugorodás (-6%) korszaka lezárult, a kormányváltás óta kb 2-3%-ot nőtt összességében a gazdaság, ezt tükrözi a foglalkoztatottak száma (+3%) és a hatalmas offenzívában lévő export is.

is 2012.09.24. 16:58:24

@Blogger Géza: hanem a világgazdasági válság miatt. tudnál mondani olyan adatot is, hogy ebből a 120 ezerből akkor mennyi a közmunkás, az állami alkalmazott, és a versenyszférás növekedés? csak hogy lássuk, hogy a versenyszféra (ami az egyedüli tényleges adóbefizető) hogyan alakult.

dr kíváncsivagyok 2012.09.24. 16:59:19

@gono: " Magyarorszag a populizmusba fulladt bele. "

Nem kell túlvariálni a dolgokat....így igaz !

A 90' - es évek elejétől és nem kivétel egyik kormány sem !
Azt , hogy ki kezdte ....? Egyértelműen a Fidesz ! Egyszerre alkalmazta (alkalmazza !) az ország ideológiai kettészakításával ! ( "A Haza nem lehet ellenzékben " )
Populizmus ? Nincs és nem is lesz megszorítás - ennek ellenére 2 és fél éve ez folyik...bujtatva-bujtatlanul : áfa emelés , bankadó , jövedéki adó emelés stb-stb-stb

dr kíváncsivagyok 2012.09.24. 17:00:45

@Blogger Géza: ""Egyébként diákhitellel végül is bárki annak tanul, aminek akar.""

...és nyugdíjas koráig nyögheti !

is 2012.09.24. 17:01:06

@Blogger Géza: hát azt már nem is Gyurcsány csinálta? maga Bajnai okozta a -6%-ot? egyedül, félkézzel, mit sem törődve a világgazdasági válsággal, ő egyedül kiállt, hogy -6% legyen? ez a Bajnai egy igazán faszom csávó lehet. mondd csak, mennyi volt az éves GDP növekedés 2010 májusában, mikor ez az anyabaszó Bajnai átadta a kormányt Orbánnak? és most mennyi is az éves GDP-növekedés?

Squid 2012.09.24. 17:01:31

@Blogger Géza: "Hála istennek a Bajnai-féle nagy zsugorodás (-6%) korszaka lezárult, a kormányváltás óta kb 2-3%-ot nőtt összességében a gazdaság, ezt tükrözi a foglalkoztatottak száma (+3%) és a hatalmas offenzívában lévő export is."

Ugye téged nem zavar a másfél százalékos recesszió idén?

Komolyan kíváncsi vagyok, hogyan tudsz tükörbe nézni őszinte pillanataidban!

idelle · http://egymondatban.blog.hu/ 2012.09.24. 17:01:48

@Blogger Géza: az érvelés módszertanárhoz:

1) állítottál valamit.

2) a bizonyításban nem szerepel az állításod alátámasztására szolgáló adat.

3) a második bizonyítási kísérlet kifullad a (nem szó szerint) ott-van-nézzétek-meg maszatolásban.

idelle · http://egymondatban.blog.hu/ 2012.09.24. 17:02:29

@Blogger Géza: "hatalmas offenzívában lévő export is."

édes pofa vagy! legalább jól fizet? :-DDDD

Blogger Géza 2012.09.24. 17:02:36

@is: "Orbán kb. 0 versenyszférás helyet teremtett,"

Egy kormányfő nem is tud, csak az államigazgatásban. De hálistennek nem ott teremtődnek, ott lassú leépítések vannak...

is 2012.09.24. 17:02:38

@dr kíváncsivagyok: tévedés. ez a FIDESZ 100 napos programja, ugyanis 2%-on adják a diákhitelt 6%-os infláció mellett. ezt mindenkinek fel kell venni, aki teheti, persze az ország egésze továbbra is beleorkkan, de az ne érdekelje azt, aki felveszi.

ob.szerver 2012.09.24. 17:10:17

@Blogger Géza:

"a kormányváltás óta kb 2-3%-ot nőtt összességében a gazdaság,"

Nebassz. Ugye, a 2010-es számokat még nem az új kormánynak tudod be? Annyira még az Orbán-Matolcsy duo sem annyira zseniális, hogy egyik napról a másikra tudják befolyásolni a makrókat.

Tehát:
2011: 1,7% (amiből 0,9 a mezőgazdaság, de ezt hagyjuk)
2012: -1,2% (optimistán)

Ortodox számítás szerint ez 0,5% két év alatt. Unortodoxiában 2-3%?

Squid 2012.09.24. 17:10:19

@Blogger Géza: "Egy kormányfő nem is tud, csak az államigazgatásban. De hálistennek nem ott teremtődnek, ott lassú leépítések vannak..."

Visszataszító egy valami vagy te Gézám!

Nem zavar, hogy az SZJA bevétel majdnem teljes egészét adó multi szektor tömegével bassza ki az embereket az extraadók, az államosítások, a jogbizonytalanság miatt? Az a 300-400e ember aki az szja bevétel 2/3-át adja kábé remegve megy be mindennap a multijához, hogy mikor basszák ki őket és mikor teszik át a munkahelyüket máshova ahol jogbiztonság és kiszámíthatóság van!!

Nem zavar, hogy Hoffman Rózsika éppen most kasztrálja a magyar értelmiséget a porosz mintájú agyrém oktatási politikájával, ami generációkra teszi tönkre ezt az országot és űzi el a multikat akik munkát adnak ezeknek az embereknek?

Közmunkásokból hogy a véres halál petrencéjében fog adóbevétel termelődni te eszetlen barom?

CsaKaDuma 2012.09.24. 17:11:01

@unionista: Pont így gondolom én is. Kőkemény integráció, tanulás, felzárkózás, aztán ha már megvan a know-how, akkor lehet megint kuruckodni.

vakapad 2012.09.24. 17:12:07

Különösen ez tetszett:
"Nagyjából ezt a képet látjuk most, amikor a dél-európai országok vergődését figyeljük, körülbelül ez az a politika, ami a szocialisták kormányzása alatt mélybe lökte Magyarországot."

A sajtkészítés elvont tudomány, nyilván közben nem lehetett újságot olvasni, és valahogy elsikkadt, hogy 2008-ban volt egy világválság, amely "mélybe lökte" nem csak Magyarországot, hanem még többeket. No de az igazi mélybe lökés tudomásom szerint most van, holott a világválság erősen múlóban.

És arra is emlékszem, hogy az első Orbán kormány két évig abból élt, hogy előtte a Nyugat kiszolgálására rendezkedtünk be. Aztán elqrta, ahogy mondani szokás. Viszont az még semmise volt ahhoz képest, ami most van: egy laza, háromszoros bóvli kategória.

unionista (törölt) 2012.09.24. 17:12:33

@tarackos:
és mégis honnan lesz pénz az oktatásra? és ha lennének létesítmények, akkor honnan lesznek tanárok? honnan lesz korszerű tananyag?

mit eredményezett itt a "liberális" tankönyvbiznisz? egy csomó szart. és szent szart a konzervatív oldalról. hol vannak az iskolateremtők? és hol van az a legalább 2000-3000 milliárd forint, amit az oktatási infrastruktúrába egy összegben be kellene tolni?

széchenyi ez ügyben (is) lepkét kergetett.

letmetellyou 2012.09.24. 17:14:36

Remek írás, gratulálok. Magyarországon most van kialakulóban a harmadik jobbágyság. Köszönjük, Viktor!

tarackos 2012.09.24. 17:16:27

@unionista: Onnan ahonnan az agráiurumra, munkahelyteremtésre, egykulcsosra etc. Jó mi?

nu pagagyí 2012.09.24. 17:22:41

@Blogger Géza: Megértettük. Az alternatíva, rabszolgamunka helyi oligarcháknak.

Az új, magát "nemzetinek" nevező vezetőréteg elolvasta a történelemkönyveket és rájött arra, miből lehet Magyarországon jól élni. Nem mindenkinek persze. Elődeik is abból éltek ragyogó szinvonalon, hogy egyentasakban kiárusították a magyar népet az aktuális fizetőképes vevőnek. A magyar nép igénytelen, megél moslékon is, szó nélkül végrehajt mindent, csak erőt kell mutatni. Amolyan fél-ázsiai származék.

unionista (törölt) 2012.09.24. 17:34:07

@CsaKaDuma:
szerintem az "integráció" egy eufemizmus. rövid távon nincs másik út. német védnökség alá kerülni és "nagy-német" gyarmatnak lenni.

tehát azt mondani, hogy mondjuk a máv helyett német-osztrák-svájci mintára szervezett szövetségi vasutat akarunk. és a nagytérségeket összekötő bundesbahn mellett persze megjelenik a regionalbahn. ahová beszállíthat a kisüzem. és esetleg jöhet egy újabb déri-bláthy-zipernowski trió. esetleg lehet belőle egy újabb ganz. de csak középtávon. előtte német telepeseket kell behívni. nagy-német kolóniának kell lenni. majd úgyis is kizavarjuk őket. mert ez egy rebellis nemzet. de ennek nem most van itt az ideje.

most a magyar diplomáciának hason kell csúszni merkelnél. azért, hogy a balkán ne pozsonynál kezdődjön. nem azon kellene vitázni, hogy összeállnak a marginális támogatottságú pártok a szinte kizárólag a szegények támogatását élvező szocialistákkal. hanem arról, hogy mi az a cél, aminek érdekében kellene összefogni.

és az szerintem egy középeurópai bundesrepublik. azt kell mondani, hogy középeurópai szövetségi alkotmányt akarunk. többek között azért, hogy megvédjük a határon kívülieket. a mezőgazdaságnak a középeurópa éléstárának kell lenni. szerintem lennének olyan szólamok, amire az egyszerű ember is "vevő" lenne. mert az szerintem tetszene a ferencváros szurkolóinak, hogy bajnokin fogadhatnák a bayern-t. akkor is ha most csak a bundesliga negyedosztályába férne csak be. de az is egy kárpát-medencei bajnokság lenne.

orbán viktor a feudalizmust adja el nemzeti jelzővel. feudális bajnokság helyett föderális kellene. balkáni nacionalizmus helyett regionalizmus és mellette unionizmus.

pcomment 2012.09.24. 17:34:24

@Link Elek: az EU-ban óriási fejlődési potenciál van, amit az USA (nyilván a sajátjára gondolok) már közel 250 éve kihasznált, ezt pedig föderációnak nevezném. Persze ehhez még csatlakozik a puritán (azaz kálvinista) szemléletmód, valamint a földrajzi izoláltság. Az EU-nak ha sikerül ilyen föderációt kialakítania, akkor egy ideig még biztosan világhatalom marad, ha nem, akkor hamarosan eltűnik. SZVSZ

fvipera 2012.09.24. 17:35:03

@Blogger Géza: nem a munkavállalást, hanem a tanulást kell ösztönözni. utóbbi egyenesen vezet az előzőhöz, mert szükséges és elégséges feltétele annak. tanulásból következik a tudás, ez utóbbit pedig díjazza a piac.a pofázást nem. a magyar focicsapat nem véletlenül kap ki egyértelműen az erősebb csapatoktól (annak ellenére, hogy a meccs előtt még jók vagyunk). mert a fiúk nem tanultak meg focizni, hanem csak a szájuk jár.

oktatás, oktatás, oktatás

ez az egyszerű válasz a XXI. század kihívásaira. nem pedig a 3 éves szakképzés

Pajszer Művek 2012.09.24. 17:36:43

Valaki azt írta, hogy ez egy jó írás. Ez nem egy jó írás. Ez egy KIBASZOTTUL jó írás, amitől befele nő az ember haja.:) Végre már találtam ilyet.

Inspiráló és elgondolkodtató. Nyelvezetben, felépítésében és mondanivalójában teljesen koherens egész.

Bookmarkolom ezt a blogot.

vakapad 2012.09.24. 17:37:33

@nu pagagyí:

Én nem egészen értem, hogy mi ez a hörgés a multik bejövetele miatt, meg "egyentasakban kiárusítás", meg ilyesmi. Magyarországnak nincs saját, a világpiacon eladható terméke (nincs!), fenti okból jobb, ha az emberek az AUDI-nál dolgoznak, mintha közmunkában hordják a téglát az egyik sarokból a másikba, vagy semmitevés közben csendben éhenhalnak.

Tisztában vagyok vele, hogy a technológiai elmaradásunk a KGST "áldásos" hatása, de a jelenlegi tény az, hogy magunktól nem tudunk eladható terméket gyártani. és még sokáig nem is fogunk, annyi pénzünk ugyanis nincs.

komplikato 2012.09.24. 17:41:28

@vakapad: "Tisztában vagyok vele, hogy a technológiai elmaradásunk a KGST "áldásos" hatása, ..."

Érdekes, vezérünk most hozta fel Litvániát követendő példának. Csak ugye olyan messze vagyunk tőlük, mint Makó Jeruzsálemtől. És kb. véletlenül sem a mi unortodox gazdaságunkra hajaznak. Meg Észtország sem.

fvipera 2012.09.24. 17:42:45

orbán és bandája sajnos úgy akarja megoldani a munkaerőpiaci problémákat, hogy alkatilag képtelenek rá. ennek oka pedig az, hogy járadékvadászaton szocializálódtak. beleértve a mahirt, a közgépet és a bányászokat is.

spinat 2012.09.24. 17:46:01

Orbántól kb 20 éve csak jól-rsöszul összerakott lózunghalmazokat hallottam, általában magyartalan mondatokba szerkesztve. Ebböl hogy jön ki egy jövökép, azt nem tudom. A Közgépes síboláson és a közélet monopolizálásán kivül az egyetlen felismerhetö irányvonal a tömegek képzettségi szintjének leépítése. Gástolják az egyetemrejutást,lebutítják az alapoktatást. Ezenkívül mindent arrafelé terelnek, hogy alacsony képzettségü, olcsó munkaeröt biztosítson az ország a gazdagabb országok vállalatainak. Kína is olcsó munkaerövel emelkedett fel, de nem hinném, hogy ott a minél kevesebb magasan képzett munkaerö lenne a cél. Szóval ezekkel az eszközökkel hogy is lesz a felemelkedés?

endike · http://barathendre.wordpress.com/ 2012.09.24. 17:47:53

Hitelt kell még felvenni, azt imádja a magyar. Eddig sose volt baja a magyarnak a hitelfelvétellel, az ország eladósítással. A hiteleket jóra, hasznosra költöttük. Hitel nélkül nem működhet egy modern társadalom. A hitel jó. A magyar vezetés és értelmiség nagyon jól tette hogy sok-sok hitelt vett fel, és ezentúl is sok hitelt kell felvenni.

A hitelekkel fejlesztéseket viszünk véghez, amely által felzárkózunk Európához. A fejlesztések által jobb életszinvonal, jobb GDP lesz, és a termelés szinvonala, piacképessége nő. Ezért jók a hitelek, és ezért imádja a magyar a hiteleket és a politikusok ezért vesznek fel sok hitelt, és az értelmiség is egyetért a hitelfevétellel. A média munkatársai, újságírók, média szakemberek is tudják, hogy a hitel jó.

Tehát: hitelt kell még felvenni.

Ha meg államcsőd lesz, az értelmiség húz külföldre. Hajrámagyar. Hajrá Nagy Magyar Szocialistalusta.

kzoltana 2012.09.24. 17:50:05

A patkányok már menekülnek a süllyedő hajóról, Viktor megtébolyult, 2014-ben csont nélkül veszít a Fidesz.
www.vagy.hu/tartalom/cikk/2997_a_fidesz_elveszitette_a_2014_es_valasztasokat

Még jó, hogy FIDESZ! 2012.09.24. 17:53:49

De kár, hogy nem a szerző a magyar miniszterelnök!
Mennyivel jobb lenne, mint Orbán Viktor! Vagy mégse?:))

laci_52 2012.09.24. 17:55:37

A cikk túlbecsüli Orbánt, mert kedvenc Viktorunknak egyáltalán nincs jövőképe, csak a hatalom megtartása érdekli.

A legfontosabb számára '14-ben minél nagyobb arányban nyerni. Ennek érdekében változtatta meg a választási rendszert(bár a kisebb parlament jó ötlet!), vezeti be a regisztrációt és ez áll az IMF-huzavona mögött is: kihúzni a választásokig megállapodás nélkül, hogy ne kelljen népszerűtlen intézkedéseket hozni.

Eközben a társadalom szép lassan a latin-amerikai banánköztársaságok irányába "fejlődik": fönt egy nagyon gazdag elit, lent a nyomorgók, kisemmizettek tömege. A Fidesz szerencséje, hogy a magyar egy birka nép: más országokban már közelednének az utcai zavargások, merényletek, éhséglázadások.

quendelapo 2012.09.24. 17:57:28

@gono:

Én is itt akadtam el:
"A szocialisták bukását éppen az okozta, hogy beérett a centrum elvárásai előtti feltétlen meghajlás keserű gyümölcse: a leszakadás, a periférikus létbe való belekövülés, a fenntarthatatlan társadalmi-gazdasági struktúrák konzerválásának minden borzalma."

Mit jelent itt a centrum elvásársai előtti feltétlen meghajlás?

Jó lenne, ha a szerző ezt kifejtené!

Én inkább azt gondolom, hogy Magyarországon a privatizáció lett elqurva nagyon. Az ingatlanok reprivatizációjának elmaradása sokkal nagyobb hiba volt, mint a centrumnak való kényszeres megfelelés.

és hát itt van nekünk Orbán Viktor, aki már 16 éve meghatározza, hogy miről szóljon a magyar politika......

Mikor is kezdtünk el lemaradni a régiótól?

unionista (törölt) 2012.09.24. 18:01:00

@tarackos:
ide figyelj. még csak nem az a gond, hogy nincs pénz.

hanem az, hogy az állami pénz az oktatás szervezésére nem jó. és az état kereti között a piac se finanszíroz meg semmi értelmeset. az e-on holnap felszerelné az összes fizika szertárt. az összeset. mert ez az elemi érdeke. de nem fogja megtenni. legfeljebb csak kísérleti jelleggel.

azért nem mert látja, hogy rózsika nénivel nem hajthatja végre a természettudományos fordulatot. a németek ezt a lózungot mondják orbánnak, amikor berlinben a szőnyeg szélére állítják. ő ilyenkor persze bólogat. és utána dafke egy állampárti katolikust (magyarul egy hülyét) nevez ki kvázi kultuszminiszternek. de az igazság az, hogy hoffmann rózsa sokkal nem rosszabb, mint magyar bálint volt. aki a kultúrában intézményesítette a tolvajlást. de az sem megoldás, hogy a nyugatos értelmiség összefog. egy konzervatív öregurat beültetünk a szalay utcába. beülhetne hankiss elemér bácsi. vagy valamelyik wolf, vagy abel díjas matematikus, vagy nobel díjas tudósunk. beülhetne rubik ernő. és akkor mi lenne?

az oktatáshoz (egyébként a mezőgazdasághoz is) szövetségi források kellenek. nem nemzeti alaptanterv kell, hanem szövetségi. közoktatásban és szakképzésben egyaránt. és akkor ott mondja el hankiss, rubik, hogy mit kellene csinálni. vagy a filozófusok. vagy az egyház. itt egy ugyanolyan vallásbéke kellene, mint az ausburgi volt. de ezt csak német-osztrák-svájci védnökség alatt lehet megcsinálni.

tarackos 2012.09.24. 18:07:36

@unionista: Hülyeség. Az állam mindenhol finanszírozza a közoktatást.

Ez, ahogy minden más reform nem egy emberen múlik. Egy ember nem oszt nem szoroz. A libsik reformja és azért lett felemás mert jó ha a tanárok fele megértett belőle vmit.

vakapad 2012.09.24. 18:07:36

@quendelapo:

A szerző átvette a kormány szövegét, ezt jelenti a "kényszeres megfelelés". Amikor az ember szeretne egy focicsapatban játszani, mert a jó csapat, és végül leigazolják, akkor általában átveszi a csapat játékstílusát, és követi az edző utasításait, másképp nem nagyon használ a csapatnak, meg magának se. Sajtkészítőék úgy vélik, hogy tessen csak egyénieskedni (Ugocsa non coronat), az a fasza viselkedés, igaz, hogy a csapatjátékot nem segíti, és nem lesz az ember népszerű se a szurkolóknál se a csapattársak előtt, de mit számít az, ha néha öngólt lövünk, abból látszik, hogy mi nem alázkodunk meg.

És sajnos sajtkészítőék rosszul tudják, a déli országok vergődése nem azért következett be, mert teljesen meghunyászkodtak, hanem mert nem tartották be a csapatjáték szabályait. De hát ez kicsinység, nemdebár?

Még jó, hogy FIDESZ! 2012.09.24. 18:09:39

@kzoltana: Miféle patkányok Te tébolyult örült? Úgy fog nyerni a FIDESZ, hogy egyáltalán nem lesz ellenzéke!

Globetrotter2014 2012.09.24. 18:10:24

Kicsit hosszú írás.

Ha mi a preiféria vagyunk, mit szóljanak hozzá a Románok és a Bolgárok?

A szlovákok, elég jól elvannak ezen a "periférián", a finnekről és észtekről nem is beszélva akik tényleg ott vannak Kelet és Nyugat ütközőzónáján.

Mégsem felejtik el (keverik össze) hogy kik a barátok és kik az ellenségek.

unionista (törölt) 2012.09.24. 18:13:28

@laci_52:
orbán viktornak egy népnemzeti, feudális balkáni jövőképe van. ezzel szemben semmilyen alternatíva nem fogalmazódott meg a mainstream médiában. szerintem a magyarok döntő többsége ma azt mondja: oké, hogy visszahívjuk bajnait egy ügyvezető kormányzásra. de mi lesz utána. lefekszünk az ájemefnek? ennél jobbat kell mondani.

unionista (törölt) 2012.09.24. 18:15:21

@tarackos:
egyezzünk meg abban, hogy kölcsönösen hülyének tartjuk egymást.

quendelapo 2012.09.24. 18:15:39

@Hajós:

Finnország hogyan is csinálta?

Milyen erőforrásai voltak?
Fenyőfa meg hal......

Felzárkózni kultúrált országok tudnak. A fidesszel ez nem fog menni, valszeg az mszp-vel sem.

unionista (törölt) 2012.09.24. 18:16:54

@ZF2:
a kontinens leggazdagabb országa norvégia: periféria.

vakapad 2012.09.24. 18:17:55

@unionista:

Mint már sok-sok helyen megírtam, az akkori és a mostan következő megszorításokat AKKOR IS MEG KELL TENNI, ha az IMF-et ma délután feloszlatják. NEM AZ IMF-nek kell megtenni, hanem a saját érdekünkben, ha már derék pártunk és kormányunk ekkora sz..slamasztikába sodort bennünket. A megszorításokhoz az IMF-nek SEMMI KÖZE, szabadon választhatunk, hogy miben szorítunk meg, egyetlen feltétel, hogy hihető legyen.

Messzi Vetek 2012.09.24. 18:18:12

@vakapad: szerintem a posztban pont nem ezt írják a sajtkészítők:

"Az azonban valószínű, hogy a hosszabb távon is sikeres periféria nem pusztán az ad hoc előnyöket tudja megragadni, [...] Ezek a társadalmak minden tekintetben nyitottabbak, mint a centrum, készek befogadni a technikai, társadalmi, és kulturális újdonságokat, készek kipróbálni az élet sokféle gazdagságát, a tudás mindenféle csodáját, a közösségi szerveződés minden újszerű formáját-fajtáját.
Nem elég a sikeres saját úthoz az, hogy saját. "

vakapad 2012.09.24. 18:18:33

@quendelapo:

Akkor marad Orbán. Cél kipipálva. Snitt.

lfleto 2012.09.24. 18:20:05

A centrum-periféria elméletben felmerül egy kimaradt fogalom is, a fél-perifériáé, amire Magyarország a török hódoltság óta klasszikus példa. Fél-periféria, mert vallási, ebből következően kulturális (lásd protestáns etika, kapitalista szellem) és gazdasági téren is integráns része volt a Nyugatnak vagy a centrumnak, de egy rövid időszakot kivéve (Monarchia fénykora) nem sikerült a teljes felzárkózás. A fél-periféria lét viszont egy magasabb fok, mint a szerző által említett periférikus jelleg. Innen a felzárkózás is más eszközöket igényel és a felhozott példák közül erre egyedül Finnország esete jó példa. Finnország sem rendelkezett semmi plusszal, mégis sikerült az oktatási rendszer fejlesztésével és az állam pénzügyeinek a rendbetételén, illetve egy-két sikeres vállalkozáson keresztül fölfutnia. Ausztria is példa lehetne, sőt Magyarországhoz történelmi okokból inkább hasonlatos, de ott a felhajtóerőt nagy részben a geopolitikai sajátosságok is erősítették (végvár-jelleg)... Japán, vagy az USA felzárkózása kemény humán, vagy nyersanyagbeli előnyökön alapult, ahogyan Angliáé korábban (Ausztriához hasonlóan csak másképpen) a jó geopolitikai elhelyezkedésnek volt nagyrészt köszönhető.

Nekünk ilyenünk nincsen, így a finn út mutatkozik járhatónak. A jó költségvetési politika ennek az útnak az alapköve és Orbánék ezt próbálják csinálni. Nem említettük még az íreket, ahol a külföldi tőke megjelenése is fontos szerepet kapott a felzárkózásban, de ez utólag zsákutcásnak bizonyult (bár szeretnénk mi dublini átlagfizetést...). A kettő kombója viszont működhet. A történelmi hagyományok erőltetése sem igaz, hogy gátja lenne a felzárkózásnak. Írország például a legerősebben hagyománytisztelő, katolikus állam mégis sikerrel hajtotta végre a maga fordulatát. Nem beszélve Szingapúrról, Malajziáról és más ázsiai példákról, ahol igenis nagy szerepe volt a konzervatív szemléletnek a talpraállásban.

A nemzeti érdek képviselete pedig alapfeltétel, nem ellentéte ez a modernizmusnak, csak, ha kiforgatjuk a szavakat.

vakapad 2012.09.24. 18:21:02

@Messzi Vetek:

Az "István a király"-ban valami olyasmit énekelnek, hogy "Nincs más út ...". És úgy hallottam, az akkori Magyarország sikeresen betagozódott Európába. Pedig színesnek színes volt előtte.

vakapad 2012.09.24. 18:24:45

@lfleto

"A jó költségvetési politika ennek az útnak az alapköve és Orbánék ezt próbálják csinálni."

Minden kormány ezt próbálja csinálni. Nincs olyan hülye kormány, amelyik nem. Hogy a "próbálásból" mi lesz, az már egy másik kérdés (lásd a nagy hitelminősítőket).

2llkedő 2012.09.24. 18:25:08

@lfleto: "jelenleg Mo-on 1 régi rendszer leváltása zajlik?"

Meg az argentin, meg a litván, meg a ....
Mikor milyen alktrészre van szükség a roncsderbihez.

dr kíváncsivagyok 2012.09.24. 18:25:31

@is: Láttaam olyan számítást , ahol kiszámolták : átlagosan 54 éves korukig kell nyögniük a részleteket...
(Legalább nem ugranak fejest holmi meggondolatlan autó vagy lakáshitelbe...úgy-e ? Mert nem tudnak. )

Messzi Vetek 2012.09.24. 18:25:56

@vakapad: anyukám meg aszonta, hogy én vagyok a legokosabb a világon. és én hiszek anyukámnak. :)

bocsánat, de hogy jön ide, hogy Bródy milyen dalszöveget írt egy rockoperába...?

vakapad 2012.09.24. 18:27:16

@Messzi Vetek:

Ismétlés: "És úgy hallottam, az akkori Magyarország sikeresen betagozódott Európába."

Megjegyzés: Bródy ezt nem kitalálta, hanem így volt.

drolt 2012.09.24. 18:31:45

@fabijoe: igaz, ami igaz...
de szerintem nemcsak a 'perifériára' (lám-lám milyen könnyen azonosulunk a blog alapaxiómájával: Magyarország periféria) igaz munkás-tőkés-polgár elemzésed, hanem a 'centrumra' is. De éppen ezért lenne fontos egy más alapokon nyugvó, az összhazai érdeket szem előtt tartó, kiszámítható gazdaságpolitikát művelni, mert bérmunkásokkal, tőkésekkel, kulturálisan-anyagilag kiegyensúlyozott társadalommal be lehet kerülni a centrumba. Elvtelen megalkuvások nélkül. Be lehetne kerülni, de ma valahogy ma nem ezt az utat járjuk, sajnos...

lfleto 2012.09.24. 18:32:33

@vakapad: Tényadat, hogy csökken az államadósság és a hiány is. Persze mindjárt jön majd a válasz a nyugdíjpénztárakkal, de az idén azok nélkül is jó lesz a hiány, nem beszélve arról, ha nem államosítják azokat, a költségvetés a folyamatos nyugdíjfizetés miatt minden évben plussz deficitet szenvedne el. Hitelminősítők? Jól emlékszem, hogy ők AAA-ztkák a válság előtt a legerőteljesebben a később csődbe menő amerikai társaságokat, akiknek a rossz hitelek túlsúlyban voltak a portfóliójukban?

Egyébként a Bokros-csomag után meg az volt a duma, hogy azon alapult az Orbán-kormány növekedése, csak azt még Horn-alatt nem lehetett látni, idő kellett, hogy kiforrjon. Most, amikor fenntartható pályára kerül a hiány nem kell idő? Azonnal ítélni kell? Persze a növekedés motorjait is be kéne indítani, a hitelezéssel együtt, stb, de tény, az állam pénzügyei végre kezdenek jól állni, a többihez nyugati növekedés nélkül kisebb csoda is kellene....

2llkedő 2012.09.24. 18:40:24

@lfleto: "Tényadat, hogy csökken az államadósság és a hiány is."

Valami adatot is tudsz közölni igazolás képpen?

Globetrotter2014 2012.09.24. 18:42:19

@unionista: Norvégia egysrészt lottómilliomos (olaj ), másrészt nem úgy periféria hogy két kultúra között található.

Nekünk a finnek az összehasonlítási alap.

2llkedő 2012.09.24. 18:45:30

@ZF2: "Nekünk a finnek az összehasonlítási alap."

Amennyiben? Mi a közös vonás azon kívül, hogy mindketten a finnugor népcsoporthoz tartozunk?

nu pagagyí 2012.09.24. 18:46:38

@vakapad: Teljesen egyetértek veled. A magyarokra az a veszélyes, ha itthagynak minket saját oligarcháinkkal.

Tök mindegy ki munkáltató, csak fizesse meg a dolgozóit. Az államnak azon kellene mesterkednie, hogy a munkerő a lehető legdrágább legyen a multinak és a hazai vállalkozónak egyaránt. A többlet a dolgozónál jelentkezzen. Ehhez persze olyan oktatási és képzési rendszer kellene, hogy a magyar munka nagyobb hozzáadott értéket jelentsen a mostaninál. Az emberek szélesebb tudással és ezáltal több választási lehetőséggel rendelkezzenek, hogy ne tudják őket kihasználni. Fontos lenne a vállalkozóképesség is. Aki alkalmazotti létnél többre vágyik az bátran kezdjen vállalkozásba, minimális bürokratikus akadály és már az iskolában tanított vállalkozói ismeretek birtokában. Támogatni csak a kezdő vállalkozások első lépéseit kell. Mondjuk kamatmentes hitellel az olyan újonnan alkult céget, ahol a tulajdonosok átlagéletkora max. 30 év. Ennél több támogatást nem kell a magánszférára pazarolni, annak pont az a lényege, hogy győz a jobb. A támogatások hatása viszont az szokott lenni, hogy a rosszabb marad életben.

Ez az ország csak akkor mászik ki a maga ásta gödörből, ha elsősorban az emberek öntevékenységében bízik. A megmondó emberek kora lejárt. Egyfolytában rossz tanácsokat adtak. Most is.

Táskás Tóni 2012.09.24. 18:48:07

@lfleto: Ügynöktörvényben mit lépett a baltás?

Squid 2012.09.24. 18:52:28

@lfleto: "Tényadat, hogy csökken az államadósság és a hiány is. Persze mindjárt jön majd a válasz a nyugdíjpénztárakkal, de az idén azok nélkül is jó lesz a hiány, nem beszélve arról, ha nem államosítják azokat, a költségvetés a folyamatos nyugdíjfizetés miatt minden évben plussz deficitet szenvedne el. Hitelminősítők? Jól emlékszem, hogy ők AAA-ztkák a válság előtt a legerőteljesebben a később csődbe menő amerikai társaságokat, akiknek a rossz hitelek túlsúlyban voltak a portfóliójukban?

Egyébként a Bokros-csomag után meg az volt a duma, hogy azon alapult az Orbán-kormány növekedése, csak azt még Horn-alatt nem lehetett látni, idő kellett, hogy kiforrjon. Most, amikor fenntartható pályára kerül a hiány nem kell idő? Azonnal ítélni kell? Persze a növekedés motorjait is be kéne indítani, a hitelezéssel együtt, stb, de tény, az állam pénzügyei végre kezdenek jól állni, a többihez nyugati növekedés nélkül kisebb csoda is kellene...."

Jajjj de tündérien mondod fel a fullkamu paneleket aranyapa!

Már kb negyed éve tudjuk, hogy nem fog sikerülni idénre a 3% alatti hiány. A "Tényadatod" drága kamugép barátom az adósság csökkenéséről, akkor igaz ha az árfolyamingadozás épp a megfelelő irányba mozdul el, erre ne nagyon hivatkozz mert kínosan ciki a kamu.

A MNYP rendszert okolni a deficitért megint csak egy ordas nagy hazugság! Igen a MNYP rendszer RÉSZE volt a deficitnek,de BETERVEZETT része aranyapa! Mit gondoltál, hogy egy 20+ éves üzleti terv felhalmozási ideje alatt nem jutott eszébe senkinek hogy a költségvetésbe megfelelően dimenzionálja a dolgot? Ha a deficit igazi okát keresed, turkálj a MÁV/BKV/Önkormányzatok háza táján, ott lopják el a pénzt olyan mértékben hogy az országot dönti nyomorba!

A hitelminősítőket ekézheted ahogy akarod, kurvára senkit nem érdekel egész addig amíg a TŐKE rájuk hallgat! Ez van az ő seggükből fúj a passzátszél és ez egy konstans ami befolyásolja az életünket. Talán nem anyázni kellene őket hanem abbahagyni a szabadságharcot a semmi ellen, hogy visszajöjjön a befektetői bizalom!

Fenntartható államadósság pálya? Mivan? Az megvan, hogy 1,5%-os recesszió van? Az megvan hogy 2020-ra 100%-os államadósságot prognosztizálnak nekünk? Az megvan hogy Orbán 7-8-9%-on ad ki államkötvényt 5-10-15 évre?

Ez neked fenntartható te nyomorult takonygerincű narancszombi?

unionista (törölt) 2012.09.24. 18:54:09

@vakapad:
tarackos az osztogatós barátom. ő úgy képzeli, hogy van 2000-3000 milliárd extra a magyar költségvetésben. ő a feudális nemzetállamokban, nemzeti alaptantervben és hasonló okosságokban hisz. úgy képzeli, hogy a szuper tantervekhez, és a szuper tanárokhoz nincs pénz. mert a magyarok nem jöttek rá, hogy az oktatásra kell a pénzt költeni. szerintem a humán "értelmiségi" mítosz.

te mondod "reált". azt, hogy a magyar költségvetésben 2000-3000 milliárd hiány. és gondolom úgy képzeled, hogy a nyugdíjakat mind el kell venni. vagy ha 200-300 millárdos megszorításban gondolkodsz, akkor a nyugdíjak tizedét akarod elvonni. szerinted népnyúzó politikát kell folytatni. akkor is ha ezt nem írja elő párizs, vagy washington.

oké. képzeljük már el ezt a szuper tervet. 200-300 millárdból kapásból elbuktál 50 milliárd áfa bevételt. tehát a nyugdíjak megtizedelése mindjárt 200-250 milliárdos megtakarítást jelent. vagy jelentene. csakhogy senki sem tudja megbecsülni, hogy 3 millió nyugdíjas fogyasztásának tizedét hány munkahely szolgálja ki. 10 és 100 ezer közötti piaci alkalmazotti elbocsátással kellene számolni. nagy valószínűség szerint csődhullám indulna el a feldolgozó iparban, és a kereskedelemben. a közművállalatokról nem beszélve. és akkor lehet, hogy elbocsátanál még 10 és 100 ezer közötti közalkalmazottat. de ez mégis mit oldana meg?

a bokros csomag se a megszorítás, hanem a privatizáció és a külső konjunktúra miatt működött.

a magyar gazdaságba, az oktatásba és a szakképzésbe külső forrásokat kell bevonni. olyan pénzügyi kis, és közép-, és nagyhatalmaktól, amelyik a magyar felzárkózásban közvetlen érdekelt. és ezek rendre: ausztria, németország és svájc. vagyis egy középeurópai államszövetségben kellene gondolkodni. egy laza konföderációban.

ahol az előbb említett kultúrnépek mondják meg az "világnemzetnek", hogy mi az alkotmányos, és mi nem. ahol a "ősnemzetnek" a szövetségi alaptantervet a kultúrnemzetek diktálják. aztán majd úgy is beintünk nekik, hogy eb ura fakó.

de itt béccsel, bernnel, berlinnel kell megegyezni. például abban, hogy nem nemzeti szövetségi vasúttársaságot akarunk. szövetségi intercity vonalakat. és mellette működhet a tájegységeket behálózó regionalbahn helyi érdekeltségű szerelvényekkel. amilyen a gyesev. reformok kellenek. de ehhez az alkotmányos kereteket is át kell alakítani. feudális "uruszágból" autonóm régiókkal föderális szabad állammá kell válni.

unionista (törölt) 2012.09.24. 18:54:58

@ZF2:
fingországból csináljunk finnországot. ez eddig rendben. hogyan?

unionista (törölt) 2012.09.24. 19:02:02

@Squid:
orbánéknak a nyugat ekézésben szinte mindenben van igazuk. nem azt mondom, hogy igazuk van. de van igazságuk. a probléma nem ez. hanem az, hogy a tervük a feudális nemzetállamisággal nem működik. se társadalmi, se gazdasági, se kulturális értelemben.

nu pagagyí 2012.09.24. 19:08:24

@lfleto: A tényleges hiány pont annyi, amenyi az előző kormányok alatt volt, semmit nem spórolt meg ez a kormány a kiadásokból, csak még látszata sincs. Ha most 2%-os hiányt mondanak, az 4,4% a hiányt jelentene, ha maradtak volna a magánpénztárak, mivel az egykori tagdíjak 2,4%-ot jelentenek plusz bevételként. A magánpénztárak megszüntetése burkolt adóemelés volt, a felgyűlt magánvagyon egyidejű elsinkófálásával. A fő probléma, hogy a költségvetés ugyanannyi, mint volt, nincs megtakarítás a szenvedés ellenére sem.

Az adósság se csökkent egy fillérrel se. Ugyanúgy 20 ezer milliárd forint körül van, mint amikor átvették a kormányzást. A továbbiakban már nem is lesz módunk pontos adatotot tudni, Matolcsy most nyújtott be olyan törvényjavaslatot, hogy ő majd tetszőleges árfolyamon fogja forintosítani a hiányt. Mondjuk 283 forintos euró helyett 240 forintossal számol. Annyival, amennyi a töretlen hiénycsökkentés látszatához kell.

ipartelep · http://ipartelep.blog.hu 2012.09.24. 19:08:56

Csak két fő megjegyzés (ezek is kurva röviden, hiszen a cél (most) nem a megmagyarázás, hanem az elgondolkodtatás):

1. Mint ahogyan arra már itt többen is rámutattak (vagyis ez senki számára nem lehet újdonság), Orbán szarik mindenféle ideológiára. Hiszen egy haszonelvű populista demagóg ő.
Emiatt, az orbáni országlásban való bármiféle elvszerűség keresése, vagy (annak logikai jellegű levezetése; premissza-konklúzió) pontosan olyan vicces, mint amikor az idióták a "földcsakrákat" bizonyos (bele)képzelt földrajzi-matematikai "törvényszerűségekből" akarják levezetni. De ez szerintem triviális.

2. (Ez nem triviális)
A gazdaság, és tág értelemben az összes társadalmi játszma egészen addig véges összegű (szándékosan nem "zéró összegű"-t mondok), amíg nem a _globális_ kooperációra, (elvi- ideológiai szempontból a szolidaritásra) épül). Magyarul, a versenyjellegű játékokban marakodnak a koncért, és szükségszerűen lesz vesztes is. Ugyan a kooperatív játszma is véges összegű (hiszen az erőforrások nem végtelenek), de ott legalább nincs vesztes. Egyre inkább látszik, hogy a versenyzős játéknak rossz vége lesz. (De azért természetesen ki lesz játszva a végéig - az ember sosem a racionális elméletből, csak a véréből és verejtékéből tanul.)

unionista (törölt) 2012.09.24. 19:10:00

@nu pagagyí:
magadnak mondasz ellent. az addig rendben van, hogy a gazdaságban nem akarsz egyetlen társadalmi csoportot se preferálni. de miért lenne jó ha a 30 év alatti átlagéletkorral rendelkező cégek előnyt élveznének. mindenki megoldaná okosban. bevennék a öcsit, vagy húgit. akkor hirdess általános adócsökkentést. csak nevezd meg a forrását. ki fogja azt megfinanszírozni? és legfőképp milyen érdekből?

Squid 2012.09.24. 19:10:53

@unionista: "orbánéknak a nyugat ekézésben szinte mindenben van igazuk. nem azt mondom, hogy igazuk van. de van igazságuk. a probléma nem ez. hanem az, hogy a tervük a feudális nemzetállamisággal nem működik. se társadalmi, se gazdasági, se kulturális értelemben."

Persze! Semmi sem fekete-fehér ez egyértelmű, engem nem is az érdekel mit mondanak igazából, politikusok mindenki tudja ez mit jelent..

Engem a zavar amit és ahogy cselekednek, sosem gondoltam volna, hogy ezt az EU-ban meg lehet tenni!

quendelapo 2012.09.24. 19:15:55

@vakapad:

Azzal a programmal, ami kiszivárgott az mszp sem fogja felemelni az országot a centrumhoz.
Van viszont minimum 3M ember, aki nem tud választani ebből a kínálatból. Mérsékelt jobb vagy balközép programmal meg lehetne szerezni ezeket a szavazókat.
Ószkónak, Bajnainak új pártot kellene alípítania.

ipartelep · http://ipartelep.blog.hu 2012.09.24. 19:21:39

@quendelapo:
Itt most nem az a tét, hogy az ország "felemelkedik-e a centrumhoz". Ennek nulla az esélye fél évszázados távlatban is, és bármilyen politikai erővel, elittel az élen. Az országot nem lehet lecserélni, és ez ilyen ország amilyen. Csodálkozom, hogy még mindig mennyire arat a vágyvezérelt gondolkodás.
Hanem az a tét, hogy meddig süllyedünk. Ilyen egyszerű ez.

unionista (törölt) 2012.09.24. 19:32:31

@ipartelep:
oké, de a globális kooperációba föderális keretek között tudunk bekacsolódni. mert mondjuk egy középeurópai szövetségi olaj és gázipari tröszt megy ki a kaukázusba, akkor azt nem lehet csak úgy beszopatni. mert akkor az majdnem akkora, mint a bp, a vagy a total. és nem lehet feltétel, hogy adják ki a baltást.

nem az a gond, hogy orbánék nem akarnak a feltörekvő gazdaságokkal kooperálni. nagyon is akarnának. tárgyaltak a kínaiakkal, az arabokkal, az azeriekkel, a brazilokkal, és még ki tudja kivel. probléma, hogy ezt feudális (uram-bátyám) és nem föderális (szövetségi) keretek között teszik.

egy középeurópai olaj és gázipari konszern lehet, hogy nem támogatná csak úgy a vidikét. de ha a videoton a középeurópai bundesliga 2 keleti csoportjában szerepelne, akkor találhatna valódi befektetőket. nb 1-ben nincsenek ilyenek. ahhoz bundesliga kell. ahol még a negyed osztály is kárpát-medencei bajnokság.

és akkor mondhatná egy befektető, hogy onnan felviszi a fradit az élvonalba. azért, hogy bajnokint játsszon a bayernnel. budapest nagyjából akkora, mint münchen. magyarország nagyjából akkora, mint bajorország.

akkor egy 200 milliós helyi piacra lehetne építeni. akkor a magyar paraszt alapvetően azért dolgozna, hogy középeurópa éléstárát megtöltse. hogy a szászországi háziasszony asztalára odategye krumplit. és szövetségi keretek között nyithatna a világ felé. és persze nyilván lennének olyanok, akik azt mondják: eb ura fakó. és megcsinálnák a saját kisüzemeiket, kis üzleteiket. de akkor már úgy, hogy nem a németekkel kevernek bennünket össze. amikor a rizsevők azt mondják, hogy értik: magyarország prussia része volt. mert az van meg nekik, hogy volt itt valami ruszki elnyomás. és ez olyan, mint a budapest-bukarest. csak kevesebb szó esik róla.

ipartelep · http://ipartelep.blog.hu 2012.09.24. 19:38:01

@unionista:
Csak röviden, mert messzire vezetne innen:
A globális kooperációnak elsősorban nem holmi technikai, gazdaságszervezési feltételei vannak. Hanem társadalmi-politikaiak. A fő feltételek: világállam, a nemzetállamok megszűnése, és a kapitalista termelési mód helyett valamiféle szocializmus.
Ebből is látszik, hogy ez még odébb van. ;-)

unionista (törölt) 2012.09.24. 19:39:35

@quendelapo:
haza és haladás címszóval működik egy shadow cabinet. de nekik ugyanúgy nincs elképzelésük, ahogy szanyi tibornak se. mesterházy attila abban gondolkodik, hogy d'artagnan-ra kell hasonlítani. és majd ehhez a kampányra lead 10 kilót. többet ne várjál tőlük. de nem az a rossz, hogy ezek az emberek szállítanak 1 millió szavazót. hanem az a jó. csak ehhez egy olyan elképzeléssel kell előállni amelyik külső forrást von be anélkül, hogy a nyugdíjakat nem kell drasztikusan csökkenteni. ez a feladat. vagy el kell felejteni a demokráciát.

vakapad 2012.09.24. 19:49:31

@unionista:

Szóval te tudod, hogy én mit akarok elvonni. No, legalább te, mert én nem.

1./ Azt természetesen most is állítom, hogy megszorításokat kell bevezetni. Hogy az mi legyen, azt se én, se az IMF nem mondja (nem mondja), csak azt, hogy hihetőnek kell lennie.
2./ A jelen regnálók által bevezetett egykulcsos adó 500 milliárdot vitt el a költségvetésből. Évente (a Manyup lenyúlás egyszeri). Ezt az összeget a nagypénzűek, a nagyon nagy pénzűek és a legnagyobb pénzűek kapták. Ajándékba (nyugdíjasokról szó se volt).
3./ A pénz hiányzik a költségvetésből. A megajándékozottak ezt a pénzt külföldi árukra, szolgáltatásokra költötték, vagy eltették jó helyre, mondjuk a párnacihába. Az is lehet hogy Seychelle szigeti párnacihába. Ezt onnan lehet tudni, hogy a költségvetés bevételein nem látszik, hogy bármit megmozdított volna, se a fogyasztást, se a termelést.
4./ A hiányzó bevételt a bankok és multik megadóztatásából pótolták (ne a zemberekkel fizettessék meg), ebből következően se hitelezés, se beruházás. Egy eredménye azért volt, a bizalmatlanság megnőtt mind a befektetők, mind a beruházók részéről. A tőke nem jön, hanem megy, a kockázati kamatfelár magas.
5./ Eredmény: a beruházási ráta 16 %, ami még a meglévő eszközök amortizációjának kompenzálására se elég, nem hogy fejlődésre. Nagyon nagy a baj.
6./ A mostani negatív növekedéssel még alacsonyabb kamatokon se tudnánk hitelezni az országot, nem hogy a jelenlegin. Nincs vállalkozás, ami ezt adózással együtt kitermeli úgy, hogy megél, azaz az ipar növekedési(?) számai sajnos jogosak. Jövőre is csak azért jósolnak növekedést, mert az idei év a bázisév, ilyen visszaesés után könnyű növekedni (ha ugyan).
7./ Ha megállapodtunk volna az IMF-fel korábban, az évi 100 milliárd kiadás csökkenés a bizalom növekedése okozta kockázati felár csökkenés miatt. Évente (ezt egyébként derék kormányunk a jövő évi költségvetésbe már be is kalkulálta.

Na, szerinted mit kellene csinálni, és ki beszél itt a kormány IMF krampusszal való fenyegetőzésén kívül?

Ezek után mit mondhat az IMF? És mit mondhatunk Nem világos, hogy mit kellene tenni?

unionista (törölt) 2012.09.24. 19:53:35

@ipartelep:
nem is társadalmi, hanem civilizációs előfeltételek ezek. az összes megtermelt jószág egy tizedét összeurópai keretek között újra kellene osztani. azért, hogy az emberek ne a túlélésért, hanem a tisztes megélhetésért dolgozzanak. és akkor megszűnne a lébecolás és a seftelés. amiből a magyarok döntő többsége meg akar élni.

vakapad 2012.09.24. 19:56:18

@quendelapo:

Az a párt nagy támogatás sok-sok lelkes aktivista, meg minden ilyesmi bevetése után úgy 2020-ra lenne pártképes. Azaz be tudna jutni a Parlamentbe.

Persze ábrándozni azért lehet.

Azt még elárulnám, hogy az MSZP számára jelenleg nincs más megszólítható választó csak a jelenleg közömbös, kiéget, apatikus, nagyrészt lecsúszott embertömeg, és azokat a leírt taktikától eltérővel nem lehet megszólítani. Orbán leváltásához más út nem vezet.

Squid 2012.09.24. 19:58:11

@vakapad: DE vezet!

atlatszo.hu/2012/09/24/a-nemzeti-egyuttmukodes-rendszere-kik-ejtettek-foglyul-a-magyar-allamot/

Ez akár vádiratnak is elmegy! Ajánlom a cikk szerzőjének is a figyelmébe! Itt a vezérszál ami mellett az Orbán kormány terve halad!

Ennyi

fabijoe 2012.09.24. 20:04:49

@drolt: Persze, hogy ott is ugyanez az ábra, csak itt szeretünk bevenni mindenféle maszlagot, amit letömnek a torkunkon, és ez konkrétan minket illet, azért "magunkról" írtam.

Ami meg a számokat illeti, nem sokat kell kaparni utánuk, ha valakit érdekel, tele van velük a net:

Az idei (2012) II. negyedévben 3,876 millió fő volt a foglalkoztatottak létszáma. Ez 67 ezer fővel több, mint egy évvel korábban – derül ki a KSH augusztusban közzétett adataiból.
Ez a létszám 1,8%-kal haladta meg az előző év azonos időszakában mért értéket. A nemzetgazdaságban megfigyelt szervezetek körében a foglalkoztatottak 2 millió 667 ezres létszáma gyakorlatilag ugyanannyi volt, mint 2010. január-májusban.
A közfoglalkoztatás nélküli 681 ezer fős köztisztviselői és közalkalmazotti létszám csaknem megegyezik a 2010. január-május havi adattal.

A közfoglalkoztatás keretében az év elején még 13 ezer fő végzett munkát, májusra a számuk 74 ezerre nőtt. Így a május végéig tartó időszakban átlagosan közel 46 ezer fő volt a közfoglalkoztatottak létszáma. Azaz a 63 ezer fős munkaerő növekedés teljes egészében az adókból (közpénzekből) finanszírozott közmunkahelyek növekedése volt.

A közmunkában megszerezhető jövedelem, mint tudjuk, 57 ezer Ft bruttó, 47 ezer Ft nettó. Ennek részét kapják (általában felét) a részmunkaidőben (általában 4 órában) dolgozók. A közfoglalkoztatottak 3/4-e részmunkaidőben dolgozik.
További adalék: Az egy főre számított (egy személyes háztartás, közfoglalkoztatott esetében ez a legkedvezőbb, hiszen csak magát kellene eltartania közmunkából a "polgárnak") létminimum 2011. nyarán (frissebb adat még nincs) az egyedülálló felnőtt esetében 83941 Ft/fő volt (a 2 felnőtt 2 gyerek háztartásban ez 60.857 Ft/fő volt 2011.-ben). Félreértés ne essék: ez a létminimum az alapvető szükségleteken túli igények minimális kielégítését is lehetővé teszi: a jövedelmi szegénységi küszöb ma 59441 Ft/fő (egyedülálló felnőtt háztartásban). A jövedelmi szegénységi küszöb alatt 2011-ben az ország lakosságának 12,3%-a élt (közöttük az összes közmunkás, akiknek teljes - bruttó - jövedelme sem érné el ezt a küszöbszintet).

teglagyar4 2012.09.24. 20:31:04

Magyarok!

Nagyon fontos dologban kérem a segítségeteket!
Az országra minden eddiginél nagyobb veszély leselkedik!
A MUNKANÉLKÜLI SZABADSZÁJÚ LIBERÁLIS BLOGGER RÓZSA MIHÁLY ISMÉT MEGPRÓBÁLJA MEGSZEREZNI A HATALMAT MAGYARORSZÁGON!!!
Az ellenség arca:
erlauer3.nolblog.hu/files/rmisi.jpg
Gondolom az szdsz 2002-2010 között tartó rémuralmára még mindenki emlékszik!!!
RÓZSA MIHÁLY MOST EZT PRÓBÁLJA MEG ÚJRA VISSZAHOZNI!!!

Tavasszal egy szdsz zászlóval jelent meg!!!!!!
Hogyhogy még mindig nem vetette ki az ország és a nép immunrendszere ezt a mocskot magából?!?!?!???

AMIÉRT PEDIG ÚGY DÖNTÖTTEM, HOGY EZT MEG KELL ÍRNOM A GYURCSÁNY FÉLE ÉHSÉGSZTRÁJK ALATT TÖRTÉNT!!!!!!!!

RÓZSA MIHÁLY A MUNKANÉLKÜLI SZABADSZÁJÚ LIBERÁLIS BLOGGER MEGJELENT A KOSSUTH TÉREN!!!!
kuruc.info/galeriaN/hir/ehesdk02.JPG
Nyilvánvaló, hogy itt akarja ÚJRA megalapítani a királyságát, és minden magyart elpusztítani!!!!!!!!!

Kicsit interneten utánaolvasva kiderül, hogy rózsa mihály a munkanélküli szabadszájú liberális blogger teljesen aktív és a hatalomba készül!!!!!

A leendő kabinet névsora is nyilvános már!
Demszky, retkes, magyar, kóka, fodor, ungár, horváth, mécs, tarján, kuncze!
Remélem ismerősen csengenek ezek a nevek!!

Ezért hívom most fel minden magyar figyelmét arra, hogy állítsatok meg rózsa mihályt a munkanélküli szabadszájú liberális bloggert!!!!!

Sokan kérditek, hogy hogyan?
Pusztítsátok a liberalizmust a mindennapjaitokban! Ne hagyjátok, hogy az emberek elfelejtsék rózsa mihály a munkanélküli szabadszájú liberális blogger 2002 és 2010 közötti ámokfutását!!!

Minden magyar fel a barikádokra, harcoljunk a liberálisok ellen!!!!!!!!!!!!!
Rózsa mihály a legveszélyesebb ember a Földön!

EMBEREK ÉBRESZTŐ!!!!!!!!

unionista (törölt) 2012.09.24. 20:34:01

@vakapad:
elregéltem ezt már jónéhányszor a neten. és itt is. le kell ülni az osztrákokkal, a németekkel és a svájccal. szövetségi kormányzásról kellene beszélni. középeurópai vegyesvállalatokban kellene gondolkodni. élelmiszeriparban például a magyar kisvárosok lehetnek a kisebbségi tulajdonosok. nem az állam. hanem a városok.

szövetségi alkotmány garantálja, hogy a nestlé idehozhatja a pénzét. a szövetségi bank garantálja az ár, és az árfolyam stabilitást. szövetségi iskolarendszer garantálja a szakmunkást, a szakmérnököt. a piacosításhoz (marketinghez) az alkotó iparművészeket. akkor bátran jöhet a siemens, vagy a mercedes járműiparban. német kolóniák kellenek hozzá. rövid távon nem nagyon tudok jobbat. mint azt, hogy magyarország "nagy-német" gyarmattá válik.

a középeurópai föderalizmussal a balkáni feudalizmus áll szemben. nem nagyon hiszek az ortodox liberális gazdaságpolitikában. az konjunkturális időszakban működik. amikor lerombolod a régi struktúrákat. és számíthatsz arra, hogy a piac magától épít helyette újat.

ha itt bezárod az államvasutat, akkor piaci alapon nem lesz másik. hanem akkor az ország lehúzhatja a rolót. szövetségi keretek között lehet építkezni. ami nem zárja ki a piacot. régiókat, vagy többnemzetiségű eurorégiókat kell kialakítani. osztrák-német-svájci mintára tartományi parlamenteket.

és akkor majd a balaton régió talál egy befektetőt a középeurópa legnagyobb tavát körbeölelő közlekedésre. vagy a tiszántúl a román részekkel (partiummal). ami egy közel 3 milliós eurorégió lehetne. 1,5 millió magyarral és ugyanennyi románnal. tisztámtúli regionalbahn összekötheti debrecent, nyíregyházát, szatmárnémetit, nagybányát, zilahot és nagyváradot. akkor ezek a 100-200 ezres vidéki mezővárosok 2-3 milliós régiók pólusai. erre lehetne találni befektetőt. csak ehhez eurorégió kellene. és föderális keretek között működő tartományi parlament.

értem, hogy ettől a magyar közgondolkodás messze van, mint makó jeruzsálemtől. de abban igaza van orbánnak, hogy az ortodox liberalizmus nem megoldás. az egy másik kérdés, hogy az unortodox feudalizmus sem. a többség ezért nem szavazna senkire. a középeurópai szövetségi kormányzást is elutasítja. ez egy 0%-os támogatottságú terv. de nem tudok jobbat.

rohadjmegARCgeci 2012.09.24. 20:38:51

Csak akkor lehetne változás egy ilyen rendszerben,ha a rendszer alkotói és irányítói felelős munkát végeznének és felelősségre vonhatók lennének.

Kepa 2012.09.24. 20:55:40

@BPHead: pedig, ha akarod ha nem, a periferian vagyunk. A centrum idegenkedve es felve kerdezi : kelet-europai vagy ? (mert ezzel egyutt jar, a hozonges, a kunyeralas, a hazudozas, stb)

Kepa 2012.09.24. 20:57:30

@unionista: ez jo lenne, en benne vagyok !

panelburzsuj 2012.09.24. 20:59:21

Évtizedeket vártunk ere a posztra, amelyben végre bizonyítást nyert, hogy az előre nem oldalvást van, meg pláne nem hátra.

Innentől már tényleg sikerre vagyunk ítélve.

Kepa 2012.09.24. 20:59:44

Nem kell szepiteni, hogy :"fel-periferikus". Innen mar periferia. Nagyon.

Gregbíró 2012.09.24. 21:01:23

Vagyon elkobzás a teljes politikai osztály számára, valamint soha többet ne vállalhassanak semmilyen közszereplést.
Közmunka program leállítása
Segélyezés megszüntetése, helyette kitelepülési segélyezés
Közgyógy ellátás megszüntetése
Csak adófizető polgár számára ingyenes egészségügyi ellátás
Kétezer fő alatti településeken önkormányzatok megszüntetése
Választójog minimum feltétele középiskolai végzettség
Offshore számlákra való utalásokra 98%os adó
Köztisztviselők számának csökkentése 30%-kal
Rendőrség létszámának megduplázása
Kötelező fegyverhasználat azon rendőröknek akiket megtámadnak
Nyugdíjak maximálása 150e ft-ban
Munka közterheinek csökkentése 50%-kal
Egészségügyi bérek 100%os emelése
Egészségügyi kutatásokra 200mrd ft támogatás
Ingyenes oktatás 3,5 átlag felett 1diplomáig 2középfokú nyelvvizsgáig
Szakiskolai tanműhelyek felszerelése a helyi legnagyobb munkáltatók igényei alapján
Induló vállalkozások első évben adómentesség
kamatmentes hitel tíz éves futamidővel
Áfa felezése
MÁV privatizációja
A vasúti pálya állami kézben marad
A nagyobb városokból 1óra alatt elérhető legyen a Főváros vasúton

Kepa 2012.09.24. 21:05:53

@Gregbíró: A tervek nem szerenyek. :)

quendelapo 2012.09.24. 21:15:09

@ipartelep:
Az orbán korszak gyermeke vagy!
Emlékszel még a 90-es évek elejére?

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2012.09.24. 21:19:28

Na, látod, ezért nem szabad Matolcsyt hallgatni. Amit mond az annyira jól hangzik, hogy könnyen bedől az ember és nem veszi észre, hogy totális zöldség.

Itt rohadtul nem önfeladásról, pláne nem kizsákmányolásról van szó.
Nézzük már meg Kínát, hogy mennyi akadályt gördített a külföldi befektetők elé? Semmit, sőt volt, hogy állami támogatással építették nekik a gyárat. Szingapúr? Az ég adta világon semmit. Ha van ország, amire azt lehet mondani, hogy önfeladást hajtott végre, akkor az Szingapúr.
Nézd meg Chilét. Semmi különutasság és nagy siker. Míg Argentína? Két államcsőd 10 éven belül és a mai napig csak vergődik. Miért?
A válasz az, hogy ez nem centrum meg periféria kérdés. Egyszerűen vannak, akik tudják, hogy érdemes gazdaságpolitikát csinálni, míg mások nem. Ezek a mások aztán megideologizálják, hogy ők miért sikertelenek. Matolcsy is ezt tette.

quendelapo 2012.09.24. 21:21:53

@unionista:

1. párt nélkül nincs shadow cabinet
2. Oszkó-Bajnainak szerintem van programja, de nincs pártja
3. A jelenlegi nyugdíjrendszer fenntarthatatlan

ipartelep · http://ipartelep.blog.hu 2012.09.24. 21:23:56

@quendelapo:
A hajam színéről esetleg nincs egy tipped?

Szóval ne tessék már komolytalankodni. Persze lehet, de akkor trollnak foglak nézni, és már nem lesz több válasz. Hülyeségekkel (és hülyékkel) nekem nincs időm foglalkozni.

Az egyik állításodra reagáltam csak, ami azt mondta, hogy itt fel lehet emelkedni a "centrumhoz". Vagyis oda, ahol sosem voltunk még a történelem folyamán. Mese habbal...

Az egyetlen reális cél itt az lehet, hogy megállítsuk a lefelé csúszást, és a magunk észak balkáni szintjén tovább vegetáljunk. Ez egyben nagy kihívás is, mert a teljesüléséhez először el kell távolítani a Fidesz maffiát, ami nem lesz egyszerű.

quendelapo 2012.09.24. 21:26:48

@vakapad:
szerintem meg középről kell összeszedni a szavazókat, nem csak azért mert azokkal lehet nyerni, hanem mert nélkülük nem lehet hatékonyan kormányozni.

rohadjmegARCgeci 2012.09.24. 21:30:46

@Gregbíró: Szerintem az is elég lehetne,ha az államot önfenntartásra bírnánk valahogy.Azaz lennének nyereséges pénztermelő üzletei az államnak és a személyi jövedelemadókat pedig megszüntetnék teljesen.
Tehát az állam működjön úgy,mint egy üzletember.Csináljon magának bevételt és nyereséget de ne az állampolgárai kárára.

riennevaplus 2012.09.24. 21:46:46

@Squid:

nem túloztál, ez valóban elmegy egy vádiratnak is. tiszta, és laza, és sok, mint a frissen esett hó, és mégis perverz-anomális, mintha augusztus 20-án esett volna.

legyen az én bajom, hogy mégsem látok a magyar népben elég chuzpét, objektivitásra való törekvést, hogy vádiratnak használja ezt a részletes feltárást, hiszen pont az állna ennek útjában, ami megvezette: álmodni akarja magát inkább, mint egy (viharos) ténytengerben hajóját megépíteni.

a vágygondolkodás pedig _mindig_ magához vonza az illetékes pszichopatákat, akik szolgáltatják azt, amire nekik szükségük van: megnevezni a felelősöket az őket illető érdemtelen állapotokért (elmúlt nyolc év / komcsik / libsik) és felvetíteni egy megváltó jövőt: 2-4-10-20 év múlva majd jobb lesz, csak bízzatok, bízzatok bennünk…

a jelent ez az 'elit' csak abszolút destruktivitással tudja kezelni, lásd korábbi ellenzéki szerepüket, ill. a mai, minden működő rendszert kényszeresen feldúló tevékenykedéseiket. ők a múltban, és a jövőben élnek, épp úgy, sajnos, mint megbízóik, a választók. megtalálták egymást, és a kijózanodás csak egy bukás után jöhet. ill. talán mégsem, mert ki tudja, de eddig legtöbbször így volt e földkerekségen.

szeláví, ahogy a görög mondja, és iszik rá egy hideg ouzot, egy kis lottyintás tiszta vízzel, hogy zavaros legyen, mint körülötte a világ, amihez passzolnia kell. így élünk mi, görögök, magyarok, mindennépek és … pirézek… a kéznek a bilibe kell érnie, akkor leszünk (talán) ébren.

Squid 2012.09.24. 22:15:01

@riennevaplus: A probléma azért igen mély és a jövő szempontjából sem kecsegtet sok jóval.

A State Capture miatt hiába fognád az átlátszó kutatását és vinnéd be teszemazt a rendőrökhöz, vagy akárhova máshova Magyarországon. A helyzet az, hogy mivel az ő embereik ülnek mindenhol sosem lenne ebből az egészből semmi.

Ott van az Ángyán féle jelentés, ott volt a parlamenti kezdeményezés, hogy állítsanak fel vizsgálóbizottságot és járjanak a végére. Nem lett belőle semmi, mert a 2/3 meglepetésre leszavazta az egészet! És ez "csak" a földbalhé!!! Képzeld el mire képesek amikor az egzisztenciájuk és a szabadságuk elvesztése, ne adj isten sitt forog kockán!!!!?

A legszomorúbb az, hogy elásták az országot évtizedekre! NEm lehet a bebetonozott embereiket kiszedni a hatalomból és nem lehet felelősségre vonni őket a bűneikért, hiszen azok a szervezetek amiknek ez a feladatuk lenne mind fidesz kontroll alatt vannak!!

Övék az ország és azt csinálnak amit akarnak, ez a keserű igazság amitől minden becsületes ember menekülne innen..

A State Capture lesz/lett ennek az országnak a vége!

Az utolsó kapcsolja le a villanyt!

unionista (törölt) 2012.09.24. 22:24:02

@Lord_Valdez:
dehogy nem görgetett. kínában az ágazatokat ketté választották. a feldolgozóiparban egy cent külföldi tőke nincs. élelmiszeriparban például. vagy a tradicionális textil és porcelániparban a kínai föderáció teljesen önálló. high tech iparban gépgyártásban például szinte korlátlan módon lehet beruházni.

orbán és matolcsy valami ilyesmit akarnának. ott tévednek, hogy az agrárgazdaságot feudálissá (az ő szóhasználatukban "nemzetivé") akarják tenni. itt csatlakozni kellene egy középhatalmi tengelyhez. osztrák-német-svájci befektetők kellenek a hagyományos ágazatokban. ez eddig nem is kérdés szerintem.

a kérdés, hogy a csúcs iparágakban mit csináljon európa. az egységes belső piacon túl. mert félő, hogy a nokia, philips, siemens, olivetti és hasonló cégek egyszerűen elbuknak a globális versenyben. ahogyan az ericsson megszűnt a sony-val történő házasságban. úgy a nokiát is felszámolhatja a samsung. ezeket a high tech iparvállalatokat egyesíteni kellene. ázsiával szemben az árumérleget, amerika irányába a tőkemérleget egyensúlyban kell tartani. a piac mindent megold (letarol) elv akkor működik ha mi vagyunk a legfejlettebbek. kína se így csinálta.

a kínai modellt mérnökök találták ki. a liberális közgazdászokat onnan is elzavarták.

unionista (törölt) 2012.09.24. 22:25:27

bocs. hogy érthető legyen:
high tech iparban gépgyártásban *viszont* szinte korlátlan módon lehet beruházni.

unionista (törölt) 2012.09.24. 22:39:36

@Gregbíró:
4-5 ezer milliárd forint hiányzik ebből a sztoriból.

unionista (törölt) 2012.09.24. 22:54:05

@Squid:
pintérnek kell kinyomoznia. és ha ő meg is teszi, akkor poltnak kell vádat emelni. és ha ő meg is teszi, akkor handó tünde jelöli ki az eljáró bírót.

a megoldás nem az, hogy akkor majd jön szanyi kapitány. aki ezekhez képest csak egy pitiáner tolvaj. a sztorit nem egyszerűen többpárti, hanem többnemzetiségi keretek közé kell emelni. középeurópai szövetségi nyomozóiroda. a szervezett bűnözéssel foglalkozó középeurópai fbi.

unionista (törölt) 2012.09.24. 22:55:23

@Kepa:
na jó. max. 1% támogatója van ezeknek.

riennevaplus 2012.09.24. 23:43:58

@Squid:

"A probléma azért igen mély és a jövő szempontjából sem kecsegtet sok jóval."

elnézést, ha félreértés volt: ez a bagázs a jövővel és a múlttal kápráztat és szétkúrja a jelent. a magyar nép pedig káprázatot akar. ennél mennyivel mélyebbről jöhet a probléma?

a state capture pedig ennek szimptómája. nem értettük meg egymást? kérlek olvasd el újra, amit írtam.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2012.09.25. 09:44:46

@unionista:
De az első nem is érdekel igazán senkit. Nem abban van a nagy pénz. Amellett, hogy Kína élelmiszerek terén nem igazán tud exportálni, mert a belső igényeket is csak épphogy ki tudja elégíteni.

A piac mindent megold elv itt is működik, csak legfeljebb a megoldás nem tetszik majd. Pont azért, mert nem te vagy a legfejlettebb, az pedig megoldja, hogy a legfejlettebbek jussanak előnyhőz.

A kínai modellt politikusok találták ki, de a liberális gazdaságot másolva. Szép fokozatosan vették át az elemeket belőle.
Arra azért ügyeltek közben, hogy nehogy túl sok hatalom csússzon ki a kommunista párt kezei közül. Egy teljes és szabad piacgazdaság ugyanis a Párt végét jelentené. Akkor mindenről a fogyasztók és a befektetők döntenek és a Párt hatalma elenyészik.
Azonban ennek megvan az eredménye is: hatalmas belső adóssághegyek, infláció, korrupció, értelmetlen beruházások (egész városokat építettek, amikben nem lakik senki)...

Blogger Géza 2012.09.26. 11:31:05

@ob.szerver: A kormányváltás óta azt jelenti, hogy kormányváltás óta. Se többet, se kevesebbet. Azt, hogy te nem tudod, hogy az mikor volt, vagy nem emlékszel arra, milyen gyorsan jöttek 2010-ben az új intézkedések, egyéni szoc. probléma...

Blogger Géza 2012.09.26. 11:38:36

@Squid: Ezeket légy szíves, írd meg az Audi, az Opel, az EGIS, a Mercedes, a Coca-Cola, a Bosch vezetőinek, hogy mind hülyék és miért bővítik több ezerrel az alkalmazottaik létszámát, hiszen itt "jogbizonytalanság" van, meg extra adók! És amúgy is mindjárt itt a világ vége.

Squid 2012.09.26. 11:47:40

@Blogger Géza: Téged nem zavar a többi multinál történő többezres leépítés? Vered magad a Mercedesre amit még a Fletó féle banda zsírozott le és amivel Orbán dicsekedik most?

Coca Cola? Faszfejkém majd 40milliárdot hoztak volna ide és pont a chipsadó és az elmebeteg jogi kapkodás miatt 2 milliárd lett belőle a többit vitték a szomszédokhoz baromarcúkám!

vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20120824-orban-keson-baratkozott-a-cocacolaval.html

Olvass takonygerincű!!

Esetleg érdeklődj a távközlésben, a bankoknál stb stb helyeken többszázasával kibaszkodott emberektől, hogy mit gondolnak a kurvanagy munkahelyteremtésről!

Blogger Géza 2012.09.26. 11:54:28

@Squid: Nem zavar, amíg több munkahely keletkezik, mint amennyi megszűnik. A Mercedes MOST tervez további létszámbővítést.

Jó a belinkelt cikk, "ismeretlen" forrásokból ír valamit az újságíró, majd ezt hivatalosan cáfolják. :) Persze bármelyik cégnél meg lehet írni, hogy tulajdonképen még több beruházást is hozhattak volna. Végül is a Mercedes is bezárhatná az összes gyárát a világon és termelhetne csak itt, úgyhogy most biztos emiatt is szomorkodnunk kéne. :)

anacapri (törölt) 2012.10.15. 09:59:12

Nem érdekel, hogy mennyit tévednek, nem volt és nincs is náluk jobb lehetőség és szükség van arra, hogy több cikluson át maradjanak!
süti beállítások módosítása