HTML

Boldogok a sajtkészítők

- Következő! … Kereszthalál? - Igen. - Kimész az ajtón, balra fordulsz, fogsz egy keresztet. - Következő! ... Kereszthalál? - Igen. - Jó. Kimész az ajtón, balra fordulsz, fogsz egy keresztet. Következő!... Kereszthalál? - Ó nem. Szabadláb. - Mi? - Engem elengedtek. Azt mondták, nem csináltam semmit, szabadon élhetek valahol egy kis szigeten. - Hú! Az nagyon jópofa dolog. Hát akkor eredj! - Nem. Én csak ugrattalak. Valójában kereszthalál. - Ó, már értem! Nagyszerű! Nagyon jó, nagyon jó! Hát, kimész az ajtón... - Igen tudom. Ki az ajtón, balra fordulok, fogok egy keresztet. - Nagyon jó, kösz' szépen. Kereszthalál? - Igen. - Jó...

Friss topikok

  • Magna cum laudeTigeri másztesz digrii: Itt az orvosok egyik esetben sem lehettek volna jók. Azért ez milyen már? (2021.11.08. 19:30) Lengyelországban gyilkosság történt
  • midnight coder: @MEDVE1978: Igen baloldalinak nem nevezhetõk, de liberálisnak pláne nem. (2021.07.28. 15:57) Válogasd meg a szavaidat!
  • szekertabor: A probléma lényege, amit bárki, aki járt már nudista strandon, megerősíthet: a közszemlére bocsájt... (2021.07.28. 09:52) Bimbószabadságharc
  • evilwolf: " és nem kellene a méregdrága Pegazusra költeni az adófizetők pénzét." Azért a kínai vakcina sem v... (2021.07.20. 18:33) Következetesen a lehallgatásról
  • apro_marosan_petergabor: @Homo fideszbirkusz: Helyettem ne igyekezz véleményt mondani. A megzsarolt, megritkított, folyama... (2021.06.10. 21:06) Miért nem találkozik a pápa Orbánnal?

Linkblog

Felismerés és tévedés - az orbáni vízió

2012.09.24. 09:02 Ratius

Orbán Viktornak vannak fontos mondatai. Olyan mondatok, amelyeknek segítségével megpróbálja egységes elbeszéléssé összefűzni kormányzása tényeit, az egyébként érthetetlen intézkedések hosszú sorát. Most, pénteken Rómában fogalmazott meg ismét iránymutató gondolatot. Sokan azt hiszik, hogy ezek a kijelentések csak egy utólag konstruált valóság bemutatására szolgálnak, valójában Orbánnak nincs vezérfonala. Pragmatikus lélek. Arra megy, amerre mennie lehet. Azt persze mindig szem előtt tartva, hogy a hatalmat mind tovább megőrizhesse.
Szerintem ez így nem igaz. Orbánnak igenis van víziója, jövőképe. Sőt ez a jövőkép, alapjaiban korrekt konstrukció. Alapjaiban, mondom, mert míg a premisszái helyesek, konklúziója tragikusan téves.
Azt azonban sietve előrebocsájtom, mindaz, ami itt következik, aligha áll össze ilyen egyértelmű logikai lánccá Orbán fejében, ahogyan én megfogalmazom. Éppen ezért tévesek a következtetései.

Centrum és periféria

felism 1.jpgJó néhány évvel ezelőtt alkalmam volt meghallgatni Matolcsy György egy előadását arról, mi módon tudna felzárkózni hazánk a nyugati centrumhoz. Akkor még Matolcsy egyszer sem volt miniszter, és igen okosan beszélt. Azt fejtegette, hogy a Nyugat változásával változnak a felzárkózás lehetőségei is. Ami adott volt a XIX. század végén Japánnak, ami adott volt a XX. század második felében Finnországnak, ami adott volt a század végén a távol-keleti kistigriseknek, az Közép-Európának már nem adatik meg. Új utakat kell keresnünk ahhoz, hogy elérjük a nyugati kultúra és civilizáció színvonalát.
Világos beszéd. És számomra egybevág mindazzal, amit a történelemről, a társadalmak fejlődésről tudok.
Arról már nem beszélt a későbbi miniszter, ami ebben a fejtegetésben rejtetten benne van, és ami ma a Fidesz-kormány gazdaságpolitikájának gerincét adja: a periféria mindig variál. A periférikus, fél-periférikus helyzetben lévő országok ugyanis nem rendelkeznek azokkal az erőforrásokkal, amelyekkel a centrum rendelkezik, nem bírnak azok a komparatív előnyökkel, amelyeknek köszönhetően a centrum számára értékes partnerré válnak, és így magától értetődően a centrum és a periféria viszonya mindig és szükségszerűen a periféria kiszolgáltatottságával jár.
Ahhoz tehát, hogy a periférikus, fél-periférikus országok fejlődni tudjanak, mindenképpen a centrumhoz kell kapcsolódniuk. E kapcsolódás során azonban a periféria hagyományos társadalmi-gazdasági rendszere olyan alakot ölt, ami leginkább megfelel a centrum elvárásainak. Nem azért egyébként, mert a periférikus országok vezetői szolgalelkűek és buták, hanem azért, mert a centrum számára csakis ebben a módosult formában jelentenek kívánatos partnert. Valami efféléről írt Róna Péter a közelmúltban, amikor azt fejtegette, hogy a magyar EU-integráció torz struktúrákat rögzített.
Ámde van itt még valami, ami, abban a hajdani Matolcsy-előadásban megragadható: a periféria ugyanis megteheti, hogy úgy szolgálja ki a centrumot, hogy az állandó megfelelés, a centrumból érkező ilyen-olyan kívánalmak előtti meghajlás, a folyamatos és készséges parírozás helyett részben önálló utat keres.
Olyan utat, amelyben a periférikus ország nem minden elvárását teljesíti a centrumnak, hanem csak azokat, amelyek nemzeti érdeknek megfelelnek. S közben fölkínál olyan, újszerű előnyöket is, amelyeket eredetileg nem innen várt volna a centrum, sőt, partnereket keres a centrumon kívül is, hogy a nemzeti érdeknek megfelelően tudja kiépíteni társadalmi-gazdasági struktúráját.
Azaz van a helyi vezetésnek egy érett, kiforrott jövőképe, és ennek megfelelően építi nemzetközi gazdasági és politikai kapcsolatait.
Ezen az úton egyébként nem pusztán azért kell elindulnia a periférikus országnak, mert valami borgőzös nemzeti öntudat fűti, hanem egyszerűen azért, mert a centrum folyamatos és kritikátlan kiszolgálása a periférikus helyzetet konzerválja, már rövidtávon is aránytalan cserére kényszeríti, hosszabb távon pedig növeli leszakadottságát. Nagyjából ezt a képet látjuk most, amikor a dél-európai országok vergődését figyeljük, körülbelül ez az a politika, ami a szocialisták kormányzása alatt mélybe lökte Magyarországot.

Sodródás és siker

felism 2.jpgA periféria egy része tehát gyakran variál. A periférikus országok némelyik e felismerésből kiindulva egyéni utakat keres. Nem csupán most, de a történelem folyamán mindig. Persze ezek az utak nem minden esetben előnyösek az ország valamennyi lakója számára. Elsősorban a helyi elit érdekei szerint valók, s minél kevésbé demokratikus a rendszer, annál inkább elit-centrikus lesz a saját út.
A nagy mezopotámiai birodalmak nyugati szélein létrejöttek a görög poliszok, északi végein a nagyállattartó nomád társadalmak. Róma ugyan a maga környezetét kíméletlenül magához idomította, de hanyatlásának évszázadai már lehetőséget adtak a periférikus társadalmaknak arra, hogy megszüljék a maguk változatos világát. Északon a feudális rend, délen az iszlám hódított, keleten pedig Bizánc teremtett új kultúrát. Miközben pedig az európai centrum-országokban a feudális társadalom eljutott fejlődésének csúcsaira, addig az európai kultúra szélein egészen elképesztő berendezkedések születtek: Amerikában bevezették az újkori rabszolgaságot, Kelet-Európában a második jobbágyságot, Észak-Nyugat-Európában pedig megszületett a kapitalizmus. Mindeközben persze számtalan olyan terület akadt, amely nem hozta létre a maga egyedi alkalmazkodási rendszerét, és a centrum igényeinek megfelelően sodródva, mind mélyebbre merült elmaradottságába. A globális kapitalizmus kibontakozásának évtizedeiben, azaz napjainkban ugyancsak változatos világot láthatunk a nyugati kultúra perifériáin. Afrika és Kelet-Európa a teljes önfeladás állapotában vergődik, a nálunk kevéssé ismert Latin-Amerika elképesztő szociális világot épít, és a jól ismert Távol-Kelet a maga állam-kapitalizmusával ér el sikereket. Hosszan lehetne még sorolni a múlt és a jelen ilyen-olyan alternatíváit, de egy blogbejegyzésben nem érdemes felvenni ezeket a szálakat.
Van azonban itt valami, amit nyomatékkal hangsúlyozni kell: az új centrum mindig a periférikus variációk egyikéből nő ki. Mindig, vagy majdnem mindig létezik a helyi variációknak egy olyan formája, amely sikeresebb, mint a centrum, amely hosszabb távon nem pusztán a felzárkózás lehetőségét teremti meg, de olyan előnyt kínál, amelynek segítségével a periféria centrummá válhat. Görögország, Róma, Nyugat-Európa, majd végül Anglia és Hollandia ezt a lehetőséget ragadta meg. Olyan rendszert teremtettek a periférián, amelynek révén világuk idővel centrummá válhatott, mert hatékonyabb, termelékenyebb, sikeresebb volt, mint a központ, amelynek szélén megszülettek.
A sodródás, a centrum elvszerűen elvtelen kiszolgálása és a saját út megteremtésének kettőssége a magyar rendszerváltás húsz esztendejének igazi problémája. A szocialisták bukását éppen az okozta, hogy beérett a centrum elvárásai előtti feltétlen meghajlás keserű gyümölcse: a leszakadás, a periférikus létbe való belekövülés, a fenntarthatatlan társadalmi-gazdasági struktúrák konzerválásának minden borzalma. És a Fidesz hatalomra jutását éppen az a – részben nem megfogalmazott – igény hozta el, hogy elég nagy tömeg ismerte föl a saját út szükségességét, az egyedi periférikus megoldásban rejlő lehetőséget, az „unortodox” gazdaságpolitikai, az újszerű társadalmi berendezkedés kényszerítő erejét.
Nos, nagyjából eddig tart Orbán, a Fidesz, és az apadó kétharmad felismerése. Ami ezután következik, az a tévedés.

Múlt és jövő

felism 3.jpgAz ugyanis korántsem mindegy, hogy a periféria egyedi útja miféle tartalmakat ölel magába. Persze könnyű a jelenből visszatekintve felmérni a sikeres perifériák sikerének okait, s nehéz historizálás nélkül, tehát az ott és akkor látható valóság szerint megragadni az eredményesség mibenlétét.
Az azonban valószínű, hogy a hosszabb távon is sikeres periféria nem pusztán az ad hoc előnyöket tudja megragadni, nem pusztán a szűk elit érdekeit képviseli, hanem olyan struktúrát teremt, amelyben tartósak az előnyök és széles bázisú az előnyök élvezőinek köre. Ezek a társadalmak minden tekintetben nyitottabbak, mint a centrum, készek befogadni a technikai, társadalmi, és kulturális újdonságokat, készek kipróbálni az élet sokféle gazdagságát, a tudás mindenféle csodáját, a közösségi szerveződés minden újszerű formáját-fajtáját.
Nem elég a sikeres saját úthoz az, hogy saját. Különösen nem elég hozzá a bezárkózó, befelé forduló, elit-centrikus szemlélet. És végképp tévútra visz a hagyományokba kapaszkodó, avitt erkölcsi alapokon álló, tekintélyelvű berendezkedés. Ezeken a pilléreken épült föl az újkori rabszolgaság Amerikában, ezeken a sarokköveken állt a kelet-európai második jobbágyság, s most ezekre a fundamentumokra épül az obáni második kapitalizmus.
S miközben Orbán azt hiszi, hogy a magyar út, a visszatérés a tőkés társadalom eredeti formáihoz valóban példaértékű, hogy elképzelése majd a XXI. század centrumába röpíti Magyarországot, hogy „Európának be kell látnia, hogy a jóléti társadalmak helyét a munkaalapú társadalmaknak kell átvennie…” – miként pénteken, Rómában a Kereszténydemokrata Internacionálé plenáris ülésén kifejtette –, azonközben a világ elszalad mellettünk.
A sikeres magyar útnak ugyanis nem hajdanvolt eszmékből kell kinőnie. Bár az tény, hogy számtalan hagyományos érték nyerhet új értelmet a sikeres periférián. A nemzet, mint lokális közösség, a paraszti életmód, mint a fogyasztói szemlélet alternatívája, a család, mint a közösségi szerveződés csírája, a vallás, mint az ember egyetemesség-igényének megfogalmazása mind-mind életképes lehet. De ez a nemzet, ez a parasztság, ez a család, ez a vallás nem lesz olyan, mint amilyen a tizenkilencedik században volt. S a hagyományos értékek önmagukban nem is jelenthetik a felemelkedés eszközét. Ahhoz azért más is kell. A munka, s a munkához való viszony, a politika és a közéletben való részvétel formái, a kultúra és a műveltség továbbadásának eszközei, egyszóval a gazdasági-szociális lét struktúrái akkor állhatnak össze sikeres eleggyé, ha azokban a korszerűség dominál, s az újszerű társadalmi szerveződés előnyei a lehető legszélesebb körben hozzáférhetőek.
Ezt az irányt azonban ma Magyarországon a Fidesz nem képviseli. S természetesen a hagyományos rendszerpártok, sem.

Ha tetszett a bejegyzés, ha örömmel olvasod a BASK (Boldogok a sajtkészítők) megrázóan provokatív, üdítően szellemes és elkeserítően valósághű írásait, lájkold a BASK  facebook oldalát, oszd meg barátaiddal a felszabadító, vagy éppen felháborító cikkeket, mert előfordul, hogy egyébként izgalmas posztok nem kerülhetnek ki az Index címoldalára.

176 komment · 6 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://boldogokasajtkeszitok.blog.hu/api/trackback/id/tr434798885

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Butaság, erkölcstelenség, cinizmus 2012.09.24. 19:40:35

Ha három szóban kellene összefoglalni, hogy 2010-ben miért büntették a választópolgárok példátlan mértékben az MSZP-t és az SZDSZ-t akkor ez a három szó lenne az. És pontosan ugyanez lesz a Fidesz veszte is. 2002 és 2010 között évről évre fokozódóan t...

Trackback: Butaság, erkölcstelenség, cinizmus 2012.09.24. 19:40:30

Ha három szóban kellene összefoglalni, hogy 2010-ben miért büntették a választópolgárok példátlan mértékben az MSZP-t és az SZDSZ-t akkor ez a három szó lenne az. És pontosan ugyanez lesz a Fidesz veszte is. 2002 és 2010 között évről évre fokozódóan t...

Trackback: Paranoid téveszméket feltételez Orbánnál az ex-fideszes Fodor Gábor 2012.09.24. 16:35:04

Képzelt ellenségek, rettegő bizalmasok, gátlástalanság, az ellenállás megtorlása – a Fidesz alapítói közül nem Orbán az első, akin az elmebaj jeleit véli felfedezni a környezete. Fodor Gábor kijelentéseire azért érdemes odafigyelni, mert a Fidesz...

Trackback: Pártállam reloaded - avagy a múlt visszatér (?) 2012.09.24. 16:29:20

„Én elmegyek, de az állam örökre itt marad!” - mondta XIV. Lajos a halálos ágyán. De vajon mivé alakul hazánk a 2014-es választások hajnalára? Mert bárki is lesz a következő miniszterelnök, valami olyat vesz át, ami a rendszerváltás óta nem volt Magyar...

Trackback: Kádár frizsider-szocializmusától Varga Miska frizsider-kapitalizmusáig 2012.09.24. 16:24:39

A frizsider-szocializmus kifejezés a gulyáskommunizmus szinonimája volt. Arra utaltak vele, hogy a keleti blokk legvidámabb barakkjában nem utolsósorban éppen azért volt az élet csupa móka és kacagás, mert nem csak annak jutott rétes estére, aki egysze...

Trackback: Mandiner blogajánló 2012.09.24. 14:45:01

Ezt a posztot ajánlottuk a Mandiner blogajánlójában.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Squid 2012.09.24. 17:10:19

@Blogger Géza: "Egy kormányfő nem is tud, csak az államigazgatásban. De hálistennek nem ott teremtődnek, ott lassú leépítések vannak..."

Visszataszító egy valami vagy te Gézám!

Nem zavar, hogy az SZJA bevétel majdnem teljes egészét adó multi szektor tömegével bassza ki az embereket az extraadók, az államosítások, a jogbizonytalanság miatt? Az a 300-400e ember aki az szja bevétel 2/3-át adja kábé remegve megy be mindennap a multijához, hogy mikor basszák ki őket és mikor teszik át a munkahelyüket máshova ahol jogbiztonság és kiszámíthatóság van!!

Nem zavar, hogy Hoffman Rózsika éppen most kasztrálja a magyar értelmiséget a porosz mintájú agyrém oktatási politikájával, ami generációkra teszi tönkre ezt az országot és űzi el a multikat akik munkát adnak ezeknek az embereknek?

Közmunkásokból hogy a véres halál petrencéjében fog adóbevétel termelődni te eszetlen barom?

CsaKaDuma 2012.09.24. 17:11:01

@unionista: Pont így gondolom én is. Kőkemény integráció, tanulás, felzárkózás, aztán ha már megvan a know-how, akkor lehet megint kuruckodni.

vakapad 2012.09.24. 17:12:07

Különösen ez tetszett:
"Nagyjából ezt a képet látjuk most, amikor a dél-európai országok vergődését figyeljük, körülbelül ez az a politika, ami a szocialisták kormányzása alatt mélybe lökte Magyarországot."

A sajtkészítés elvont tudomány, nyilván közben nem lehetett újságot olvasni, és valahogy elsikkadt, hogy 2008-ban volt egy világválság, amely "mélybe lökte" nem csak Magyarországot, hanem még többeket. No de az igazi mélybe lökés tudomásom szerint most van, holott a világválság erősen múlóban.

És arra is emlékszem, hogy az első Orbán kormány két évig abból élt, hogy előtte a Nyugat kiszolgálására rendezkedtünk be. Aztán elqrta, ahogy mondani szokás. Viszont az még semmise volt ahhoz képest, ami most van: egy laza, háromszoros bóvli kategória.

unionista (törölt) 2012.09.24. 17:12:33

@tarackos:
és mégis honnan lesz pénz az oktatásra? és ha lennének létesítmények, akkor honnan lesznek tanárok? honnan lesz korszerű tananyag?

mit eredményezett itt a "liberális" tankönyvbiznisz? egy csomó szart. és szent szart a konzervatív oldalról. hol vannak az iskolateremtők? és hol van az a legalább 2000-3000 milliárd forint, amit az oktatási infrastruktúrába egy összegben be kellene tolni?

széchenyi ez ügyben (is) lepkét kergetett.

letmetellyou 2012.09.24. 17:14:36

Remek írás, gratulálok. Magyarországon most van kialakulóban a harmadik jobbágyság. Köszönjük, Viktor!

tarackos 2012.09.24. 17:16:27

@unionista: Onnan ahonnan az agráiurumra, munkahelyteremtésre, egykulcsosra etc. Jó mi?

nu pagagyí 2012.09.24. 17:22:41

@Blogger Géza: Megértettük. Az alternatíva, rabszolgamunka helyi oligarcháknak.

Az új, magát "nemzetinek" nevező vezetőréteg elolvasta a történelemkönyveket és rájött arra, miből lehet Magyarországon jól élni. Nem mindenkinek persze. Elődeik is abból éltek ragyogó szinvonalon, hogy egyentasakban kiárusították a magyar népet az aktuális fizetőképes vevőnek. A magyar nép igénytelen, megél moslékon is, szó nélkül végrehajt mindent, csak erőt kell mutatni. Amolyan fél-ázsiai származék.

unionista (törölt) 2012.09.24. 17:34:07

@CsaKaDuma:
szerintem az "integráció" egy eufemizmus. rövid távon nincs másik út. német védnökség alá kerülni és "nagy-német" gyarmatnak lenni.

tehát azt mondani, hogy mondjuk a máv helyett német-osztrák-svájci mintára szervezett szövetségi vasutat akarunk. és a nagytérségeket összekötő bundesbahn mellett persze megjelenik a regionalbahn. ahová beszállíthat a kisüzem. és esetleg jöhet egy újabb déri-bláthy-zipernowski trió. esetleg lehet belőle egy újabb ganz. de csak középtávon. előtte német telepeseket kell behívni. nagy-német kolóniának kell lenni. majd úgyis is kizavarjuk őket. mert ez egy rebellis nemzet. de ennek nem most van itt az ideje.

most a magyar diplomáciának hason kell csúszni merkelnél. azért, hogy a balkán ne pozsonynál kezdődjön. nem azon kellene vitázni, hogy összeállnak a marginális támogatottságú pártok a szinte kizárólag a szegények támogatását élvező szocialistákkal. hanem arról, hogy mi az a cél, aminek érdekében kellene összefogni.

és az szerintem egy középeurópai bundesrepublik. azt kell mondani, hogy középeurópai szövetségi alkotmányt akarunk. többek között azért, hogy megvédjük a határon kívülieket. a mezőgazdaságnak a középeurópa éléstárának kell lenni. szerintem lennének olyan szólamok, amire az egyszerű ember is "vevő" lenne. mert az szerintem tetszene a ferencváros szurkolóinak, hogy bajnokin fogadhatnák a bayern-t. akkor is ha most csak a bundesliga negyedosztályába férne csak be. de az is egy kárpát-medencei bajnokság lenne.

orbán viktor a feudalizmust adja el nemzeti jelzővel. feudális bajnokság helyett föderális kellene. balkáni nacionalizmus helyett regionalizmus és mellette unionizmus.

pcomment 2012.09.24. 17:34:24

@Link Elek: az EU-ban óriási fejlődési potenciál van, amit az USA (nyilván a sajátjára gondolok) már közel 250 éve kihasznált, ezt pedig föderációnak nevezném. Persze ehhez még csatlakozik a puritán (azaz kálvinista) szemléletmód, valamint a földrajzi izoláltság. Az EU-nak ha sikerül ilyen föderációt kialakítania, akkor egy ideig még biztosan világhatalom marad, ha nem, akkor hamarosan eltűnik. SZVSZ

fvipera 2012.09.24. 17:35:03

@Blogger Géza: nem a munkavállalást, hanem a tanulást kell ösztönözni. utóbbi egyenesen vezet az előzőhöz, mert szükséges és elégséges feltétele annak. tanulásból következik a tudás, ez utóbbit pedig díjazza a piac.a pofázást nem. a magyar focicsapat nem véletlenül kap ki egyértelműen az erősebb csapatoktól (annak ellenére, hogy a meccs előtt még jók vagyunk). mert a fiúk nem tanultak meg focizni, hanem csak a szájuk jár.

oktatás, oktatás, oktatás

ez az egyszerű válasz a XXI. század kihívásaira. nem pedig a 3 éves szakképzés

Pajszer Művek 2012.09.24. 17:36:43

Valaki azt írta, hogy ez egy jó írás. Ez nem egy jó írás. Ez egy KIBASZOTTUL jó írás, amitől befele nő az ember haja.:) Végre már találtam ilyet.

Inspiráló és elgondolkodtató. Nyelvezetben, felépítésében és mondanivalójában teljesen koherens egész.

Bookmarkolom ezt a blogot.

vakapad 2012.09.24. 17:37:33

@nu pagagyí:

Én nem egészen értem, hogy mi ez a hörgés a multik bejövetele miatt, meg "egyentasakban kiárusítás", meg ilyesmi. Magyarországnak nincs saját, a világpiacon eladható terméke (nincs!), fenti okból jobb, ha az emberek az AUDI-nál dolgoznak, mintha közmunkában hordják a téglát az egyik sarokból a másikba, vagy semmitevés közben csendben éhenhalnak.

Tisztában vagyok vele, hogy a technológiai elmaradásunk a KGST "áldásos" hatása, de a jelenlegi tény az, hogy magunktól nem tudunk eladható terméket gyártani. és még sokáig nem is fogunk, annyi pénzünk ugyanis nincs.

komplikato 2012.09.24. 17:41:28

@vakapad: "Tisztában vagyok vele, hogy a technológiai elmaradásunk a KGST "áldásos" hatása, ..."

Érdekes, vezérünk most hozta fel Litvániát követendő példának. Csak ugye olyan messze vagyunk tőlük, mint Makó Jeruzsálemtől. És kb. véletlenül sem a mi unortodox gazdaságunkra hajaznak. Meg Észtország sem.

fvipera 2012.09.24. 17:42:45

orbán és bandája sajnos úgy akarja megoldani a munkaerőpiaci problémákat, hogy alkatilag képtelenek rá. ennek oka pedig az, hogy járadékvadászaton szocializálódtak. beleértve a mahirt, a közgépet és a bányászokat is.

spinat 2012.09.24. 17:46:01

Orbántól kb 20 éve csak jól-rsöszul összerakott lózunghalmazokat hallottam, általában magyartalan mondatokba szerkesztve. Ebböl hogy jön ki egy jövökép, azt nem tudom. A Közgépes síboláson és a közélet monopolizálásán kivül az egyetlen felismerhetö irányvonal a tömegek képzettségi szintjének leépítése. Gástolják az egyetemrejutást,lebutítják az alapoktatást. Ezenkívül mindent arrafelé terelnek, hogy alacsony képzettségü, olcsó munkaeröt biztosítson az ország a gazdagabb országok vállalatainak. Kína is olcsó munkaerövel emelkedett fel, de nem hinném, hogy ott a minél kevesebb magasan képzett munkaerö lenne a cél. Szóval ezekkel az eszközökkel hogy is lesz a felemelkedés?

endike · http://barathendre.wordpress.com/ 2012.09.24. 17:47:53

Hitelt kell még felvenni, azt imádja a magyar. Eddig sose volt baja a magyarnak a hitelfelvétellel, az ország eladósítással. A hiteleket jóra, hasznosra költöttük. Hitel nélkül nem működhet egy modern társadalom. A hitel jó. A magyar vezetés és értelmiség nagyon jól tette hogy sok-sok hitelt vett fel, és ezentúl is sok hitelt kell felvenni.

A hitelekkel fejlesztéseket viszünk véghez, amely által felzárkózunk Európához. A fejlesztések által jobb életszinvonal, jobb GDP lesz, és a termelés szinvonala, piacképessége nő. Ezért jók a hitelek, és ezért imádja a magyar a hiteleket és a politikusok ezért vesznek fel sok hitelt, és az értelmiség is egyetért a hitelfevétellel. A média munkatársai, újságírók, média szakemberek is tudják, hogy a hitel jó.

Tehát: hitelt kell még felvenni.

Ha meg államcsőd lesz, az értelmiség húz külföldre. Hajrámagyar. Hajrá Nagy Magyar Szocialistalusta.

kzoltana 2012.09.24. 17:50:05

A patkányok már menekülnek a süllyedő hajóról, Viktor megtébolyult, 2014-ben csont nélkül veszít a Fidesz.
www.vagy.hu/tartalom/cikk/2997_a_fidesz_elveszitette_a_2014_es_valasztasokat

Még jó, hogy FIDESZ! 2012.09.24. 17:53:49

De kár, hogy nem a szerző a magyar miniszterelnök!
Mennyivel jobb lenne, mint Orbán Viktor! Vagy mégse?:))

laci_52 2012.09.24. 17:55:37

A cikk túlbecsüli Orbánt, mert kedvenc Viktorunknak egyáltalán nincs jövőképe, csak a hatalom megtartása érdekli.

A legfontosabb számára '14-ben minél nagyobb arányban nyerni. Ennek érdekében változtatta meg a választási rendszert(bár a kisebb parlament jó ötlet!), vezeti be a regisztrációt és ez áll az IMF-huzavona mögött is: kihúzni a választásokig megállapodás nélkül, hogy ne kelljen népszerűtlen intézkedéseket hozni.

Eközben a társadalom szép lassan a latin-amerikai banánköztársaságok irányába "fejlődik": fönt egy nagyon gazdag elit, lent a nyomorgók, kisemmizettek tömege. A Fidesz szerencséje, hogy a magyar egy birka nép: más országokban már közelednének az utcai zavargások, merényletek, éhséglázadások.

quendelapo 2012.09.24. 17:57:28

@gono:

Én is itt akadtam el:
"A szocialisták bukását éppen az okozta, hogy beérett a centrum elvárásai előtti feltétlen meghajlás keserű gyümölcse: a leszakadás, a periférikus létbe való belekövülés, a fenntarthatatlan társadalmi-gazdasági struktúrák konzerválásának minden borzalma."

Mit jelent itt a centrum elvásársai előtti feltétlen meghajlás?

Jó lenne, ha a szerző ezt kifejtené!

Én inkább azt gondolom, hogy Magyarországon a privatizáció lett elqurva nagyon. Az ingatlanok reprivatizációjának elmaradása sokkal nagyobb hiba volt, mint a centrumnak való kényszeres megfelelés.

és hát itt van nekünk Orbán Viktor, aki már 16 éve meghatározza, hogy miről szóljon a magyar politika......

Mikor is kezdtünk el lemaradni a régiótól?

unionista (törölt) 2012.09.24. 18:01:00

@tarackos:
ide figyelj. még csak nem az a gond, hogy nincs pénz.

hanem az, hogy az állami pénz az oktatás szervezésére nem jó. és az état kereti között a piac se finanszíroz meg semmi értelmeset. az e-on holnap felszerelné az összes fizika szertárt. az összeset. mert ez az elemi érdeke. de nem fogja megtenni. legfeljebb csak kísérleti jelleggel.

azért nem mert látja, hogy rózsika nénivel nem hajthatja végre a természettudományos fordulatot. a németek ezt a lózungot mondják orbánnak, amikor berlinben a szőnyeg szélére állítják. ő ilyenkor persze bólogat. és utána dafke egy állampárti katolikust (magyarul egy hülyét) nevez ki kvázi kultuszminiszternek. de az igazság az, hogy hoffmann rózsa sokkal nem rosszabb, mint magyar bálint volt. aki a kultúrában intézményesítette a tolvajlást. de az sem megoldás, hogy a nyugatos értelmiség összefog. egy konzervatív öregurat beültetünk a szalay utcába. beülhetne hankiss elemér bácsi. vagy valamelyik wolf, vagy abel díjas matematikus, vagy nobel díjas tudósunk. beülhetne rubik ernő. és akkor mi lenne?

az oktatáshoz (egyébként a mezőgazdasághoz is) szövetségi források kellenek. nem nemzeti alaptanterv kell, hanem szövetségi. közoktatásban és szakképzésben egyaránt. és akkor ott mondja el hankiss, rubik, hogy mit kellene csinálni. vagy a filozófusok. vagy az egyház. itt egy ugyanolyan vallásbéke kellene, mint az ausburgi volt. de ezt csak német-osztrák-svájci védnökség alatt lehet megcsinálni.

tarackos 2012.09.24. 18:07:36

@unionista: Hülyeség. Az állam mindenhol finanszírozza a közoktatást.

Ez, ahogy minden más reform nem egy emberen múlik. Egy ember nem oszt nem szoroz. A libsik reformja és azért lett felemás mert jó ha a tanárok fele megértett belőle vmit.

vakapad 2012.09.24. 18:07:36

@quendelapo:

A szerző átvette a kormány szövegét, ezt jelenti a "kényszeres megfelelés". Amikor az ember szeretne egy focicsapatban játszani, mert a jó csapat, és végül leigazolják, akkor általában átveszi a csapat játékstílusát, és követi az edző utasításait, másképp nem nagyon használ a csapatnak, meg magának se. Sajtkészítőék úgy vélik, hogy tessen csak egyénieskedni (Ugocsa non coronat), az a fasza viselkedés, igaz, hogy a csapatjátékot nem segíti, és nem lesz az ember népszerű se a szurkolóknál se a csapattársak előtt, de mit számít az, ha néha öngólt lövünk, abból látszik, hogy mi nem alázkodunk meg.

És sajnos sajtkészítőék rosszul tudják, a déli országok vergődése nem azért következett be, mert teljesen meghunyászkodtak, hanem mert nem tartották be a csapatjáték szabályait. De hát ez kicsinység, nemdebár?

Még jó, hogy FIDESZ! 2012.09.24. 18:09:39

@kzoltana: Miféle patkányok Te tébolyult örült? Úgy fog nyerni a FIDESZ, hogy egyáltalán nem lesz ellenzéke!

Globetrotter2014 2012.09.24. 18:10:24

Kicsit hosszú írás.

Ha mi a preiféria vagyunk, mit szóljanak hozzá a Románok és a Bolgárok?

A szlovákok, elég jól elvannak ezen a "periférián", a finnekről és észtekről nem is beszélva akik tényleg ott vannak Kelet és Nyugat ütközőzónáján.

Mégsem felejtik el (keverik össze) hogy kik a barátok és kik az ellenségek.

unionista (törölt) 2012.09.24. 18:13:28

@laci_52:
orbán viktornak egy népnemzeti, feudális balkáni jövőképe van. ezzel szemben semmilyen alternatíva nem fogalmazódott meg a mainstream médiában. szerintem a magyarok döntő többsége ma azt mondja: oké, hogy visszahívjuk bajnait egy ügyvezető kormányzásra. de mi lesz utána. lefekszünk az ájemefnek? ennél jobbat kell mondani.

unionista (törölt) 2012.09.24. 18:15:21

@tarackos:
egyezzünk meg abban, hogy kölcsönösen hülyének tartjuk egymást.

quendelapo 2012.09.24. 18:15:39

@Hajós:

Finnország hogyan is csinálta?

Milyen erőforrásai voltak?
Fenyőfa meg hal......

Felzárkózni kultúrált országok tudnak. A fidesszel ez nem fog menni, valszeg az mszp-vel sem.

unionista (törölt) 2012.09.24. 18:16:54

@ZF2:
a kontinens leggazdagabb országa norvégia: periféria.

vakapad 2012.09.24. 18:17:55

@unionista:

Mint már sok-sok helyen megírtam, az akkori és a mostan következő megszorításokat AKKOR IS MEG KELL TENNI, ha az IMF-et ma délután feloszlatják. NEM AZ IMF-nek kell megtenni, hanem a saját érdekünkben, ha már derék pártunk és kormányunk ekkora sz..slamasztikába sodort bennünket. A megszorításokhoz az IMF-nek SEMMI KÖZE, szabadon választhatunk, hogy miben szorítunk meg, egyetlen feltétel, hogy hihető legyen.

Messzi Vetek 2012.09.24. 18:18:12

@vakapad: szerintem a posztban pont nem ezt írják a sajtkészítők:

"Az azonban valószínű, hogy a hosszabb távon is sikeres periféria nem pusztán az ad hoc előnyöket tudja megragadni, [...] Ezek a társadalmak minden tekintetben nyitottabbak, mint a centrum, készek befogadni a technikai, társadalmi, és kulturális újdonságokat, készek kipróbálni az élet sokféle gazdagságát, a tudás mindenféle csodáját, a közösségi szerveződés minden újszerű formáját-fajtáját.
Nem elég a sikeres saját úthoz az, hogy saját. "

vakapad 2012.09.24. 18:18:33

@quendelapo:

Akkor marad Orbán. Cél kipipálva. Snitt.

lfleto 2012.09.24. 18:20:05

A centrum-periféria elméletben felmerül egy kimaradt fogalom is, a fél-perifériáé, amire Magyarország a török hódoltság óta klasszikus példa. Fél-periféria, mert vallási, ebből következően kulturális (lásd protestáns etika, kapitalista szellem) és gazdasági téren is integráns része volt a Nyugatnak vagy a centrumnak, de egy rövid időszakot kivéve (Monarchia fénykora) nem sikerült a teljes felzárkózás. A fél-periféria lét viszont egy magasabb fok, mint a szerző által említett periférikus jelleg. Innen a felzárkózás is más eszközöket igényel és a felhozott példák közül erre egyedül Finnország esete jó példa. Finnország sem rendelkezett semmi plusszal, mégis sikerült az oktatási rendszer fejlesztésével és az állam pénzügyeinek a rendbetételén, illetve egy-két sikeres vállalkozáson keresztül fölfutnia. Ausztria is példa lehetne, sőt Magyarországhoz történelmi okokból inkább hasonlatos, de ott a felhajtóerőt nagy részben a geopolitikai sajátosságok is erősítették (végvár-jelleg)... Japán, vagy az USA felzárkózása kemény humán, vagy nyersanyagbeli előnyökön alapult, ahogyan Angliáé korábban (Ausztriához hasonlóan csak másképpen) a jó geopolitikai elhelyezkedésnek volt nagyrészt köszönhető.

Nekünk ilyenünk nincsen, így a finn út mutatkozik járhatónak. A jó költségvetési politika ennek az útnak az alapköve és Orbánék ezt próbálják csinálni. Nem említettük még az íreket, ahol a külföldi tőke megjelenése is fontos szerepet kapott a felzárkózásban, de ez utólag zsákutcásnak bizonyult (bár szeretnénk mi dublini átlagfizetést...). A kettő kombója viszont működhet. A történelmi hagyományok erőltetése sem igaz, hogy gátja lenne a felzárkózásnak. Írország például a legerősebben hagyománytisztelő, katolikus állam mégis sikerrel hajtotta végre a maga fordulatát. Nem beszélve Szingapúrról, Malajziáról és más ázsiai példákról, ahol igenis nagy szerepe volt a konzervatív szemléletnek a talpraállásban.

A nemzeti érdek képviselete pedig alapfeltétel, nem ellentéte ez a modernizmusnak, csak, ha kiforgatjuk a szavakat.

vakapad 2012.09.24. 18:21:02

@Messzi Vetek:

Az "István a király"-ban valami olyasmit énekelnek, hogy "Nincs más út ...". És úgy hallottam, az akkori Magyarország sikeresen betagozódott Európába. Pedig színesnek színes volt előtte.

vakapad 2012.09.24. 18:24:45

@lfleto

"A jó költségvetési politika ennek az útnak az alapköve és Orbánék ezt próbálják csinálni."

Minden kormány ezt próbálja csinálni. Nincs olyan hülye kormány, amelyik nem. Hogy a "próbálásból" mi lesz, az már egy másik kérdés (lásd a nagy hitelminősítőket).

2llkedő 2012.09.24. 18:25:08

@lfleto: "jelenleg Mo-on 1 régi rendszer leváltása zajlik?"

Meg az argentin, meg a litván, meg a ....
Mikor milyen alktrészre van szükség a roncsderbihez.

dr kíváncsivagyok 2012.09.24. 18:25:31

@is: Láttaam olyan számítást , ahol kiszámolták : átlagosan 54 éves korukig kell nyögniük a részleteket...
(Legalább nem ugranak fejest holmi meggondolatlan autó vagy lakáshitelbe...úgy-e ? Mert nem tudnak. )

Messzi Vetek 2012.09.24. 18:25:56

@vakapad: anyukám meg aszonta, hogy én vagyok a legokosabb a világon. és én hiszek anyukámnak. :)

bocsánat, de hogy jön ide, hogy Bródy milyen dalszöveget írt egy rockoperába...?

vakapad 2012.09.24. 18:27:16

@Messzi Vetek:

Ismétlés: "És úgy hallottam, az akkori Magyarország sikeresen betagozódott Európába."

Megjegyzés: Bródy ezt nem kitalálta, hanem így volt.

drolt 2012.09.24. 18:31:45

@fabijoe: igaz, ami igaz...
de szerintem nemcsak a 'perifériára' (lám-lám milyen könnyen azonosulunk a blog alapaxiómájával: Magyarország periféria) igaz munkás-tőkés-polgár elemzésed, hanem a 'centrumra' is. De éppen ezért lenne fontos egy más alapokon nyugvó, az összhazai érdeket szem előtt tartó, kiszámítható gazdaságpolitikát művelni, mert bérmunkásokkal, tőkésekkel, kulturálisan-anyagilag kiegyensúlyozott társadalommal be lehet kerülni a centrumba. Elvtelen megalkuvások nélkül. Be lehetne kerülni, de ma valahogy ma nem ezt az utat járjuk, sajnos...

lfleto 2012.09.24. 18:32:33

@vakapad: Tényadat, hogy csökken az államadósság és a hiány is. Persze mindjárt jön majd a válasz a nyugdíjpénztárakkal, de az idén azok nélkül is jó lesz a hiány, nem beszélve arról, ha nem államosítják azokat, a költségvetés a folyamatos nyugdíjfizetés miatt minden évben plussz deficitet szenvedne el. Hitelminősítők? Jól emlékszem, hogy ők AAA-ztkák a válság előtt a legerőteljesebben a később csődbe menő amerikai társaságokat, akiknek a rossz hitelek túlsúlyban voltak a portfóliójukban?

Egyébként a Bokros-csomag után meg az volt a duma, hogy azon alapult az Orbán-kormány növekedése, csak azt még Horn-alatt nem lehetett látni, idő kellett, hogy kiforrjon. Most, amikor fenntartható pályára kerül a hiány nem kell idő? Azonnal ítélni kell? Persze a növekedés motorjait is be kéne indítani, a hitelezéssel együtt, stb, de tény, az állam pénzügyei végre kezdenek jól állni, a többihez nyugati növekedés nélkül kisebb csoda is kellene....

2llkedő 2012.09.24. 18:40:24

@lfleto: "Tényadat, hogy csökken az államadósság és a hiány is."

Valami adatot is tudsz közölni igazolás képpen?

Globetrotter2014 2012.09.24. 18:42:19

@unionista: Norvégia egysrészt lottómilliomos (olaj ), másrészt nem úgy periféria hogy két kultúra között található.

Nekünk a finnek az összehasonlítási alap.

2llkedő 2012.09.24. 18:45:30

@ZF2: "Nekünk a finnek az összehasonlítási alap."

Amennyiben? Mi a közös vonás azon kívül, hogy mindketten a finnugor népcsoporthoz tartozunk?

nu pagagyí 2012.09.24. 18:46:38

@vakapad: Teljesen egyetértek veled. A magyarokra az a veszélyes, ha itthagynak minket saját oligarcháinkkal.

Tök mindegy ki munkáltató, csak fizesse meg a dolgozóit. Az államnak azon kellene mesterkednie, hogy a munkerő a lehető legdrágább legyen a multinak és a hazai vállalkozónak egyaránt. A többlet a dolgozónál jelentkezzen. Ehhez persze olyan oktatási és képzési rendszer kellene, hogy a magyar munka nagyobb hozzáadott értéket jelentsen a mostaninál. Az emberek szélesebb tudással és ezáltal több választási lehetőséggel rendelkezzenek, hogy ne tudják őket kihasználni. Fontos lenne a vállalkozóképesség is. Aki alkalmazotti létnél többre vágyik az bátran kezdjen vállalkozásba, minimális bürokratikus akadály és már az iskolában tanított vállalkozói ismeretek birtokában. Támogatni csak a kezdő vállalkozások első lépéseit kell. Mondjuk kamatmentes hitellel az olyan újonnan alkult céget, ahol a tulajdonosok átlagéletkora max. 30 év. Ennél több támogatást nem kell a magánszférára pazarolni, annak pont az a lényege, hogy győz a jobb. A támogatások hatása viszont az szokott lenni, hogy a rosszabb marad életben.

Ez az ország csak akkor mászik ki a maga ásta gödörből, ha elsősorban az emberek öntevékenységében bízik. A megmondó emberek kora lejárt. Egyfolytában rossz tanácsokat adtak. Most is.

Táskás Tóni 2012.09.24. 18:48:07

@lfleto: Ügynöktörvényben mit lépett a baltás?

Squid 2012.09.24. 18:52:28

@lfleto: "Tényadat, hogy csökken az államadósság és a hiány is. Persze mindjárt jön majd a válasz a nyugdíjpénztárakkal, de az idén azok nélkül is jó lesz a hiány, nem beszélve arról, ha nem államosítják azokat, a költségvetés a folyamatos nyugdíjfizetés miatt minden évben plussz deficitet szenvedne el. Hitelminősítők? Jól emlékszem, hogy ők AAA-ztkák a válság előtt a legerőteljesebben a később csődbe menő amerikai társaságokat, akiknek a rossz hitelek túlsúlyban voltak a portfóliójukban?

Egyébként a Bokros-csomag után meg az volt a duma, hogy azon alapult az Orbán-kormány növekedése, csak azt még Horn-alatt nem lehetett látni, idő kellett, hogy kiforrjon. Most, amikor fenntartható pályára kerül a hiány nem kell idő? Azonnal ítélni kell? Persze a növekedés motorjait is be kéne indítani, a hitelezéssel együtt, stb, de tény, az állam pénzügyei végre kezdenek jól állni, a többihez nyugati növekedés nélkül kisebb csoda is kellene...."

Jajjj de tündérien mondod fel a fullkamu paneleket aranyapa!

Már kb negyed éve tudjuk, hogy nem fog sikerülni idénre a 3% alatti hiány. A "Tényadatod" drága kamugép barátom az adósság csökkenéséről, akkor igaz ha az árfolyamingadozás épp a megfelelő irányba mozdul el, erre ne nagyon hivatkozz mert kínosan ciki a kamu.

A MNYP rendszert okolni a deficitért megint csak egy ordas nagy hazugság! Igen a MNYP rendszer RÉSZE volt a deficitnek,de BETERVEZETT része aranyapa! Mit gondoltál, hogy egy 20+ éves üzleti terv felhalmozási ideje alatt nem jutott eszébe senkinek hogy a költségvetésbe megfelelően dimenzionálja a dolgot? Ha a deficit igazi okát keresed, turkálj a MÁV/BKV/Önkormányzatok háza táján, ott lopják el a pénzt olyan mértékben hogy az országot dönti nyomorba!

A hitelminősítőket ekézheted ahogy akarod, kurvára senkit nem érdekel egész addig amíg a TŐKE rájuk hallgat! Ez van az ő seggükből fúj a passzátszél és ez egy konstans ami befolyásolja az életünket. Talán nem anyázni kellene őket hanem abbahagyni a szabadságharcot a semmi ellen, hogy visszajöjjön a befektetői bizalom!

Fenntartható államadósság pálya? Mivan? Az megvan, hogy 1,5%-os recesszió van? Az megvan hogy 2020-ra 100%-os államadósságot prognosztizálnak nekünk? Az megvan hogy Orbán 7-8-9%-on ad ki államkötvényt 5-10-15 évre?

Ez neked fenntartható te nyomorult takonygerincű narancszombi?

unionista (törölt) 2012.09.24. 18:54:09

@vakapad:
tarackos az osztogatós barátom. ő úgy képzeli, hogy van 2000-3000 milliárd extra a magyar költségvetésben. ő a feudális nemzetállamokban, nemzeti alaptantervben és hasonló okosságokban hisz. úgy képzeli, hogy a szuper tantervekhez, és a szuper tanárokhoz nincs pénz. mert a magyarok nem jöttek rá, hogy az oktatásra kell a pénzt költeni. szerintem a humán "értelmiségi" mítosz.

te mondod "reált". azt, hogy a magyar költségvetésben 2000-3000 milliárd hiány. és gondolom úgy képzeled, hogy a nyugdíjakat mind el kell venni. vagy ha 200-300 millárdos megszorításban gondolkodsz, akkor a nyugdíjak tizedét akarod elvonni. szerinted népnyúzó politikát kell folytatni. akkor is ha ezt nem írja elő párizs, vagy washington.

oké. képzeljük már el ezt a szuper tervet. 200-300 millárdból kapásból elbuktál 50 milliárd áfa bevételt. tehát a nyugdíjak megtizedelése mindjárt 200-250 milliárdos megtakarítást jelent. vagy jelentene. csakhogy senki sem tudja megbecsülni, hogy 3 millió nyugdíjas fogyasztásának tizedét hány munkahely szolgálja ki. 10 és 100 ezer közötti piaci alkalmazotti elbocsátással kellene számolni. nagy valószínűség szerint csődhullám indulna el a feldolgozó iparban, és a kereskedelemben. a közművállalatokról nem beszélve. és akkor lehet, hogy elbocsátanál még 10 és 100 ezer közötti közalkalmazottat. de ez mégis mit oldana meg?

a bokros csomag se a megszorítás, hanem a privatizáció és a külső konjunktúra miatt működött.

a magyar gazdaságba, az oktatásba és a szakképzésbe külső forrásokat kell bevonni. olyan pénzügyi kis, és közép-, és nagyhatalmaktól, amelyik a magyar felzárkózásban közvetlen érdekelt. és ezek rendre: ausztria, németország és svájc. vagyis egy középeurópai államszövetségben kellene gondolkodni. egy laza konföderációban.

ahol az előbb említett kultúrnépek mondják meg az "világnemzetnek", hogy mi az alkotmányos, és mi nem. ahol a "ősnemzetnek" a szövetségi alaptantervet a kultúrnemzetek diktálják. aztán majd úgy is beintünk nekik, hogy eb ura fakó.

de itt béccsel, bernnel, berlinnel kell megegyezni. például abban, hogy nem nemzeti szövetségi vasúttársaságot akarunk. szövetségi intercity vonalakat. és mellette működhet a tájegységeket behálózó regionalbahn helyi érdekeltségű szerelvényekkel. amilyen a gyesev. reformok kellenek. de ehhez az alkotmányos kereteket is át kell alakítani. feudális "uruszágból" autonóm régiókkal föderális szabad állammá kell válni.

unionista (törölt) 2012.09.24. 18:54:58

@ZF2:
fingországból csináljunk finnországot. ez eddig rendben. hogyan?

unionista (törölt) 2012.09.24. 19:02:02

@Squid:
orbánéknak a nyugat ekézésben szinte mindenben van igazuk. nem azt mondom, hogy igazuk van. de van igazságuk. a probléma nem ez. hanem az, hogy a tervük a feudális nemzetállamisággal nem működik. se társadalmi, se gazdasági, se kulturális értelemben.

nu pagagyí 2012.09.24. 19:08:24

@lfleto: A tényleges hiány pont annyi, amenyi az előző kormányok alatt volt, semmit nem spórolt meg ez a kormány a kiadásokból, csak még látszata sincs. Ha most 2%-os hiányt mondanak, az 4,4% a hiányt jelentene, ha maradtak volna a magánpénztárak, mivel az egykori tagdíjak 2,4%-ot jelentenek plusz bevételként. A magánpénztárak megszüntetése burkolt adóemelés volt, a felgyűlt magánvagyon egyidejű elsinkófálásával. A fő probléma, hogy a költségvetés ugyanannyi, mint volt, nincs megtakarítás a szenvedés ellenére sem.

Az adósság se csökkent egy fillérrel se. Ugyanúgy 20 ezer milliárd forint körül van, mint amikor átvették a kormányzást. A továbbiakban már nem is lesz módunk pontos adatotot tudni, Matolcsy most nyújtott be olyan törvényjavaslatot, hogy ő majd tetszőleges árfolyamon fogja forintosítani a hiányt. Mondjuk 283 forintos euró helyett 240 forintossal számol. Annyival, amennyi a töretlen hiénycsökkentés látszatához kell.

ipartelep · http://ipartelep.blog.hu 2012.09.24. 19:08:56

Csak két fő megjegyzés (ezek is kurva röviden, hiszen a cél (most) nem a megmagyarázás, hanem az elgondolkodtatás):

1. Mint ahogyan arra már itt többen is rámutattak (vagyis ez senki számára nem lehet újdonság), Orbán szarik mindenféle ideológiára. Hiszen egy haszonelvű populista demagóg ő.
Emiatt, az orbáni országlásban való bármiféle elvszerűség keresése, vagy (annak logikai jellegű levezetése; premissza-konklúzió) pontosan olyan vicces, mint amikor az idióták a "földcsakrákat" bizonyos (bele)képzelt földrajzi-matematikai "törvényszerűségekből" akarják levezetni. De ez szerintem triviális.

2. (Ez nem triviális)
A gazdaság, és tág értelemben az összes társadalmi játszma egészen addig véges összegű (szándékosan nem "zéró összegű"-t mondok), amíg nem a _globális_ kooperációra, (elvi- ideológiai szempontból a szolidaritásra) épül). Magyarul, a versenyjellegű játékokban marakodnak a koncért, és szükségszerűen lesz vesztes is. Ugyan a kooperatív játszma is véges összegű (hiszen az erőforrások nem végtelenek), de ott legalább nincs vesztes. Egyre inkább látszik, hogy a versenyzős játéknak rossz vége lesz. (De azért természetesen ki lesz játszva a végéig - az ember sosem a racionális elméletből, csak a véréből és verejtékéből tanul.)

unionista (törölt) 2012.09.24. 19:10:00

@nu pagagyí:
magadnak mondasz ellent. az addig rendben van, hogy a gazdaságban nem akarsz egyetlen társadalmi csoportot se preferálni. de miért lenne jó ha a 30 év alatti átlagéletkorral rendelkező cégek előnyt élveznének. mindenki megoldaná okosban. bevennék a öcsit, vagy húgit. akkor hirdess általános adócsökkentést. csak nevezd meg a forrását. ki fogja azt megfinanszírozni? és legfőképp milyen érdekből?

Squid 2012.09.24. 19:10:53

@unionista: "orbánéknak a nyugat ekézésben szinte mindenben van igazuk. nem azt mondom, hogy igazuk van. de van igazságuk. a probléma nem ez. hanem az, hogy a tervük a feudális nemzetállamisággal nem működik. se társadalmi, se gazdasági, se kulturális értelemben."

Persze! Semmi sem fekete-fehér ez egyértelmű, engem nem is az érdekel mit mondanak igazából, politikusok mindenki tudja ez mit jelent..

Engem a zavar amit és ahogy cselekednek, sosem gondoltam volna, hogy ezt az EU-ban meg lehet tenni!

quendelapo 2012.09.24. 19:15:55

@vakapad:

Azzal a programmal, ami kiszivárgott az mszp sem fogja felemelni az országot a centrumhoz.
Van viszont minimum 3M ember, aki nem tud választani ebből a kínálatból. Mérsékelt jobb vagy balközép programmal meg lehetne szerezni ezeket a szavazókat.
Ószkónak, Bajnainak új pártot kellene alípítania.

ipartelep · http://ipartelep.blog.hu 2012.09.24. 19:21:39

@quendelapo:
Itt most nem az a tét, hogy az ország "felemelkedik-e a centrumhoz". Ennek nulla az esélye fél évszázados távlatban is, és bármilyen politikai erővel, elittel az élen. Az országot nem lehet lecserélni, és ez ilyen ország amilyen. Csodálkozom, hogy még mindig mennyire arat a vágyvezérelt gondolkodás.
Hanem az a tét, hogy meddig süllyedünk. Ilyen egyszerű ez.

unionista (törölt) 2012.09.24. 19:32:31

@ipartelep:
oké, de a globális kooperációba föderális keretek között tudunk bekacsolódni. mert mondjuk egy középeurópai szövetségi olaj és gázipari tröszt megy ki a kaukázusba, akkor azt nem lehet csak úgy beszopatni. mert akkor az majdnem akkora, mint a bp, a vagy a total. és nem lehet feltétel, hogy adják ki a baltást.

nem az a gond, hogy orbánék nem akarnak a feltörekvő gazdaságokkal kooperálni. nagyon is akarnának. tárgyaltak a kínaiakkal, az arabokkal, az azeriekkel, a brazilokkal, és még ki tudja kivel. probléma, hogy ezt feudális (uram-bátyám) és nem föderális (szövetségi) keretek között teszik.

egy középeurópai olaj és gázipari konszern lehet, hogy nem támogatná csak úgy a vidikét. de ha a videoton a középeurópai bundesliga 2 keleti csoportjában szerepelne, akkor találhatna valódi befektetőket. nb 1-ben nincsenek ilyenek. ahhoz bundesliga kell. ahol még a negyed osztály is kárpát-medencei bajnokság.

és akkor mondhatná egy befektető, hogy onnan felviszi a fradit az élvonalba. azért, hogy bajnokint játsszon a bayernnel. budapest nagyjából akkora, mint münchen. magyarország nagyjából akkora, mint bajorország.

akkor egy 200 milliós helyi piacra lehetne építeni. akkor a magyar paraszt alapvetően azért dolgozna, hogy középeurópa éléstárát megtöltse. hogy a szászországi háziasszony asztalára odategye krumplit. és szövetségi keretek között nyithatna a világ felé. és persze nyilván lennének olyanok, akik azt mondják: eb ura fakó. és megcsinálnák a saját kisüzemeiket, kis üzleteiket. de akkor már úgy, hogy nem a németekkel kevernek bennünket össze. amikor a rizsevők azt mondják, hogy értik: magyarország prussia része volt. mert az van meg nekik, hogy volt itt valami ruszki elnyomás. és ez olyan, mint a budapest-bukarest. csak kevesebb szó esik róla.

ipartelep · http://ipartelep.blog.hu 2012.09.24. 19:38:01

@unionista:
Csak röviden, mert messzire vezetne innen:
A globális kooperációnak elsősorban nem holmi technikai, gazdaságszervezési feltételei vannak. Hanem társadalmi-politikaiak. A fő feltételek: világállam, a nemzetállamok megszűnése, és a kapitalista termelési mód helyett valamiféle szocializmus.
Ebből is látszik, hogy ez még odébb van. ;-)

unionista (törölt) 2012.09.24. 19:39:35

@quendelapo:
haza és haladás címszóval működik egy shadow cabinet. de nekik ugyanúgy nincs elképzelésük, ahogy szanyi tibornak se. mesterházy attila abban gondolkodik, hogy d'artagnan-ra kell hasonlítani. és majd ehhez a kampányra lead 10 kilót. többet ne várjál tőlük. de nem az a rossz, hogy ezek az emberek szállítanak 1 millió szavazót. hanem az a jó. csak ehhez egy olyan elképzeléssel kell előállni amelyik külső forrást von be anélkül, hogy a nyugdíjakat nem kell drasztikusan csökkenteni. ez a feladat. vagy el kell felejteni a demokráciát.

vakapad 2012.09.24. 19:49:31

@unionista:

Szóval te tudod, hogy én mit akarok elvonni. No, legalább te, mert én nem.

1./ Azt természetesen most is állítom, hogy megszorításokat kell bevezetni. Hogy az mi legyen, azt se én, se az IMF nem mondja (nem mondja), csak azt, hogy hihetőnek kell lennie.
2./ A jelen regnálók által bevezetett egykulcsos adó 500 milliárdot vitt el a költségvetésből. Évente (a Manyup lenyúlás egyszeri). Ezt az összeget a nagypénzűek, a nagyon nagy pénzűek és a legnagyobb pénzűek kapták. Ajándékba (nyugdíjasokról szó se volt).
3./ A pénz hiányzik a költségvetésből. A megajándékozottak ezt a pénzt külföldi árukra, szolgáltatásokra költötték, vagy eltették jó helyre, mondjuk a párnacihába. Az is lehet hogy Seychelle szigeti párnacihába. Ezt onnan lehet tudni, hogy a költségvetés bevételein nem látszik, hogy bármit megmozdított volna, se a fogyasztást, se a termelést.
4./ A hiányzó bevételt a bankok és multik megadóztatásából pótolták (ne a zemberekkel fizettessék meg), ebből következően se hitelezés, se beruházás. Egy eredménye azért volt, a bizalmatlanság megnőtt mind a befektetők, mind a beruházók részéről. A tőke nem jön, hanem megy, a kockázati kamatfelár magas.
5./ Eredmény: a beruházási ráta 16 %, ami még a meglévő eszközök amortizációjának kompenzálására se elég, nem hogy fejlődésre. Nagyon nagy a baj.
6./ A mostani negatív növekedéssel még alacsonyabb kamatokon se tudnánk hitelezni az országot, nem hogy a jelenlegin. Nincs vállalkozás, ami ezt adózással együtt kitermeli úgy, hogy megél, azaz az ipar növekedési(?) számai sajnos jogosak. Jövőre is csak azért jósolnak növekedést, mert az idei év a bázisév, ilyen visszaesés után könnyű növekedni (ha ugyan).
7./ Ha megállapodtunk volna az IMF-fel korábban, az évi 100 milliárd kiadás csökkenés a bizalom növekedése okozta kockázati felár csökkenés miatt. Évente (ezt egyébként derék kormányunk a jövő évi költségvetésbe már be is kalkulálta.

Na, szerinted mit kellene csinálni, és ki beszél itt a kormány IMF krampusszal való fenyegetőzésén kívül?

Ezek után mit mondhat az IMF? És mit mondhatunk Nem világos, hogy mit kellene tenni?

unionista (törölt) 2012.09.24. 19:53:35

@ipartelep:
nem is társadalmi, hanem civilizációs előfeltételek ezek. az összes megtermelt jószág egy tizedét összeurópai keretek között újra kellene osztani. azért, hogy az emberek ne a túlélésért, hanem a tisztes megélhetésért dolgozzanak. és akkor megszűnne a lébecolás és a seftelés. amiből a magyarok döntő többsége meg akar élni.

vakapad 2012.09.24. 19:56:18

@quendelapo:

Az a párt nagy támogatás sok-sok lelkes aktivista, meg minden ilyesmi bevetése után úgy 2020-ra lenne pártképes. Azaz be tudna jutni a Parlamentbe.

Persze ábrándozni azért lehet.

Azt még elárulnám, hogy az MSZP számára jelenleg nincs más megszólítható választó csak a jelenleg közömbös, kiéget, apatikus, nagyrészt lecsúszott embertömeg, és azokat a leírt taktikától eltérővel nem lehet megszólítani. Orbán leváltásához más út nem vezet.

Squid 2012.09.24. 19:58:11

@vakapad: DE vezet!

atlatszo.hu/2012/09/24/a-nemzeti-egyuttmukodes-rendszere-kik-ejtettek-foglyul-a-magyar-allamot/

Ez akár vádiratnak is elmegy! Ajánlom a cikk szerzőjének is a figyelmébe! Itt a vezérszál ami mellett az Orbán kormány terve halad!

Ennyi

fabijoe 2012.09.24. 20:04:49

@drolt: Persze, hogy ott is ugyanez az ábra, csak itt szeretünk bevenni mindenféle maszlagot, amit letömnek a torkunkon, és ez konkrétan minket illet, azért "magunkról" írtam.

Ami meg a számokat illeti, nem sokat kell kaparni utánuk, ha valakit érdekel, tele van velük a net:

Az idei (2012) II. negyedévben 3,876 millió fő volt a foglalkoztatottak létszáma. Ez 67 ezer fővel több, mint egy évvel korábban – derül ki a KSH augusztusban közzétett adataiból.
Ez a létszám 1,8%-kal haladta meg az előző év azonos időszakában mért értéket. A nemzetgazdaságban megfigyelt szervezetek körében a foglalkoztatottak 2 millió 667 ezres létszáma gyakorlatilag ugyanannyi volt, mint 2010. január-májusban.
A közfoglalkoztatás nélküli 681 ezer fős köztisztviselői és közalkalmazotti létszám csaknem megegyezik a 2010. január-május havi adattal.

A közfoglalkoztatás keretében az év elején még 13 ezer fő végzett munkát, májusra a számuk 74 ezerre nőtt. Így a május végéig tartó időszakban átlagosan közel 46 ezer fő volt a közfoglalkoztatottak létszáma. Azaz a 63 ezer fős munkaerő növekedés teljes egészében az adókból (közpénzekből) finanszírozott közmunkahelyek növekedése volt.

A közmunkában megszerezhető jövedelem, mint tudjuk, 57 ezer Ft bruttó, 47 ezer Ft nettó. Ennek részét kapják (általában felét) a részmunkaidőben (általában 4 órában) dolgozók. A közfoglalkoztatottak 3/4-e részmunkaidőben dolgozik.
További adalék: Az egy főre számított (egy személyes háztartás, közfoglalkoztatott esetében ez a legkedvezőbb, hiszen csak magát kellene eltartania közmunkából a "polgárnak") létminimum 2011. nyarán (frissebb adat még nincs) az egyedülálló felnőtt esetében 83941 Ft/fő volt (a 2 felnőtt 2 gyerek háztartásban ez 60.857 Ft/fő volt 2011.-ben). Félreértés ne essék: ez a létminimum az alapvető szükségleteken túli igények minimális kielégítését is lehetővé teszi: a jövedelmi szegénységi küszöb ma 59441 Ft/fő (egyedülálló felnőtt háztartásban). A jövedelmi szegénységi küszöb alatt 2011-ben az ország lakosságának 12,3%-a élt (közöttük az összes közmunkás, akiknek teljes - bruttó - jövedelme sem érné el ezt a küszöbszintet).

teglagyar4 2012.09.24. 20:31:04

Magyarok!

Nagyon fontos dologban kérem a segítségeteket!
Az országra minden eddiginél nagyobb veszély leselkedik!
A MUNKANÉLKÜLI SZABADSZÁJÚ LIBERÁLIS BLOGGER RÓZSA MIHÁLY ISMÉT MEGPRÓBÁLJA MEGSZEREZNI A HATALMAT MAGYARORSZÁGON!!!
Az ellenség arca:
erlauer3.nolblog.hu/files/rmisi.jpg
Gondolom az szdsz 2002-2010 között tartó rémuralmára még mindenki emlékszik!!!
RÓZSA MIHÁLY MOST EZT PRÓBÁLJA MEG ÚJRA VISSZAHOZNI!!!

Tavasszal egy szdsz zászlóval jelent meg!!!!!!
Hogyhogy még mindig nem vetette ki az ország és a nép immunrendszere ezt a mocskot magából?!?!?!???

AMIÉRT PEDIG ÚGY DÖNTÖTTEM, HOGY EZT MEG KELL ÍRNOM A GYURCSÁNY FÉLE ÉHSÉGSZTRÁJK ALATT TÖRTÉNT!!!!!!!!

RÓZSA MIHÁLY A MUNKANÉLKÜLI SZABADSZÁJÚ LIBERÁLIS BLOGGER MEGJELENT A KOSSUTH TÉREN!!!!
kuruc.info/galeriaN/hir/ehesdk02.JPG
Nyilvánvaló, hogy itt akarja ÚJRA megalapítani a királyságát, és minden magyart elpusztítani!!!!!!!!!

Kicsit interneten utánaolvasva kiderül, hogy rózsa mihály a munkanélküli szabadszájú liberális blogger teljesen aktív és a hatalomba készül!!!!!

A leendő kabinet névsora is nyilvános már!
Demszky, retkes, magyar, kóka, fodor, ungár, horváth, mécs, tarján, kuncze!
Remélem ismerősen csengenek ezek a nevek!!

Ezért hívom most fel minden magyar figyelmét arra, hogy állítsatok meg rózsa mihályt a munkanélküli szabadszájú liberális bloggert!!!!!

Sokan kérditek, hogy hogyan?
Pusztítsátok a liberalizmust a mindennapjaitokban! Ne hagyjátok, hogy az emberek elfelejtsék rózsa mihály a munkanélküli szabadszájú liberális blogger 2002 és 2010 közötti ámokfutását!!!

Minden magyar fel a barikádokra, harcoljunk a liberálisok ellen!!!!!!!!!!!!!
Rózsa mihály a legveszélyesebb ember a Földön!

EMBEREK ÉBRESZTŐ!!!!!!!!

unionista (törölt) 2012.09.24. 20:34:01

@vakapad:
elregéltem ezt már jónéhányszor a neten. és itt is. le kell ülni az osztrákokkal, a németekkel és a svájccal. szövetségi kormányzásról kellene beszélni. középeurópai vegyesvállalatokban kellene gondolkodni. élelmiszeriparban például a magyar kisvárosok lehetnek a kisebbségi tulajdonosok. nem az állam. hanem a városok.

szövetségi alkotmány garantálja, hogy a nestlé idehozhatja a pénzét. a szövetségi bank garantálja az ár, és az árfolyam stabilitást. szövetségi iskolarendszer garantálja a szakmunkást, a szakmérnököt. a piacosításhoz (marketinghez) az alkotó iparművészeket. akkor bátran jöhet a siemens, vagy a mercedes járműiparban. német kolóniák kellenek hozzá. rövid távon nem nagyon tudok jobbat. mint azt, hogy magyarország "nagy-német" gyarmattá válik.

a középeurópai föderalizmussal a balkáni feudalizmus áll szemben. nem nagyon hiszek az ortodox liberális gazdaságpolitikában. az konjunkturális időszakban működik. amikor lerombolod a régi struktúrákat. és számíthatsz arra, hogy a piac magától épít helyette újat.

ha itt bezárod az államvasutat, akkor piaci alapon nem lesz másik. hanem akkor az ország lehúzhatja a rolót. szövetségi keretek között lehet építkezni. ami nem zárja ki a piacot. régiókat, vagy többnemzetiségű eurorégiókat kell kialakítani. osztrák-német-svájci mintára tartományi parlamenteket.

és akkor majd a balaton régió talál egy befektetőt a középeurópa legnagyobb tavát körbeölelő közlekedésre. vagy a tiszántúl a román részekkel (partiummal). ami egy közel 3 milliós eurorégió lehetne. 1,5 millió magyarral és ugyanennyi románnal. tisztámtúli regionalbahn összekötheti debrecent, nyíregyházát, szatmárnémetit, nagybányát, zilahot és nagyváradot. akkor ezek a 100-200 ezres vidéki mezővárosok 2-3 milliós régiók pólusai. erre lehetne találni befektetőt. csak ehhez eurorégió kellene. és föderális keretek között működő tartományi parlament.

értem, hogy ettől a magyar közgondolkodás messze van, mint makó jeruzsálemtől. de abban igaza van orbánnak, hogy az ortodox liberalizmus nem megoldás. az egy másik kérdés, hogy az unortodox feudalizmus sem. a többség ezért nem szavazna senkire. a középeurópai szövetségi kormányzást is elutasítja. ez egy 0%-os támogatottságú terv. de nem tudok jobbat.

rohadjmegARCgeci 2012.09.24. 20:38:51

Csak akkor lehetne változás egy ilyen rendszerben,ha a rendszer alkotói és irányítói felelős munkát végeznének és felelősségre vonhatók lennének.

Kepa 2012.09.24. 20:55:40

@BPHead: pedig, ha akarod ha nem, a periferian vagyunk. A centrum idegenkedve es felve kerdezi : kelet-europai vagy ? (mert ezzel egyutt jar, a hozonges, a kunyeralas, a hazudozas, stb)

Kepa 2012.09.24. 20:57:30

@unionista: ez jo lenne, en benne vagyok !

panelburzsuj 2012.09.24. 20:59:21

Évtizedeket vártunk ere a posztra, amelyben végre bizonyítást nyert, hogy az előre nem oldalvást van, meg pláne nem hátra.

Innentől már tényleg sikerre vagyunk ítélve.

Kepa 2012.09.24. 20:59:44

Nem kell szepiteni, hogy :"fel-periferikus". Innen mar periferia. Nagyon.

Gregbíró 2012.09.24. 21:01:23

Vagyon elkobzás a teljes politikai osztály számára, valamint soha többet ne vállalhassanak semmilyen közszereplést.
Közmunka program leállítása
Segélyezés megszüntetése, helyette kitelepülési segélyezés
Közgyógy ellátás megszüntetése
Csak adófizető polgár számára ingyenes egészségügyi ellátás
Kétezer fő alatti településeken önkormányzatok megszüntetése
Választójog minimum feltétele középiskolai végzettség
Offshore számlákra való utalásokra 98%os adó
Köztisztviselők számának csökkentése 30%-kal
Rendőrség létszámának megduplázása
Kötelező fegyverhasználat azon rendőröknek akiket megtámadnak
Nyugdíjak maximálása 150e ft-ban
Munka közterheinek csökkentése 50%-kal
Egészségügyi bérek 100%os emelése
Egészségügyi kutatásokra 200mrd ft támogatás
Ingyenes oktatás 3,5 átlag felett 1diplomáig 2középfokú nyelvvizsgáig
Szakiskolai tanműhelyek felszerelése a helyi legnagyobb munkáltatók igényei alapján
Induló vállalkozások első évben adómentesség
kamatmentes hitel tíz éves futamidővel
Áfa felezése
MÁV privatizációja
A vasúti pálya állami kézben marad
A nagyobb városokból 1óra alatt elérhető legyen a Főváros vasúton

Kepa 2012.09.24. 21:05:53

@Gregbíró: A tervek nem szerenyek. :)

quendelapo 2012.09.24. 21:15:09

@ipartelep:
Az orbán korszak gyermeke vagy!
Emlékszel még a 90-es évek elejére?

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2012.09.24. 21:19:28

Na, látod, ezért nem szabad Matolcsyt hallgatni. Amit mond az annyira jól hangzik, hogy könnyen bedől az ember és nem veszi észre, hogy totális zöldség.

Itt rohadtul nem önfeladásról, pláne nem kizsákmányolásról van szó.
Nézzük már meg Kínát, hogy mennyi akadályt gördített a külföldi befektetők elé? Semmit, sőt volt, hogy állami támogatással építették nekik a gyárat. Szingapúr? Az ég adta világon semmit. Ha van ország, amire azt lehet mondani, hogy önfeladást hajtott végre, akkor az Szingapúr.
Nézd meg Chilét. Semmi különutasság és nagy siker. Míg Argentína? Két államcsőd 10 éven belül és a mai napig csak vergődik. Miért?
A válasz az, hogy ez nem centrum meg periféria kérdés. Egyszerűen vannak, akik tudják, hogy érdemes gazdaságpolitikát csinálni, míg mások nem. Ezek a mások aztán megideologizálják, hogy ők miért sikertelenek. Matolcsy is ezt tette.

quendelapo 2012.09.24. 21:21:53

@unionista:

1. párt nélkül nincs shadow cabinet
2. Oszkó-Bajnainak szerintem van programja, de nincs pártja
3. A jelenlegi nyugdíjrendszer fenntarthatatlan

ipartelep · http://ipartelep.blog.hu 2012.09.24. 21:23:56

@quendelapo:
A hajam színéről esetleg nincs egy tipped?

Szóval ne tessék már komolytalankodni. Persze lehet, de akkor trollnak foglak nézni, és már nem lesz több válasz. Hülyeségekkel (és hülyékkel) nekem nincs időm foglalkozni.

Az egyik állításodra reagáltam csak, ami azt mondta, hogy itt fel lehet emelkedni a "centrumhoz". Vagyis oda, ahol sosem voltunk még a történelem folyamán. Mese habbal...

Az egyetlen reális cél itt az lehet, hogy megállítsuk a lefelé csúszást, és a magunk észak balkáni szintjén tovább vegetáljunk. Ez egyben nagy kihívás is, mert a teljesüléséhez először el kell távolítani a Fidesz maffiát, ami nem lesz egyszerű.

quendelapo 2012.09.24. 21:26:48

@vakapad:
szerintem meg középről kell összeszedni a szavazókat, nem csak azért mert azokkal lehet nyerni, hanem mert nélkülük nem lehet hatékonyan kormányozni.

rohadjmegARCgeci 2012.09.24. 21:30:46

@Gregbíró: Szerintem az is elég lehetne,ha az államot önfenntartásra bírnánk valahogy.Azaz lennének nyereséges pénztermelő üzletei az államnak és a személyi jövedelemadókat pedig megszüntetnék teljesen.
Tehát az állam működjön úgy,mint egy üzletember.Csináljon magának bevételt és nyereséget de ne az állampolgárai kárára.

riennevaplus 2012.09.24. 21:46:46

@Squid:

nem túloztál, ez valóban elmegy egy vádiratnak is. tiszta, és laza, és sok, mint a frissen esett hó, és mégis perverz-anomális, mintha augusztus 20-án esett volna.

legyen az én bajom, hogy mégsem látok a magyar népben elég chuzpét, objektivitásra való törekvést, hogy vádiratnak használja ezt a részletes feltárást, hiszen pont az állna ennek útjában, ami megvezette: álmodni akarja magát inkább, mint egy (viharos) ténytengerben hajóját megépíteni.

a vágygondolkodás pedig _mindig_ magához vonza az illetékes pszichopatákat, akik szolgáltatják azt, amire nekik szükségük van: megnevezni a felelősöket az őket illető érdemtelen állapotokért (elmúlt nyolc év / komcsik / libsik) és felvetíteni egy megváltó jövőt: 2-4-10-20 év múlva majd jobb lesz, csak bízzatok, bízzatok bennünk…

a jelent ez az 'elit' csak abszolút destruktivitással tudja kezelni, lásd korábbi ellenzéki szerepüket, ill. a mai, minden működő rendszert kényszeresen feldúló tevékenykedéseiket. ők a múltban, és a jövőben élnek, épp úgy, sajnos, mint megbízóik, a választók. megtalálták egymást, és a kijózanodás csak egy bukás után jöhet. ill. talán mégsem, mert ki tudja, de eddig legtöbbször így volt e földkerekségen.

szeláví, ahogy a görög mondja, és iszik rá egy hideg ouzot, egy kis lottyintás tiszta vízzel, hogy zavaros legyen, mint körülötte a világ, amihez passzolnia kell. így élünk mi, görögök, magyarok, mindennépek és … pirézek… a kéznek a bilibe kell érnie, akkor leszünk (talán) ébren.

Squid 2012.09.24. 22:15:01

@riennevaplus: A probléma azért igen mély és a jövő szempontjából sem kecsegtet sok jóval.

A State Capture miatt hiába fognád az átlátszó kutatását és vinnéd be teszemazt a rendőrökhöz, vagy akárhova máshova Magyarországon. A helyzet az, hogy mivel az ő embereik ülnek mindenhol sosem lenne ebből az egészből semmi.

Ott van az Ángyán féle jelentés, ott volt a parlamenti kezdeményezés, hogy állítsanak fel vizsgálóbizottságot és járjanak a végére. Nem lett belőle semmi, mert a 2/3 meglepetésre leszavazta az egészet! És ez "csak" a földbalhé!!! Képzeld el mire képesek amikor az egzisztenciájuk és a szabadságuk elvesztése, ne adj isten sitt forog kockán!!!!?

A legszomorúbb az, hogy elásták az országot évtizedekre! NEm lehet a bebetonozott embereiket kiszedni a hatalomból és nem lehet felelősségre vonni őket a bűneikért, hiszen azok a szervezetek amiknek ez a feladatuk lenne mind fidesz kontroll alatt vannak!!

Övék az ország és azt csinálnak amit akarnak, ez a keserű igazság amitől minden becsületes ember menekülne innen..

A State Capture lesz/lett ennek az országnak a vége!

Az utolsó kapcsolja le a villanyt!

unionista (törölt) 2012.09.24. 22:24:02

@Lord_Valdez:
dehogy nem görgetett. kínában az ágazatokat ketté választották. a feldolgozóiparban egy cent külföldi tőke nincs. élelmiszeriparban például. vagy a tradicionális textil és porcelániparban a kínai föderáció teljesen önálló. high tech iparban gépgyártásban például szinte korlátlan módon lehet beruházni.

orbán és matolcsy valami ilyesmit akarnának. ott tévednek, hogy az agrárgazdaságot feudálissá (az ő szóhasználatukban "nemzetivé") akarják tenni. itt csatlakozni kellene egy középhatalmi tengelyhez. osztrák-német-svájci befektetők kellenek a hagyományos ágazatokban. ez eddig nem is kérdés szerintem.

a kérdés, hogy a csúcs iparágakban mit csináljon európa. az egységes belső piacon túl. mert félő, hogy a nokia, philips, siemens, olivetti és hasonló cégek egyszerűen elbuknak a globális versenyben. ahogyan az ericsson megszűnt a sony-val történő házasságban. úgy a nokiát is felszámolhatja a samsung. ezeket a high tech iparvállalatokat egyesíteni kellene. ázsiával szemben az árumérleget, amerika irányába a tőkemérleget egyensúlyban kell tartani. a piac mindent megold (letarol) elv akkor működik ha mi vagyunk a legfejlettebbek. kína se így csinálta.

a kínai modellt mérnökök találták ki. a liberális közgazdászokat onnan is elzavarták.

unionista (törölt) 2012.09.24. 22:25:27

bocs. hogy érthető legyen:
high tech iparban gépgyártásban *viszont* szinte korlátlan módon lehet beruházni.

unionista (törölt) 2012.09.24. 22:39:36

@Gregbíró:
4-5 ezer milliárd forint hiányzik ebből a sztoriból.

unionista (törölt) 2012.09.24. 22:54:05

@Squid:
pintérnek kell kinyomoznia. és ha ő meg is teszi, akkor poltnak kell vádat emelni. és ha ő meg is teszi, akkor handó tünde jelöli ki az eljáró bírót.

a megoldás nem az, hogy akkor majd jön szanyi kapitány. aki ezekhez képest csak egy pitiáner tolvaj. a sztorit nem egyszerűen többpárti, hanem többnemzetiségi keretek közé kell emelni. középeurópai szövetségi nyomozóiroda. a szervezett bűnözéssel foglalkozó középeurópai fbi.

unionista (törölt) 2012.09.24. 22:55:23

@Kepa:
na jó. max. 1% támogatója van ezeknek.

riennevaplus 2012.09.24. 23:43:58

@Squid:

"A probléma azért igen mély és a jövő szempontjából sem kecsegtet sok jóval."

elnézést, ha félreértés volt: ez a bagázs a jövővel és a múlttal kápráztat és szétkúrja a jelent. a magyar nép pedig káprázatot akar. ennél mennyivel mélyebbről jöhet a probléma?

a state capture pedig ennek szimptómája. nem értettük meg egymást? kérlek olvasd el újra, amit írtam.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2012.09.25. 09:44:46

@unionista:
De az első nem is érdekel igazán senkit. Nem abban van a nagy pénz. Amellett, hogy Kína élelmiszerek terén nem igazán tud exportálni, mert a belső igényeket is csak épphogy ki tudja elégíteni.

A piac mindent megold elv itt is működik, csak legfeljebb a megoldás nem tetszik majd. Pont azért, mert nem te vagy a legfejlettebb, az pedig megoldja, hogy a legfejlettebbek jussanak előnyhőz.

A kínai modellt politikusok találták ki, de a liberális gazdaságot másolva. Szép fokozatosan vették át az elemeket belőle.
Arra azért ügyeltek közben, hogy nehogy túl sok hatalom csússzon ki a kommunista párt kezei közül. Egy teljes és szabad piacgazdaság ugyanis a Párt végét jelentené. Akkor mindenről a fogyasztók és a befektetők döntenek és a Párt hatalma elenyészik.
Azonban ennek megvan az eredménye is: hatalmas belső adóssághegyek, infláció, korrupció, értelmetlen beruházások (egész városokat építettek, amikben nem lakik senki)...

Blogger Géza 2012.09.26. 11:31:05

@ob.szerver: A kormányváltás óta azt jelenti, hogy kormányváltás óta. Se többet, se kevesebbet. Azt, hogy te nem tudod, hogy az mikor volt, vagy nem emlékszel arra, milyen gyorsan jöttek 2010-ben az új intézkedések, egyéni szoc. probléma...

Blogger Géza 2012.09.26. 11:38:36

@Squid: Ezeket légy szíves, írd meg az Audi, az Opel, az EGIS, a Mercedes, a Coca-Cola, a Bosch vezetőinek, hogy mind hülyék és miért bővítik több ezerrel az alkalmazottaik létszámát, hiszen itt "jogbizonytalanság" van, meg extra adók! És amúgy is mindjárt itt a világ vége.

Squid 2012.09.26. 11:47:40

@Blogger Géza: Téged nem zavar a többi multinál történő többezres leépítés? Vered magad a Mercedesre amit még a Fletó féle banda zsírozott le és amivel Orbán dicsekedik most?

Coca Cola? Faszfejkém majd 40milliárdot hoztak volna ide és pont a chipsadó és az elmebeteg jogi kapkodás miatt 2 milliárd lett belőle a többit vitték a szomszédokhoz baromarcúkám!

vallalkozoi.negyed.hu/vnegyed/20120824-orban-keson-baratkozott-a-cocacolaval.html

Olvass takonygerincű!!

Esetleg érdeklődj a távközlésben, a bankoknál stb stb helyeken többszázasával kibaszkodott emberektől, hogy mit gondolnak a kurvanagy munkahelyteremtésről!

Blogger Géza 2012.09.26. 11:54:28

@Squid: Nem zavar, amíg több munkahely keletkezik, mint amennyi megszűnik. A Mercedes MOST tervez további létszámbővítést.

Jó a belinkelt cikk, "ismeretlen" forrásokból ír valamit az újságíró, majd ezt hivatalosan cáfolják. :) Persze bármelyik cégnél meg lehet írni, hogy tulajdonképen még több beruházást is hozhattak volna. Végül is a Mercedes is bezárhatná az összes gyárát a világon és termelhetne csak itt, úgyhogy most biztos emiatt is szomorkodnunk kéne. :)

anacapri (törölt) 2012.10.15. 09:59:12

Nem érdekel, hogy mennyit tévednek, nem volt és nincs is náluk jobb lehetőség és szükség van arra, hogy több cikluson át maradjanak!
süti beállítások módosítása