HTML

Boldogok a sajtkészítők

- Következő! … Kereszthalál? - Igen. - Kimész az ajtón, balra fordulsz, fogsz egy keresztet. - Következő! ... Kereszthalál? - Igen. - Jó. Kimész az ajtón, balra fordulsz, fogsz egy keresztet. Következő!... Kereszthalál? - Ó nem. Szabadláb. - Mi? - Engem elengedtek. Azt mondták, nem csináltam semmit, szabadon élhetek valahol egy kis szigeten. - Hú! Az nagyon jópofa dolog. Hát akkor eredj! - Nem. Én csak ugrattalak. Valójában kereszthalál. - Ó, már értem! Nagyszerű! Nagyon jó, nagyon jó! Hát, kimész az ajtón... - Igen tudom. Ki az ajtón, balra fordulok, fogok egy keresztet. - Nagyon jó, kösz' szépen. Kereszthalál? - Igen. - Jó...

Friss topikok

  • Magna cum laudeTigeri másztesz digrii: Itt az orvosok egyik esetben sem lehettek volna jók. Azért ez milyen már? (2021.11.08. 19:30) Lengyelországban gyilkosság történt
  • midnight coder: @MEDVE1978: Igen baloldalinak nem nevezhetõk, de liberálisnak pláne nem. (2021.07.28. 15:57) Válogasd meg a szavaidat!
  • szekertabor: A probléma lényege, amit bárki, aki járt már nudista strandon, megerősíthet: a közszemlére bocsájt... (2021.07.28. 09:52) Bimbószabadságharc
  • evilwolf: " és nem kellene a méregdrága Pegazusra költeni az adófizetők pénzét." Azért a kínai vakcina sem v... (2021.07.20. 18:33) Következetesen a lehallgatásról
  • apro_marosan_petergabor: @Homo fideszbirkusz: Helyettem ne igyekezz véleményt mondani. A megzsarolt, megritkított, folyama... (2021.06.10. 21:06) Miért nem találkozik a pápa Orbánnal?

Linkblog

Merkel és az iszlám felvilágosodás

2015.01.16. 11:56 Ratius

Angela Merkel igen okos asszony. Ezt persze eddig is tudtuk, vagy legalább reméltük, de a Bundestagban csütörtökön elmondott beszéde után már semmi kétség: sokkal eszesebb annál, mint amire a pár nappal korábbi szavaiból következtetni lehetett. A párizsi tüntetés, illetve a terrortámadás nyomán megszaporodó idegenenellenes kijelentésekre akkor úgy reagált: az iszlám Németország része. Csütörtökön azonban sokkal többet mondott ennél. Valószínűleg a közeljövő német egyházpolitikájának alapjait fektette le.


1_civilizations.jpg
Egy az isten!
No, de kezdjük az elején! A liberális sajtóban gyökeret vert és nagy hangon szertekürtölt botor megállapítás szerint a terrorizmus az iszlámra hozza a legtöbb bajt, felerősíti az európai muzulmán-ellenes előítéleteket, gerjeszti az idegengyűlöletet, horribile dictu, még az is előfordulhat, hogy egyes európai országok nehezítik, vagy akadályozzák, esetleg komoly feltételekhez kötik a Közel-Keletről érkező bevándorlók befogadását.  Pedig – hangzik a sommás közhely – az iszlám és az iszlám terrorizmus között éles különbséget kell tenni, mint ahogyan a kereszténység sem azonos a keresztények által elkövetett rémtettekkel.
Ezt legutóbb, legszebben, és legbutábban a Kettős Mérce blogon fejtette ki Kopiás Attila Steve. Akit érdekel, itt beleolvashat. A szerző azt magyarázza komoly lelkesedéssel, hogy míg a „kereszténységet alapból ismerjük, van róla egy differenciált képünk” addig az „iszlámról viszont a legtöbbünknek szinte semmi ilyen kulturális műveltsége nincs…” Ez akár igaz is lehetne, ám az iszlámot illető műveletlenségből nem következik az, hogy jogtalan és indokolatlan volna egy lapon említeni az iszlámot és az iszlám fundamentalizmust. A blogger azt írja: „Az ISIS, az Al-Kaida és a Boko Haram ugyanis magukat muszlimnak tartó szervezetek. Pont ugyanúgy, ahogy a KKK, az IRA, Kony Lord’s Resistance Armyja, vagy Breivik is kereszténynek tartották magukat... És igen, sok más mellett jelentős problémája az iszlámnak a belőle kinövő, majd rátámadó, rajta uralkodni akaró dzsihádista szekták léte. … Ők az iszlám extra radikális szélsőjobbja… És nem, nem állítom azt sem, hogy ne lenne egyes országokban a mérsékeltek körében is jelentős támogatottsága egyes radikális eszméknek, de … pontosan tudjuk, hogy ez nem csak nem általánosítható a teljes társadalomra, de még csak azt sem jelenti, hogy a szimpatizánsaik többsége osztaná extremitásukat.”
Eddig idézem az liberális előítélet téveszméit. Mindez persze ostobaság. Egyfelől azért, mert a KKK, az IRA, vagy Breivik borzalmas tetteiket nem a kereszténység, illetve a maguk vallásának nevében, annak üzenetét, parancsait, lényegi mondanivalóját esetleg félreértve követték el, hanem más, a kereszténységtől független ideológiák nevében. Másfelől azért is butaság, mert az iszlám fundamentalisták viszont igen.
A helyzet ugyanis az, hogy az iszlám és a kereszténység között van néhány apró, de annál lényegesebb különbség. Ám mielőtt sorra venném ezeket, le kell szögeznem valami igen fontosat: Azt ugyanis, hogy minden monoteista vallás – lényegéből adódóan – kizárólagosságra törekszik. Míg a politeista vallások számára nem megrázó, ha az idegen hitű másképp nevezi, vagy másképp tiszteli a maga isteneit, addig a monoteista vallások hívei számára ez elviselhetetlen. A másság ugyanis a több istenben hívő számára csak annyit jelent, hogy léteznek olyan istenek, szertartások, amiket ő esetleg nem ismer. És, mivel ilyenek még a maga vallásán belül is létezhetnek, semmi különöset nem talál az ismeretlen istenek tiszteletében. Ezzel szemben Jahve, Krisztus, vagy Allah hívei számára más isten imádása az egyistenhit tagadása, azaz a hit tagadása, s mint ilyen, égetni való eretnekség. Eltűrése hosszabb távon a hit fellazulásához vezet, mint arra az európai kultúra utóbbi évszázadai kellő bizonyságot kínálnak. Mindez azt jelenti, hogy bizony, mindhárom monoteista vallás kíméletlen az eretnekekkel szemben, s, ha meg akar maradni annak, ami, nem is tehet mást.


2_civilizations.jpg
Augsburg és a szüfrazsettek
Ámde – a jelentéktelenül csekély létszámú és ezért szempontunkból most mellékes zsidó vallás és – a muzulmán hit valamint a kereszténység között akad pár lényeges különbség.
Az első egy teológiai eltérés. Míg a muszlimoknak Mohamed a prófétájuk, aki nem nagyon különbözik Mózestől, Dávidtól, vagy Salamontól, maguk is agresszív és bosszúálló nomád beduinfőnökök, addig a keresztény tanok élén egy végtelenül szerény, hatalom nélküli, az erőszakot végletesen elutasító, a szeretetről, megértésről és megbocsátásról prédikáló nagyvárosi hippi áll. Ami persze önmagában nem lenne olyan fontos különbség, mégis hivatkozási alapot kínál mindahhoz, ami a kereszténység az elmúlt ötszáz évben lett.
A második eltérés ugyanis egy fél évezreddel ezelőtti konfliktusból, illetve annak 1555-ös lezárásából következik. A Német-Római Birodalomban a 16. században dúló vallásháborúkat lezáró augsburgi vallásbéke ugyanis olyanokat mondott ki, amiktől az iszlám – ugyancsak megosztott – híveinek ma is égnek áll a haja. Az augsburgi birodalmi gyűlésen kötött béke-megállapodás értelmében a fejedelmek szabadon választhattak a római katolikus és az evangélikus felekezetek közül, alattvalóiknak pedig követniük kellett a fejedelem vallását, vagy elköltözhettek egy másik fejedelemségbe. A dokumentum arról is rendelkezett, hogy a fejedelmek nem folytathatnak hittérítő tevékenységet más államok területén, határaikon túl élő hittestvéreiket sem védhetik meg, felekezeti indokból pedig nem lehet háborút indítani.
Hogy aztán persze a békét nem tartották be, az mellékes ahhoz képest, hogy az elkövetkezendő évtizedekben újra és újra megerősítették, módosították, kiterjesztették, s lassan-lassan a keresztény civilizáció részévé tették. Ehhez hasonló, a vallási kultúra egészét átfogó, a vallásszabadságot intézményesítő, s a lelkiismereti szabadság felé mutató kezdeményezésről a mohamedán világ – a gyakorlatban persze gyakran érvényesülő toleranciája dacára – sem tud.
Az Augsburgban kikövezett úton továbbhaladva jutott el Európa a felvilágosodáshoz, s vele a laicizmushoz, az egyház és az állam teljes szétválasztásához, illetve általában a szekularizációhoz, amelyre végül a fogyasztói társadalom materiális hedonizmusa tette föl a koronát.
Noha a keresztény egyházak mindent megtettek azért, hogy fékezzék, útját állják, sőt, ha lehet, visszafordítsák e folyamatot, azért Európában mind általánosabbá vált az a meggyőződés, hogy a vallás magánügy, az egyház társadalmi szerepének elfogadása az egyén szempontjából csak választható alternatíva, és semmiképpen sem kötelező tény.
Dacára annak, hogy Európában ma már nehéz keresztény fundamentalistát találni – még papot sem igen lehet úgy felszentelni, hogy az új egyházfi szívét-lelkét ne itatták volna át a felvilágosodás lelkiismereti szabadságának eszméi – azért a felvilágosodás európai eredményei mégsem váltak, nem is válhattak a keresztény egyházak hittételeivé. Az afrikai és a latin-amerikai kereszténység a maga elnyomó apparátusával majdnem olyan kizárólagosságra tör, mint a mohamedán vallás a saját világában. Hogy ezt mi itt Európában alig érzékeljük, az inkább tájékozatlanságunk miatt van, nem azért mert a kereszténység a harmadik világban európai értékek szerint működne.
Ugyan hogyan is működhetnének akkor európai értékek szerint a mohamedán egyházak, amelyeknek történetéből az augsburgi vallásbékétől kezdve a női emancipációig mindaz hiányzik, ami Európát európaivá teszi?


3_civilizations.jpg
Hit és hitújítás
A liberális sajtó állításaival szemben érdemes tehát leszögezni: a mohamedán világban mindenki fundamentalista. „A muszlimok gondolkodása szerint ugyanis minden muszlim fundamentalista kell, hogy legyen. A Korán ugyanis Isten szó szerinti kinyilatkozása, szövege szent és sérthetetlen. A Koránon, a Próféta és a társainak cselekedetein alapuló iszlám jogrendszer, az usul, még ma is fundamentuma, alapja a bíráskodásnak majd minden muszlim országban.” – irja Müllner Nándor a Könyvkultúra Magazin hasábjain.
Hogy ebből a talajból vidáman ki tud sarjadni a terror és az erőszak, az nem kérdés. A kérdés inkább az, hogy vajon a tolerancia is ki tud-e belőle nőni. És ezzel hadd kanyarodjak vissza Merkel asszony eszéhez!  A német kancellár ugyanis csütörtökön a törvényhozás alsóházában, miközben ismét elítélte a párizsi vérengzést és hitet tett amellett, hogy az iszlám Németország része, azt is hangsúlyozta, hogy tisztázni kell a muzulmán vallás és az iszlamista terror viszonyát.
A kancellárasszony – mint beszédéből kiderült – tisztában van azzal, hogy a sok német nehezen emészti meg Christian Wulff volt korábbi német államfő szavait: a keresztény-zsidó gyökerek mellett az iszlám is Németország része.  
A németek ugyan „nem az iszlám ellenségei”, de „nem a Koránnal nőttek fel” és „bizonytalanok, tanácstalanok” – fogalmazott Merkel asszony. „Az kérdik tőlem, hogy melyik iszlámról van szó”, és hogy lehet-e hinni abban „az újra és újra elismételt mondatban, hogy az iszlámra hivatkozó gyilkosoknak semmi közük az iszlámhoz”. Ezek „jogos” kérdések – fejtette ki a kancellár, hangsúlyozva: „fontos és sürgető, hogy az iszlám papság tisztázza” őket.
Hadd ismételjem meg a lényeget: „fontos és sürgető, hogy az iszlám papság tisztázza…”
És akkor ezt értsük a helyén!
Fontos és sürgető, hogy a német, illetve az európai az iszlám papság tisztázza viszonyát az európai kultúrához, szokásokhoz, a vallás- és lelkiismereti szabadság kérdéseihez, a nemek egyenjogúságával kapcsolatos kérdésekhez, az egyház társadalmi szerepével összefüggő problémákhoz, az erőszakhoz, s ezernyi más kérdéshez.
Ha a német kormányfő komolyan gondolja szavait, akkor az azt jelenti, hogy – akár állami támogatással is – de hamarosan létrejöhet egy új mohamedán irányzat, egy európai iszlám, amelyik valóban képes lesz beilleszkedni az európai kultúrába, amelyik elismeri a világi jogrendet, a női egyenjogúságot, és általában az egyén lelkiismereti, sőt véleménynyilvánítási szabadságát.
Bár a mohamedán vallástól sem idegen a sokszínűség, sőt az iszlám némelyik irányzata meglepően közel áll az európai vallásos miszticizmushoz, azért azt sem árt tudni, hogy a német kancellárasszony, olyan vallási reformot követel az iszlám papságtól, amelyre az nem biztos, hogy képes lesz. A mohamedán hagyomány szerint ugyanis a hitújítás önmagában is eretnekség, s mint ilyen, halállal büntetendő.


4_civilizations.jpg


Ha tetszett a bejegyzés, ha örömmel olvasod a BASK (Boldogok a sajtkészítők) megrázóan provokatív, üdítően szellemes és elkeserítően valósághű írásait, lájkold a BASK  facebook oldalát, oszd meg barátaiddal a felszabadító, vagy éppen felháborító cikkeket.

 

 

 

39 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://boldogokasajtkeszitok.blog.hu/api/trackback/id/tr337079293

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

NagyH · http://katpol.blog.hu 2015.01.16. 12:28:47

Az utolsó mondat sajnálatos módon szép nagy piros vonalként húzza keresztül az egyébként érdekes írást, és most nem a "mohamedán" szóra gondolok. Javaslom az idzstihád fogalmának tanulmányozását.

en.wikipedia.org/wiki/Ijtihad

"Progressive Muslims have re-opened the gates of ijtihad, in order to accommodate the religion with modern society. However, this ijtihad they have advocated is one that is quite novel. Progressive Muslims want to apply contemporary intellectual methods to the task of reforming Islam. This reformed ijtihad and its new ideals were put forward by progressive thinkers such as Sir Sayyid Ahmed Khan, Jamal al-din Al-Afghani, and Muhammad Abduh in response to elements of modernization. These thinkers all wanted to reconcile Islamic traditions with the rapid pace of the modernizing world."

fehérfarkas 2015.01.16. 17:51:56

A posztoló csak alátámasztja a Kettős Mérce cikkének igazát.

1,6 milliárd muszlim él a Földön. Sajnos vannak köztük szélsőségesek, terroristák. De vajon hnyan? Az 1,6 milliárdna az 1% = 16 millió. Ez baroma nagy szám. Ez több mint 1,5 teljes Magyarországnyi lakosságnak felel meg.
Az 1,6 milliárdnak a 0,1% = 1,6 millió. Ez már közelebb állhat valósághoz, de terroristából még ez is nagyon sok lenne.
Csak józan ésszel kell végiggondolni, hogy az ISIS létszáma kb 15.000 fő, és mégis mekkora pusztítást tud csinálni.
Az 1,6 milliárdnak a 0,01%-a = 160.000 fő. Ez már közelebb állhat a valósághoz.
De ha nagyobbik számot nézzük, akkor is a muszlimok 99,9%-a nem szélsőséges, nem terrorista. Azért egy 0,1%-nál kisebb létszámú csoportot összemosni a 99,9%-nyi többséggel elég nagy hiba. Ez nem más mint a muszlimok démonizálása, kollektív bűnösség elvének használata, megbélyegzése.

2006-ban az Ammani Nyilatkozatban több mint 500 muszlim vallási vezető jelentette ki, hogy mi számít az Iszlám vallás részének, és a terrorizmus megszegi az iszlám vallás törvényeit.
Az Iszlám Konferencia Országai (OIC) és az Arab Liga elítélték a terrorizmust és az ISIS-t.
Tavaly az ISIS miatt a Letter to Baghdadi címmel nyilt levelet írt több mint 120 muszlim vallási vezető, amelyben elítélik az ISIS és a terrorizmust.
Novemberben Ferenc pápa az isztambuli nagymuftival közösen fohászkodott a Kék mecsetben, majd utána a sajtótájékoztatón elítélték a terrorizmust és az ISIS-t.
Decemberben a kairói al-Azhar Egyetem és Mecset (a szunnita iszlám szellemi központja) rendezett konferenciát, ahol 100 ország több mint 700 vallási vezetője (keresztény és muszlim közösen) ítélte el az ISIS-t és a terrorizmust.
Szintén decemberben a siíta Irán is rendezett egy vallási konferenciát, ahol 72 ország 550 vallási vezetője ítélte el az ISIS-t és a terrorizmust.

A muszlim országok közül az ISIS ellen harcol jelenleg Irán, Szíria, Irak, Libanon. Szaúd Arábia, Jordánia és Törökország pedig határaikat erősítették meg, nehogy az ISIS oda át tudjon menni. És egyébként pedig az ISIS tagoknak halálbünti jár, ha elfogják őket Szaúdban, Iránban, vagy Jordániában (Szíriában és Irakban valószínűleg a harctéren a csata közben lövik vagy bombázzák le őket).
Továbbá az Egyesült Arab Emirátusok, Szaúd Arábia és Egyiptom közösen bombázták tavaly ősszel a líbiai terroristákat.
Szaúd Arábia rendszeresen szokta bombázni a jemeni terroristák bázisait.
Pakisztán pedig a Tálibokkal folytat harcot a saját országán belül.
Mint látható, Indonéziától Iránon és Szaúd Arábián át Marokkóig a vallási vezetők elítélik a szélsőségeseket, és a politikusok (meg a hatóságok, és hadseregek) pedig harcolnak ellenük.

Ezek a szélsőségesek, akik itt Európában gyilkolnak, a muszlim országokban, pl. Irakban és Szíriában az Omajjád, Abbaszida, Ottomán kalifátusok emlékeit pusztítják, rombolják, és az áldozataik többsége ráadásul muszlim.
Moszulban (Irak 3. legnagyobb városa) tavaly lerombolták az Abbaszida kalifátus idejében, a 12. sz-ban épült Jónás prófétáról elnevezett mecsetet. Szíriában Jidén jnuár első hetében lerombolták a 13. sz-i híres muszlim vallástudós és hadíszgyűjtó an-Nawawi mauzóleumát. Moszulban a muszlim vallási vezetőket az ISIS tagjai lemészárolták. Nehogy maradjon valaki, aki az igazi iszlámot tudja hírdetni a mecsetekben.
Ezek az agybeteg abberált szélsőségesek így működnek. Ezeknek nemcsak az európai kulturával van bajuk, hanem ezek az iszlám világ dolgait is pusztítják, és nemcsak az európaiakat gyilkolják, hanem a muszlimokat is.

N.di 2015.01.16. 19:56:45

Teljesen egyet értek Merkel szavaival. Tavaly vettem egy könyvet ami róla szól. Csak ajánlani tudom mindenkinek! Vezetőinknek is. Csodálatos ember és a valaha volt legkiválóbb politikus szerintem.

Azonban:
"hamarosan létrejöhet egy új mohamedán irányzat, egy európai iszlám, amelyik valóban képes lesz beilleszkedni az európai kultúrába"

Ezzel vannak a bajok. És nem azért mert nem hiszek benne, de valamiért meg még is azért. Pont beszélgettünk erről kedvesemmel. Én az iszlám kérdést itt kérek elnézést, de a cigány kérdéshez hasonlítottam. A következőért. Nincsenek normális, tanult, művelt, szorgalmas romák? De igen. De ha meglátunk egyet, vagy egy beszélgetésben elhangzik a bizonyos faji megnevezés. Most őszintén? Nem egyszerre a rossz jut eszünkbe róluk? És itt most tényleg tegye mindenki szívére a kezét. Mert én azt tudom mondani, hogy de. Sajnos igen, egyszerre a rossz jut eszünkbe. Hogy lop. Hogy hazudik. Hogy bánt. És ugyan ez igaz az iszlámokra is. Sajnos ha terrorizmusról van szó, az első gondolatunk ők. És sajtóból is ez folyik. Ezt nyomják az arcunkba.
És akkor egy nyilatkozat, egy Európában élő muszlimtól:
Ahmed Aboutaleb, Rotterdam marokkói születésű polgármestere. „Érthetetlen, hogy képesek vagytok a szabadság ellen fordulni. Ha nem tetszik, csomagoljatok össze és távozzatok. Ha nem tetszik a szabadság, mert nem tetszik, hogy néhány humorista, akit nem kedveltek, újságot csinál, akkor azt kell mondanom, hogy elmehettek a picsába – mondta a városvezető. – Tűnjetek el Hollandiából, ha nem találjátok itt a helyeteket. Az összes jó szándékú muszlimot kinézik most miattatok itt” – figyelmeztetett
Aboutaleb."

Nem akarom túl hosszúra nyújtani, és ismételni sem magam. Nekik saját "vérük" miatt kell mindig rettegniük. Hiába jó indulatú a 30%-a, ha a maradék 70% szítja a feszültséget, és SZEDI SZÉT EURÓPÁT ÉS A VILÁGOT!

Ők arra vannak generálva évtizedek óta, hogy ők a világ urai. Mindent meg akarnak szerezni. De vajon megtudják? Szerintem idő kérdése...

Hogy ez hova fog vezetni.....?
Arra gondolni sem merek.
És hogy generálva van VALAKIK által az összes terror cselekmény.... járvány.... betegség.... ésígytovább.....

Az már egy másik történet!

Ami hozzá teszem. Szintén megérne egy misét.

És csak még egy utolsó kérdés. Miért kell tragédiának történnie ahhoz, hogy lépjenek a vezérek? Miért most kezdik el felszámolni a terroristákat Európa szerte? Meg persze megint meddig? Amíg reflektorfényben vannak. Aztán jönnek a következők. Szervezkednek. Mi figyeljük őket. Ismét halál, ismét felszámolások.... És folytathatnám.... De nem akarom, mert elkeserít ez a világ....

fehérfarkas 2015.01.16. 22:31:21

@N.di: "Nem akarom túl hosszúra nyújtani, és ismételni sem magam. Nekik saját "vérük" miatt kell mindig rettegniük. Hiába jó indulatú a 30%-a, ha a maradék 70% szítja a feszültséget, és SZEDI SZÉT EURÓPÁT ÉS A VILÁGOT!"

Megint egy kicsit a matematikát és józan gondolkodást veszem elő.1,6 milliárd muszlim él a Földön, ha igaz lenne az arány, akkor több mint 1 milliárd(!!!), azaz 1,2milliárd szélsőséges, terrorista muszlim lenne világszerte.
Európában pedig kb 50 millió muszlim él. Vagyis itt Európában 35 millió, tehát 3,5 Magyarországnyi szélsőséges, terrorista lenne Európában.
Ennyi terroristával lehetetlen lenne felvenni a harcot, és az egész kontinens, meg az egész világ nemhogy lángokban állna, de több mint 1000 évvel ezelőtt elpusztult volna, amikor a muszlim kalifátusok a mai Spanyolországtól Indiáig tartottak.
Maradjunk annyiban, hogy a valósághoz közelebb áll a 0,1%-nyi szélsőséges, terrorista. És a muszlimok 99,9% normális, békés.

Mint korábban írtam, a muszlim vallási vezetők ugyanúgy elítélik a szélsőségeseket és terroristákat mint a muszlim politikusok. A muszlim országok hadseregei, speciális alakulatai pedig ahrcolnak ellenük. Az ISIS ellen szarázaföldi haderőként egyetlen egy nyugati ország hadserege sem vesz részt, csak muszlim országoké: Irán, Irak (itt a kurdok saját önálló harcosokkal + az iraki hadsereg a kurdoktól függetlenül), Szíria, és a libanoni Hezbollah (még a Hezbollah is harcol ellenük).
Szaúd Arábia a jemeni al-Kaida bázisait bombázza évek óta. Pakisztán a tálibokat bombázza és rakétázza. A libanonba Kaddafi bukása után bevonult terroristákat pedig Egyiptom, Egyesült Arab Emirátus és Szaúd Arábia bombázzák.

Ezek a valódi muszlim hadseregek:
Top 10 Islamic Forces 2012
www.youtube.com/watch?v=OEU4VHEg2-M
Algéria, Marokkó, Malayzia, Szíria (amit 3,5 éve kb 70 országból odament szélsőségesek nem tudnak legyőzni), Indonézia, Szaúd Arábia, Egyiptom, Irán, törökország, Pakisztán.

Iranian Police Special Force (NOPO)
NOPO stands for Anti-Terror Special Forces
Iran Anti-Terror and Anti-Riot forces held exersices at the presence of the military attaches of several embassies in Tehran.
www.youtube.com/watch?v=Ltr0OVyQ7Vk

Armed Forces of Saudi Arabia
www.youtube.com/watch?v=fcPPut0eDIU
SAUDI ARABIA SPECIAL FORCES
www.youtube.com/watch?v=bKOMENGJEIQ
Royal Saudi Land Forces
www.youtube.com/watch?v=GOz616K4uM4

fehérfarkas 2015.01.16. 23:22:06

@fehérfarkas:

Ez pedig az Egyesült Arab Emirátusok hadserege (és egy hivatalos propaganda film, amely a hadsereg mellett az UAE nevezetességeit is bemutatja nagyon szép légifelvételekről - már csak emiatt is érdemes megnézni):
www.youtube.com/watch?v=nBSd5C7AQy0

Az ENSZ békefenntartói közül India mellett Pakisztán és Banglades adja a legtöbb békefentartót.
Míg az európai országok összesen adnak 6000 békefentartót az ENSZ-nek, addig Pakisztán és Bangdlaedes 8000-8000 katonát adnak.
Az európai országok összesen adják a 6,1%-át a 98.000 békefentartónak, míg Pakisztán és Banglades együtt a 16,3%-át (külön-külön pedig a 8,65%-át).
Egyiptom 2750 békefentartót ad (2,8%), míg a csöpnyi Jordánia 3374 katonát (3,44%).
Az az ENSZ békefentartóinak csupán 1%-át adja.
(hozzáteszem cserébe az USA fizeti a teljes ENSZ költségének 22%-át, ezzel valamennyire kompenzálja, hogy katonailag alig vesz részt a békefenntartásban)
Törökország pedig az ENSZ 16. legnagyobb finanszírozója, valamint a NATO legnagyobb és legaktívabb hadseregét adja az USA után.

Sokan tartják teljesen tévesen Szaúd Arábiát terrorista államnak.
A jelenlegi szaúdi király, Abdullah király vallások közti párbeszéd támogatója, amire 2011-ben egy alapítványt is létrehozott. 2007-ben a pápával találkozott, 2008-ban pedig Mekkában tartott konferencián arra kérte a muszlim vallási vezetőket, hogy zsidó és keresztény vallási vezetőkkel folytassanak párbeszédet. Szintén 2008-ban Madridban vett részt egy különböző vallások vezetői által tartott konferencián. Azután hindu és buddhista vezetőkkel találkozott. 2012-ben Bécsben nyitott egy vallásközi párbeszédet segítő intézményt: King Abdullah bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue (KAICIID). A KAICIID-ot 3 muszlim, 3 keresztény, 1 zsidó, 1 hindu és 1 buddhista vallási vezető irányítja.
Egyébként Abdullah király Faisal királyhoz hasonlóan nagyon szigorú vallásos életet él (egyesek egyenes aszkéta életűnek tartják) - ami ugye sok szaúdi hercegről (meg néhány korábbi királyról) egyáltalán nem mondható el.
Habár a klérus (mert a wahhabita szaúdi királyságban van olyan) és a királyi család egymás dolgaiba nem szól bele, azért már koronahercegként megkezdte a klérusból a legradikálisabbak eltávolítását. A klérus tagjai közül több mint 3000-et váltott le.

Szaúd Arábiában kb 200-230.000 szaúdi szolgál valamilyen fegyveres alakulatban,
a Saudi Arabian Army (szárazföldi hadsereg) a legnagyobb létszámú: 150.000 fős
a Royal Saudi Air Force (légierő) 18.000 fős
az Air Defence (légvédelem) 16.000 fős
a Royal Saudi Navy (haditengerészet) 15.500 fős
a Saudi Arabian National Guard (nemzeti gárda) kb. 100.000 fős, amiből 75.000 fő aktív katona, és 25.000 fő törzsi harcos

Ha az IS/ISIS átlépné a szaúdi határt, akkor ott sokkal nagyobb ellenséggel kellene szembenézniük mint Irakban, ahol 2003 után teljesen tönkrement a hadsereg és a nemzeti gárda, és az új hadsereg pedig nagyon gyenge. Vagy Szíriában, ahol a hivatalos szír hadsereh több mint 80 országból odament terroristák és szélsőségesek ellen kell megvédenie az országot, és emellett az IS-re már sokkal kevesebb energiája marad.
A szaúdi hadsereg erős, nagy létszámú, modern fegyverzettel van ellátva, az amerikaik képezték ki őket, és nem kell többforntos háborút sem vívnia mint a szír hadseregnek. Hanem nyugodtan koncentrálhat csupán az IS ellen.

fehérfarkas 2015.01.16. 23:47:52

@N.di:

Ja, és még egy kiegészítés az Iszlám vs Nyugat kérdéshez: az USÁ-t a legelsőnek a britektől függetlenként elismerő ország Marokkó volt 1777-ben. És a legrégibb amerikai diplomáciai épület is Marokkóban van Tangierben, amely jelenleg az egyetlen USÁ-n kívüli amerikai National Historic Landmark (jelenleg múzeumként működik).

empoftla 2015.01.17. 16:56:05

@maxval bircaman szerkesztő: Így van. Bár az eretnek pápa próbálkozik (néha a homokosok elfogadásával néha pofozkodással) - de a katolicizmus már felvilágosult annyira amennyire kellett és elfogadható.

fehérfarkas 2015.01.18. 03:22:50

@fehérfarkas:

A fentihez még annyit, hogy nemcsak a muszlim vallási vezetők és politikusok ítélték el a terroristákat, hanem az Európában (és Szíriában, Irakban, Nigériában, Maliban, Jemenben - mert ugyanazon takfiri/szalafi/dzsihádista ideológiájú csoportokról van szó) gyilkoló terroristákat a Hezbollah, a Hamasz és a Palesztin Hatóság is elítélte.

"Haszan Naszrallah (...) azt mondta: azok az iszlamista szélsőségesek, akik lefejeznek és lemészárolnak embereket, többet ártottak az iszlámnak, mint bárki más a történelem során. Ezzel nyilván az Iszlám Államra és az al-Kaidára célzott. A Hezbollah vezére (...) Úgy fogalmazott, hogy “a magukat az iszlám követőinek valló takfiri csoportok viselkedése jobban eltorzítja az iszlámot, a Koránt, mint az iszlám ellenségei…akik megsértették a prófétát filmekben… vagy gúnyrajzot készítettek róla.”
(...)
A siíta Hezbollah Aszad elnök oldalán vesz részt a szíriai háborúban. Vezetőjének mostani nyilatkozata éles ellentétben áll az Iszlám Állam és az al-Kaida szunnita fegyvereseinek felhívásaival Nyugaton végrehajtandó terrortámadásokra.
(...)
A hétvégén a Hamasz is tett közzé egy nyilatkozatot, méghozzá francia nyelven, amelyben elítélte a párizsi terrorakciót. Abban az állt, hogy “a vélemény- és gondolkozásbeli különbség nem igazolhatja a gyilkosságot.”
(...)
Hasonló véleménynek adott hangot a Palesztin Hatóság is, “förtelmes bűncselekménynek” nevezve a történteket."
www.globoport.hu/23364/a-hezbollah-vezere-szerint-a-terroristak-veszelyesebbek-az-iszlamra-a-karikaturistaknal/

Vagyis az izraeli-palesztin konfliktussal sem lehet indokolni a takfiri/szalafi/dzsihádista terroristák európai merényleteit, mert még a Hamasz, Palesztin Hatóság és a Hezbollah is elítéli őket.

fehérfarkas 2015.01.18. 23:47:42

@fehérfarkas:

Érdemes elolvasni:
www.thedailybeast.com/articles/2015/01/14/are-all-terrorists-muslims-it-s-not-even-close.html
"In December 2013, FLNC terrorists carried out simultaneous rocket attacks against police stations in two French cities. And in Greece in late 2013, the left-wing Militant Popular Revolutionary Forces shot and killed two members of the right-wing political party Golden Dawn. While over in Italy, the anarchist group FAI engaged in numerous terror attacks including sending a bomb to a journalist. And the list goes on and on.

Have you heard of these incidents? Probably not. But if Muslims had committed them do you think you our media would’ve covered it? No need to answer, that’s a rhetorical question.
(...)
Have you heard about the Buddhist terrorists? Well, extremist Buddhists have killed many Muslim civilians in Burma, and just a few months ago in Sri Lanka, some went on a violent rampage burning down Muslim homes and businesses and slaughtering four Muslims.
(...)
An FBI study looking at terrorism committed on U.S. soil between 1980 and 2005 found that 94 percent of the terror attacks were committed by non-Muslims.
(...)
since the 9/11 attacks, Muslim-linked terrorism has claimed the lives of 37 Americans. In that same time period, more than 190,000 Americans were murdered
(...)
But the media will have on expert after expert discussing how can we stop these scary brown Muslims from killing any more Americans despite the fact you actually have a better chance of being killed by a refrigerator falling on you. ... Now, I’m not saying to ignore the dangers posed by Islamic radicals. I’m just saying look out for those refrigerators."

fehérfarkas 2015.01.18. 23:48:41

@fehérfarkas:

Meg ezt a cikket is érdemes elolvasni:
thinkprogress.org/world/2015/01/08/3609796/islamist-terrorism-europe/
"In fact, in the last five year, less than 2 percent of all terrorist attacks in the E.U. have been “religiously motivated.”
In 2013, there were 152 terrorist attacks in the EU. Two of them were “religiously motivated.” In 2012, there were 219 terrorist attacks in EU countries, six of them were “religiously motivated.”
In 2011, not one of the 174 terrorist attacks in EU countries in 2011 were “affiliated or inspired” by terrorist organizations. 2010, 249 terrorist attacks, three of them were considered by Europol to be “Islamist.” In 2009, of 294 terrorist attacks, only one was related to Islamist militancy – though Europol added the caveat, “Islamist terrorists still aim to cause mass casualties.”
(...)
Of 152 terrorist attacks in 2013, 84 of were motivated by ethno-nationalist or separatist beliefs. That’s more than 55 percent.
(...)
According to FBI data compiled by the Princeton University’s Loon Watch, Islamist extremists were responsible for just 6 percent of terrorist attacks between 1980 and 2005 — falling behind Latino groups, Extreme left-wing groups, and Jewish extremists.
(...)
“The United States suffered approximately 14,000 murders in 2013. Since 9/11, Muslim-American terrorism has claimed 37 lives in the United States, out of more than 190,000 murders during this period.”
Despite the low frequency of Islamist militant attacks, fears around them are continually stokes by politicians, law enforcement officials, and even the media which tends to highlight religiously-motivated attacks over political or environmental ones."

zriff 2015.02.03. 20:43:14

Az európai kultúra halott. Mára a progresszív polkorrekt gender femináci korszellem/őrület teljesen megfertőzte az eut, meg az usát. A férfiak gyakorlatilag másodrendű állampolgároknak számítanak (pl. csak a nő szava alapján bármilyen férfit lecsukhatnak nőbántalmazásért nulla bizonyítékkal, nő unalomból válhat és övé a lakás, gyerek, minden, a férfi meg csak fizethet, a férfigyűlölet terjed, a tv és moziban csak a nő a tökéletes a férfi a balfék). Ha az iszlám mégis megújulna, az elmebeteg feminizmus úgyis orwelli poklot csinál a világból.

A latin amerikai kereszténységről meg, argentínában büntetlenül randalírozhatnak az őrült femenek. Nem szeretem a nagy világvallásokat, de az új világvallás a feminizmus veszélyességéről elfeledkeztek.

jerryboi 2015.02.06. 23:19:42

@fehérfarkas: "Ha az IS/ISIS átlépné a szaúdi határt..."
Úgy érted, ha késne az átutalás v ilyesmi?

fehérfarkas 2015.02.07. 01:34:27

@jerryboi:

Szaúd Arábia támogatja az ISIS-t egy hoax.
Szaúd Arábia valóban támogatott szélsőségeseket, de azokat, akiket az USA akarta. Pl. a szír Assad elleni szélsőségeseket közösen támogatta Szaúd Arábia és az USA (vagy a délszláv áborúban a szerb Milosevics seregei ellen, vagy az afgán-szovjet háborúban a szovjetek ellen).
Csakhogy Szaúd Arábia már tavaly felhagyott ezzel. Miért?
Azért mert az USA egy másik kontinensen van biztonságban, de a szaúdi királyság ott a közelben, és hamar kiderült, hogy a szélsőségesek kontrolállhatatlanná válták, és Assad megdöntése után majd a szaúdi monarchiát is meg akarják dönteni. Nemcsak az ISIS, hanem az al-Nusra Front és a többi is (akiket az USA továbbra is támogat).
Az al-Kaida legnagyobb ellensége a szaúdi királyi család, és folyamatosan próbálnak meg merényleteket végrehajtani Szaúd Arábiában is. Oszama bin Ladent már a 90-es években kitiltották Szaúd Arábiából.
A Muszlim Testvériséget Szaúd Arábia már tavaly év elején terrorista szervezetté nyilvánította - ezzel szemben az USA még mindig nem tartja terrorista szervezetnek.
Az ISIS-t pedig a szaúdi király is, meg a szaúdi klérus, és a szaúdi nagymufti is terrorista szervezetnek nyilvánította, és az iszlám vallással ellentétesnek, az iszlámra szégyent hozónak.
Azok a szaúdi állampolgárok, akik kimennek Irakba vagy Szíriába harcolni, azokra hazatérve kivégzés vár.
Ráadásul az eddig halogatott 900 km hosszú iraki-szaúdi határ menti hi-tech védelmi kerítést tavaly gőzerővel elkezdte építeni a királyság az ISIS-től való félelmében. ÉS 30.000 szaúdi katonát csoportosított át az iraki-szaúdi határhoz.

A wahhabita Szaúd Arábiát sok mindenért lehet jogosan kritizálni, és a muszlimoknak sem az a kedvenc országa - de annyira azért nem hülye a szaúdi királyi család, hogy olyanokat támogasson, akik a királyi családot meg akarják dönteni mert hitetlennek, erkölcstelennek és bitorlónak tartják. Márpedig a muszlim szélsőségesek/terroristák szemében az olajgazdag szaúdi királyi család = sátán, korrupció, elnyomás, zsarnokság, erkölcstelenség, képmutatás.

clegane 2015.04.03. 12:37:45

@fehérfarkas:
az a 15ezer inkább 100ezer
mashable.com/2014/08/26/100000-people-join-islamic-state/

amúgy nagyjából egyetértek azzal amiket mondasz.

fehérfarkas 2015.04.03. 18:34:59

@clegane:

Ez a nagyobb szám úgy jön össze, hogy az elmúlt pár hónapban számos más terrorista szervezet csatlakozott vagy beolvadt az ISIS-be, pl. a Boko Haram, az al-Kaida számos sejtje (köztük a Szíriában harcoló al-Nusra Frontnak is kb 1/3-a átállt az ISIS-hez). Így viszont a többi nem ISIS terrorista szervezet létszáma csökkent ennyivel, vagy néhány terrorista szervezet megszűnt önállóan létezni.

A terrorista szervezetek fúziójára az iszlám világ is válaszolt egy közös arab katonai összefogással, amit most Jemenben tesztelnek a huszi lázadók ellen (Operation Decisive Storm): Szaúd Arábia, Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom, Marokkó, Kuvait, Katar, Bahrein, Jordánia, Észak-Szudán és Pakisztán. Az akciót politikailag és titkosszolgálati infókkal támogatja USA, Törökország, Franciaország, Belgium.
Ha az akció sikerrel jár, akkor létrejöhet egy közös arab hadsereg, amelyről a március 28-i Arab Liga konferenciáját döntöttek. Ennek a főpróbája a jemeni beavatkozás az ENSZ által elismert legális kormány megmentésére.

fehérfarkas 2015.04.03. 18:39:23

@fehérfarkas:
Az Operation Decisive Storm hadműveletet ugyan arabnak írtam, de Pakisztán nem arab. (Észak-Szudán etnikailag nem arab, de civilizációsan az arab világ része, mivel az egyik hivatalos nyelv, valamint a kultúra, irodalom, üzleti élet nyelve az arab)

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2015.04.05. 10:54:29

@fehérfarkas:

"Azért egy 0,1%-nál kisebb létszámú csoportot összemosni a 99,9%-nyi többséggel elég nagy hiba. "

a kommunisták kevesebb, mint 0.1 százaléka irtott kulákokat. a nácik kevesebb, mint 0.1 százaléka tolt be zsidókat a gázkamrába.

a bugyuta "gondolatmeneted" szerint bármely ideológiát fel lehetne menteni, mivel csak kevés szélsőséges következménye van.

de a faszt, kisbutus, a faszt. 0.1 százalék terrorista is túl sok egy ideológiától. és 0.001 százalék is túl sok

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2015.04.05. 10:59:26

@fehérfarkas: "Mint látható, Indonéziától Iránon és Szaúd Arábián át Marokkóig a vallási vezetők elítélik a szélsőségeseket,"

viszont Angliától, Franciaországon, Németországon, Tunézián, L0bián, Marokkón, Algérián, Szírián, Irakon át Pakisztánig, Afganisztánig ugyanolyan VALLÁSI VEZETŐK támogatják a fundamentalizmust, és toborozzák a terroristákat. Mert a tunéziai idegenvezető nem magától találta ki, hogy elmegy egy terrorista kiképzőtáborba Líbiába. azt neki egy vallási vezető mondta egy mecsetben. és az iszlámban még azt se mondhatod, hogy a pápa elítélte, mert nincs pápa, minden imám egyenrangú. a terroistatoborzó és az azt elítélő imám is.

egyébként az ISI olyan szervezetekből nőtt ki, melyet Jordánia és Szaudi Arábia támogatott. most csak azért ellenzik, mert a fejükre nőttek. ez a rész politika, ez nem vallási szempont

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2015.04.05. 11:03:04

".1,6 milliárd muszlim él a Földön, ha igaz lenne az arány, akkor több mint 1 milliárd(!!!), azaz 1,2milliárd szélsőséges, terrorista muszlim lenne világszerte. "

ha a világon 1.6 milliárd muszlim él (kb jó szám), akkor ezek mindegyike szélsőséges, de nem terroista. mindegyik szent igazságnak hiszi ugyanis a Korán minden egyes szavát, amely a dzsihádra buzdít. mindegyik Mohamedet, a legfőbb dzsihádistát tekinti szent embernek

ateistaklub.blog.hu/2015/01/09/a_dzsihadra_szolito_szurak_a_koranban#c26651542

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2015.04.05. 11:08:18

A cikk azon fele jó, amely lehúzza a Kettős Mércéről az iszlámmosdató keresztvizet. A cikk azon része téves, hogy a különbség a kereszténység és az iszlám között lenne. Egyrészt Breivik bizony szintén vallási indíttatásból IS követte el tettét. Másrészt a keresztények is a terrorizmushoz hasonló dolgokat követtek anno el. Boszorkányüldözés és inkvizíció. Amit a cikk különbségként leír, nevezetesen, hogy Európa ezen már túllépett, azt nem a kereszténység csinálta, hanem a kereszténység ellenében lépett túl Európa egy felvilágosult, modern, szekuláris világba. A különbség nem kereszténység és iszlám, hanem szekuláris és nem szekuláris felfogás között van.

Merkel meg nem annyira okos, hanem két tűz között van: a pártja erősen keresztény, de Németországban túl sok a török szavazó. Ennek megfelelően próbált lavírozni, és mondott egy homályosat. Nem bölcset, hanem homályosat mondott. Merkel nem egy okos nő, csak egy politikus aki véletlenül kancellár. Orbánnál lehet, hogy epszilonnyit okosabb.

2015.04.05. 20:13:31

én az iszlám ellen rendkívül kemény harcot hirdetnék, ha lennének milliók akik hallgatnának rám, de sajnos senkit nem érdekel hogy mit mond egy átlagos állampolgár, kapásból minimális cél az lenne hogy betiltsák e mecseteket és az iszlám szervezett formáit az eu területén

fehérfarkas 2015.04.05. 23:57:28

@Brendel Mátyás:

Te most lenáciztad az iszlámot, a Föld lakosságának 1/4-nek a vallását.
A náciknál a fegyvertelen náci is a náci ideológiát vallotta. A náci ideológiának pedig a fajelmélet volt az alapja, hogy a németek a felsőbbrendű faj, a többi pedig az alacsonyabb rendű. Az alacsonyabb rendűek közül vannak a szolgáknak jók, és vannak a kiirtásra valók.
Az iszlám esetében pedig a terroristákat elítélik a muszlim vallási vezetők, a muszlim országok vezető politikusai, az Iszlám Konferencia Országai (OIC), az Arab Liga, a Muszlim Világ Liga. Sőt, a muszlim országok hadseregei szó szerint harcolnak a terroristák ellen: Az Arab Liga most március végén döntött arról, hogy az arab országoknak össze kell fogniuk katonailag, és közös hadsereget létrehozni a terroristák ellen, mert külön-külön nem tudják sikeresen felvenni a harcot a nemzetközi terrorizmus ellen, hanem csak együtt, összefogva. Ennek az együtt működésnek a próbája a jemeni kormány megsegítése a huszi lázadók ellen, ahol 9 arab ország + Pakisztán hadserege fogott össze.
(ez történelmi jelentőségű, mert eddig arab országok Marokkótól Kuvaitig még soha nem fogtak össze közös összehangolt hadműveletben, az pedig, hogy a 2. legnépesebb muszlim ország is csatlakozott ehhez, pedig még inkább történelmi jelentőségű)

Az ISIS az al-Kaida iraki leányszervezete és az FSA tagja volt, amíg külön nem vált tőle, hogy már ne csak Assad ellen harcoljon, hanem saját területeket kezdett elfoglalni.
Egyébként az ISIS nagyon gyorsan foglalt el területeket, aztán azóta alig tudta azt növelni. Megtorpant a szír és iraki kurd területek közt.
Az FSA-t pedig az USA a mai napig támogatja. Csakhogy az FSA nem egy ellenzéki fegyveres csoport, hanem egy ernyőszervezet, amelynek a legerősebb tagja az al-Kaida szíriai leányszervezete, az al-Nustra Front.

Nézd meg miket rombol az ISIS: az iraki és szír területeket, azokat amelyek 1400 éve iszlám uralom alatt állnak. Nem az iszlám kalifátusok (Rashidun kalifátus, Omajjád kalifátus, Abbaszida kalifátus, Ottomán kalifátus) rombolták le azokat, nem is az iraki és szír diktátorok, hanem az ISIS tavaly és idén.
És azon is érdemes elgondolkodni, hogy Irakban az amerikai megszállás kezdetekor 2003-ban 1,5 millió keresztény élt. Ma már csak 200 ezer.
Szíriában több mint 100 ezer ember halt meg az elmúlt 4 évben, és több mint 3 millió menekült el más országokba. És a szír keresztény vezetők Assad oldalán állnak, és Assadban látják a védelmezőjöket. Abban az Assadban, aki ellen az USA az FSA-t támogatja (azt az FSA-t, amelnyek az al-Kaida leányszervezete a legerősebb tagja).

fehérfarkas 2015.04.06. 00:18:30

@Brendel Mátyás:

Ezt nem kommentálom, mert teli van tárgyi tévedésekkel, de mivel a blogodon minden vallást leszólsz, így ezt is beillesztem abba a sorba, hogy utálod a vallásokat, és egyik vallásnak sem hiszel, mert eleve Istenben sem hiszel. Ez szíved joga.

fehérfarkas 2015.04.06. 00:39:12

@Barát Csaba:

Te mennyivel vagy jobb az ISIS-nél? Ugyanazt a nézeted képviseled csak a célpontod szűkebb.
Te csak iszlámot és a muszlimokat törölnéd el a Földről. Az ISIS pedig mindenkit aki nem ért vele egyet, és nem úgy látja a világot, ahogy ők. A muszlimokat is.
Az ISIS áldozatainak többsége muszlim (ezen nincs is mit csodálkozni, hiszen az általuk meghódított terület többségi lakossága muszlim, és azokat is mészárolja), és nemcsak ókori emlékeket, meg keresztény templomokat rombolnak, hanem mecseteket is.

Javaslom olvasd el ezt:
@fehérfarkas:
fehérfarkas 2015.01.18. 23:47:42
fehérfarkas 2015.01.18. 23:48:41
fehérfarkas 2015.01.16. 23:22:06
fehérfarkas 2015.01.16. 22:31:21
fehérfarkas 2015.01.16. 17:51:56

2015.04.06. 09:39:51

@fehérfarkas: nézd, az a helyzet hogy azért mondod ezt mert elkényeztetett európai vagy, nem tudsz már semmit sem arról hogy a harc mennyire fontos, az ellenség ellen harcolni kell, nem pedig minden baromságnak teret engedni

fehérfarkas 2015.04.06. 13:30:18

@Barát Csaba: "nézd, az a helyzet hogy azért mondod ezt mert elkényeztetett európai vagy, nem tudsz már semmit sem arról hogy a harc mennyire fontos, az ellenség ellen harcolni kell, nem pedig minden baromságnak teret engedni "

Nem csinálok abból titkot, hogy béke és a békés megoldások híve vagyok.
Ha annyira harcolni akarsz, akkor nyugodtan menjél ki Szíriába vagy Irakba harcolni. Ott megtudod mi is a harc és a háború.
A szíreknek és az irakiaknak elegük van a harcokból, hoy hozzád hasonló elmebeteg állatok a világ több mint 70 országból odamentek, és a halomra gyilkolják a szíreket és irakiakat, és rombolják a házaikat, iskoláikat, kórházaikat, munkahelyeiket, templomaikat, mecseteiket. Ez a háború. Ez a valós háború. Az igazi háború nem egy Counter Stike vagy Call of Duty videójáték a neten keresztül játszva, hanem hús-vér emberek halnak meg, és valódi lakóházak, valódi kórházak, valódi iskolák, valódi munkahelyek semmisülnek meg.

2015.04.06. 13:43:52

@fehérfarkas: sajnos a felmenőink vagy usa nem azért ment hogy végre elpusztítsák az iszlámot, pedig ez egy helyes cél lehetne, ha mi nem pusztítjuk el az iszlámot akkor az iszlám pusztít el minek, ez ilyen egyszerrü

fehérfarkas 2015.04.06. 14:15:48

@Barát Csaba:

Hülyeségeket írsz. Az Iszlám vallás nem akar senkit elpusztítani.
A vallást félremagyarázó agybategek már valóban gyilkolnak és pusztítanak, de őket a muszlim vallási vezetők, politikusok és átlagemberek is elítélik. Az iszlám országokban az elfogott szélsőségesekre börtön vagy kivégzés jár.

A magát Iszlám Államnak nevező ISIS-t (amelynek ez már a sokadik neve) egyik muszlim ország sem ismeri el. Egyik nemzetközi iszlám szervezet sem ismeri el, sem az Iszlám Konferencia Országai (OIC), az Arab Liga, a Muszlim Világ Liga.
Az ISIS ellen közvetlenül harcol Szíria, Irak, Irán, Jordánia.
A tálibok ellen Pakisztán (a Pakisztán területére átszivárgott Tálibok ellen).
A líbaiai terroristák ellen: Szaúd Arábia, Egyiptom, Egyesült Arab Emirátusok.
A jemeni terroristák ellen pedig idén márciustól 8 arab ország (Szaúd Arábia, Egyiptom, Marokkó, Jordánia, Egyesült Arab Emirátusok, Kuvait, Katar, Bahrein) + Észak-Szudán + Pakisztán közösen harcol.

A Nyugat rendelkezik a világ legnagyobb és legerősebb hadseregével - de hol és mikor harcol érdemben a terroristák ellen?
Mert mit csinált a Nyugat? Megdöntötte az iraki kormányt 2003-ban, - azóta Irak a nemzetközi terrorizmus fészkévé vált.
Megdöntötte a líbiai vezetést a 2001-es arab tavasz keretében (ugye emlékszünk még arra, hogy a nyugatiak bombázták Kadafi hadseregét és bázisait?) - azóta Líbia szintén a terroristák fészkévé vált.
A Nyugat 4 éve folyamatosan támogatja a szír kormány ellen harcoló külföldieket (hiszen a többségük nem szír, hanem a világ több mint 70 országából odament szélsőséges) - azóta Szíria is a terroristák fészkévé vált.
Afganisztán azért nem írom ide, mert azt nem a Nyugat, hanem még a Szovjetunió támadta meg.

Egyébként meg azokba a muszlim országokba, ahol béke van (több mint 40 muszlim ország van, ezek többségében, még a szegényekben is béke van), évente több mint 150 millió külföldi turista megy.
A világ top10 leglátogatottabb városa között van Dubai, Isztambul, Kuala Lumpur.
Mindezt úgy, hogy Törökország szomszédos Szíriával, ahol a háborús és terrorista konfliktus van. az Egyesült Arab Emírségek pedig szintén ott van a régióban, légvonalban nem is olyan messze az iraki eseményektől. A külföldi turisták a nyugati újságokban olvasott hírek ellenére mégis szívesen mennek ebbe a 2 országba, és nem félnek az ISIS-től, terroristáktól, szélsőségesektől, hanem biztonságban érzik ott magukat.

A nyugati médiában mindenütt azt hallani, hogy a terrorista csoportokhoz csatlakozni mennek a Közel-Keletre a világ más részein lakós muszlimok. Ez hazugság. A tények ezt cáfolják.
Ott van Mekka, ahová évente 2-3 millió muszlim zarándokol el a Hádzs (Hajj, nagy zarándoklat) idején (egész évi szinten pedig kb 14 millió az umra, vagyis a kis zarándoklat keretében).
Az ISIS-nek van kb 20-25.000 tagja. A Szíriában és Irakban harcoló szélsőségeseknek/terroristák összesen vannak kb 120.000-en.
Ez azt jelenti, hogy évente 100x többen választják a hádzs céljából Mekkát, mint az ISIS-t. Illetve évente 20-30x többen választják a hádzs céljából Mekkát mint a közel-keleti terrorista szervezeteket. Mint látod, a muszlimok közel-keleti utazási célpontja nem a terrorista szervezetekhez való csatlakozás, hanem vagy a mekkai zarándoklat, vagy ugyanúgy hagyományos turistaút valamely közel-keleti muszlim országba (Libanon, Jordánia, Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom, Kuvait, Katar, Omán) mint nekünk nyugatiaknak. Illetve nagyon sok muszlim megy még a Közel-Keletre az olajgazdag öbölmonarchiákba dolgozni. Vagyis, ha a zarándokok mellé a muszlim turisták és expatok/vendégmunkások számát is hozzááadnám, akkor azt kapnánk, hogy 10.000x több muszlim megy a Közel-Keletre zarándokolni, nyaralni, dolgozni mint a terrorista szervezetekhez csatlakozni. Ezek a tények. Mégha a nyugati mainstream médiában csupán a terroristák szerepelnek - ami miatt sokan tévesen azt hiszik. hogy iszlám = terrorizmus.

2015.04.06. 14:45:43

@fehérfarkas: de igen, elpusztítanak minket, a muszlimok a vallás miatt is leszületnek minket, legvégül pedig a politikát és az iszlámot európában is teljesen összefogják illeszteni, utána pedig 100 évekkel fogják vissza vetni európa fejlődését pl. ázsiához képest, egyik hónapról a másikra az lesz mint a muszlim országokban, hogy felakasztanak a blogolások miatt, nem mered majd kritizálni a vallást mert rettegni fogsz azért hogy ezért börtönbe kerülsz vagy hogy megölhetnek érte

fehérfarkas 2015.04.06. 22:33:47

@Barát Csaba:

Miért pusztítanának el minket a muszlimok?
8 évszázadig voltak muszlimok a mai Spanyolország területén. Szicíliában 2,5 évszázadig volt jelen az iszlám. A Kaukázus területén a 9. sz. óta folyamatosan. Oroszország európai részén és Ukrajna területén 5 évszázada folyamatosan. Lengyelország területén 7 évszázada folyamatosan. A Balkánon meg 8 évszázada folyamatosan jelen van az iszlám.

A muszlimoktól vette át Európa nemcsak ókori görög-római tudást (amit a barbár germán és szláv törzsek pusztítottak el), hanem a 0 (nulla) fogalmát és szimbólumát, arab számokat, algebrát, csillagászatot, kémiát, gitárt, kottát, fürdőkultúrát, pizsamát, orvostudományt, papírt, sakkot, 3 digites órát (óra, perc, mp kijelzés), stb...
(ezek egy részét úgy vették át a korábbi civilizációktól - ami azt bizonyítja, hogy nem pusztító és rombolóként viselkedtek, hanem az értékek megőrzőjeként;
más részük meg már saját fejlesztés)
Érdemes ezt megnézned, muszlimok készítették videó a saját vallásukkal és civilizációjukkal kapcsolatban:
www.youtube.com/watch?v=w09IhM2BiD0
Ez az Iszlám civilizációs tudományáról szóló 3 részes doksifilm:
www.youtube.com/watch?v=qL41gX0fJng
Ez pedig európaiak által készített rövid reklámfilm az iszlám világ tudományos dolgait bemutató tudományos angliai kiállításhoz, amelyben Sir Ben Kingsley játsza a híres tudós al-Jazari (áldzsázári) szerepét.
www.youtube.com/watch?v=JZDe9DCx7Wk

Ebből is láthatod, hogy az iszlámnak semmi köze a 21. sz. elején létrejött ISIS-hez meg Boko Haramhoz, meg a 20. sz. legvégén létrejött al-Kaidához és Talibánhoz.
Szegény és gazdag, sivatagos és szubtrópusi, szigetország és szárazföldi, hatalmas területű és törpe, nagyon nagy lakosságú és parányi, olajgazdag és olajnélküli, elmaradott és fejlett muszlim ország egyaránt van, ahogy vannak amelyeket az USA bábdiktátorai irányítottak és olyanok is, amelyek a Szovjetunió részei voltak.
1,6 milliárd ember Marokkótól a Fülöp-szigetek déli részéig őslakosként lakik. Ekkora terület, ahol muszlimok őslakosként laknak:
putrahermanto.files.wordpress.com/2009/10/map_islamic_world.jpg
A legnépesebb ország a világ legnagyobb szigetországa: Indonézia 250 millió lakossal. Ráadásul az ASEAN egyik alapítója Malajziával együtt, és Dzsakartában, Indonézia fővárosában van az ASEAN központja is. Malajzia pedig a legmodernebb muszlim ország, az "ázsiai kistigrisek" egyike.
A török/turk/türkmén népek kb 200 millióan vannak, és a mai Balkántól Kína nyugati részéig élnek őslakosként.
Az arabok kb 360 millióan élnek 22 országban őslakosként (ebből 16 arab többségű, a többiben kisebbségben).
A perzsák kb 80 millióan vannak, és Irán mellett csupán Afganisztánban vannak jelentős arányban (a többiben pár százalékos kisebbségként csupán), de kulturális hatásuk nekik a legnagyobb. Nemcsak az Abbaszida kalifátus leghíresebb tudósainak jelentős része perzsa volt, hanem egész Közép-Ázsia és India, Pakisztán, Banglades (a Mogul Birodalom idején) is jelentős perzsa hatásokat mutatnak.
A muszlimok 60%-a Dél- és Délkelet-Ázsiában lakik. Hiába a nyugati média a közel-keleti eseményekkel van teli, de ennek ellenére a Közel-keleten a muszlimoknak csupán a 20%-a lakik csupán. A maradék 20% pedig fekete Afrikában, Európában, és Közép-Ázsiában lakik (meg néhány % az Amerikai kontinensen és Ausztráliában bevándorlóként). Ez 1,6 milliárd ember, akiktől és akiknek a vallásától te félsz, pedig nem is ismered sem őket, sem az országaikat, sem a civilizációikat, sem a kultúrájukat, sem az etnikumaikat, sem a történelmüket - de mégis sommás ítéletet mondasz felettük és ki akarod őket irtani. Mennyivel vagy különb az ISIS-nél, amely tagjai kb. 70 országból verbuválódott és ment a Szíriába meg Irakba úgy, hogy semmit sem tudnak az ottani emberekről, civilizációjukról, kultúrájukról, vallásaikról, történelmükről, és nem is érdekli őket, mert csak rombolni akarják mindazt ami ott van?

2015.04.06. 23:50:36

@fehérfarkas: el kell tüntetni mindent vallást, minimum a szervezett formájukat

fehérfarkas 2015.04.07. 00:13:01

@Barát Csaba:

Inkább meg kellene ismerned a vallásokat.
Az ISIS is pont azt a nézetet vallja, hogy csak az övé az egyetlen helyes világnézet és mindenki másét el kell pusztítani.

Nem áttérned kell egy vallásra azáltal, hogy megismered, hanem elfogadni, tolerálni.

2015.04.07. 00:29:29

@fehérfarkas: kivétel nélkül minden vallás hazug és hülyeségek ezreivel van tele, plusz folyamatosan hülyeségeket és szörnyűségeseket gyárt, ameddig vallási egyházak léteznek addig az emberiség rendkívül szánalmas és undorító, az egész emberiségre rendkívül rossz fényt vet

fehérfarkas 2015.04.07. 23:02:02

@Barát Csaba:

Ez nem igaz.
Az egy dolog, hogy te hiszel-e Istenben vagy sem. Ez hit kérdése.
A másik pedig a vallásoknak a civilizációkban és az emberi fejlődésben betöltött szerepük.
Valószínűleg meglep téged, de az ókori egyiptomi és babiloni tudósok mint a papok közül kerültek ki.
De a későbbi korokban az iszlám és a kereszténység is nagyon sokat hozzá tett az emberiség tudományos fejlődéséhez, és a művészetekhez meg a kultúrához. Ezek tények.

2015.04.08. 08:03:09

@fehérfarkas: a vallások több 100 és több ezer évvel vissza fogták a fejlődést mert nagyon sok mindent nem volt szabad kimondani

fehérfarkas 2015.04.08. 10:11:02

@Barát Csaba:

Bizonyos vallásoknál lehet így volt, de általánosságban már nem mondható el ez. A vallás ugyanis nem áll ellentétben a tudományokkal. A vallásos emberek ngyon sokat tettek a tudományok fejlődéséért.

Már az ókorban a Mardukot főistennek tartó babilóniak nagyon magas csillagászati ismeretekkel rendelkeztek, és a mai napig a babilóniak által használt idő és csillagászati mértéket használjuk, amikor az 1 órát 60 percre, amit 60 másodpercre osztunk, vagy amikor csillagászatban a szögpereceket, vagy a geometriában a kört 360 foknak (6x60), az egyenest 180 foknak (3x60) definiáluk. De a ma használt zodiákus is a babilóniakra vezethető vissza.
De sokistenhívő ókori egyiptomiaknak is nagyon sokat köszönhet a tudomány, főleg az orvostudomány, kémia, matematika.

A 20. sz-ban a Nagy Bumm elmélet atyja Georges Lemaître egy belga pap volt.

Itt van a wikipedia listája a keresztény és muszlim tudósokról, amelyekben nemcsak a középkori, hanem a mostani vallásos tudósok is benne vannak:
en.wikipedia.org/wiki/List_of_Christian_thinkers_in_science
en.wikipedia.org/wiki/List_of_Christian_Scientists_(religious_denomination)
en.wikipedia.org/wiki/List_of_Muslim_scientists
lostislamichistory.com/5-muslim-inventions-that-changed-the-world/
itt pedig a legjelentősebb muszlim női tudósokról van szó:
muslim-science.com/muslim-science-coms-list-of-twenty-most-influential-women-in-science-in-the-islamic-world/
(kevesen tudják, de az 1. mai napig működő egyetemet, a Fezben levő al-Karaouine Egyetemet egy muszlim nő alapította 859-ben: Fatima al-Fihri;
II. Szilveszter pápa, aki Európában a helyiértékes arab számokat bevezette, még fiatal korában Gerbert d'Aurillac néven itt tanult:
"the first to introduce in Europe the decimal numeral system using the Arabic numerals after his studies at the University of al-Karaouine in Morocco."
en.wikipedia.org/wiki/Pope_Sylvester_II )

Bagdad, Damaszkusz, Kairó, Szamarkand, Iszfahán, Bukhara voltak a középkori világ tudományos, művészeti és kulturális központjai - ezeket a mongol horda pusztította el. Később újraépültek, de ezt az aranykorszakot már nem érték el.
Damaszkuszban volt a világ eső leprásokat gyógyító kórháza.
Damaszkusz csillagvizsgálója világhírű volt, itt dolgozott ash-Shatír a 14-15. sz-ban.
Damaszkuszban született a 13. sz-i Ibn al-Nafis, aki először írta le a vérkeringési rendszert.
Damaszkuszban és Aleppóban tanított a 10. sz-ban al-Farabi a „második tanító” („első tanító” = Arisztotelész). Habár az arisztotelészi logika egyik legjelesebb képviselőjének tartják, műveiben azért számos nem arisztotelészi elem is megtalálható. Filozófiai, matematikai, oktatási művein kívül zeneelméleti műveket is írt. Fizikai műveiben pedig az üresség (üres tér, vákuum) létezésének természetéről is írt, és az első, aki a vákuummal kísérletezett.
Itt tanított a 12. sz-ban Sharaf al-Dīn al-Ṭūsī a harmadfokú egyenletekkel foglalkozó híres matematikus és csillagász.

És még lehetne hosszan sorolni az optika atyjának nevezett Alhazentől kezdve jó sokáig Taqi ad-Dinig, akinek köszönhetően jelenleg is a 3 digites (óra, perc, mp) kijelzős órákat használjuk.
A vallásos tudósok nélkül az ateista tudósok sehol nem lennének, mert nem lenne alap, amire építenék a tudományukat. A 20. sz-i ateista tudósok a tudásukat nem a semmiből fedezték fel, hanem a korábbi évszázadok, évezredek tudását fejlesztették tovább.

Al-Jāḥiẓ már a 9. sz-ban (Bagdad, Bölcsesség Háza) felfedezte a táplálékláncokat és javasolta állati evolúció rendszerét, amely maga után vonta a természetes kiválasztódást, a környezeti determinizmust és az öröklődés útján szerzett tulajdonságokat.

A 12. sz-ban a Bölcsesség házában dolgozott al-Jazarī, a "robotok vagy az automata gépek ősatyja":
több mint 100 mechanikus eszközt készített. Vízórát, vízemelő szerkezeteket (hydroerőmű), automatákat. az egyik emberkinézető gépe egy pincér volt, amelyik vizet, teát és különféle italokat szolgált fel (igaz, a felszolgálás 7 percig tartott). Sőt, még a mai WC öblítőtartályának az elődjét is már feltalálta. A "pávatoll szökőkútja" egy emberkinézető szappan és törölközőadó kézmosó automata volt. De egy hidraulikusan működő 4 tagú emberkinézető "robotzenekart" is készített. Találmányai Leonardo da Vincire is nagy hatással voltak.

A 8. sz-i Bagdban dolgozott és Harun al-Rashid kalifa udvari kémikusa volt Abú Músza Dzsábir ibn Hajján al-Azdí (latinosított neve: Geber), a "kémia atyja", a "modern kémia alapjainak lefektetője", aki a következőket írta: "ha az atom képes lenne osztódni, olyan erő szabadulhatna fel, amely elegendő volna egy Bagdad területű város lerombolásához". Több mint 1000 évvel a kvantumfizika és az atombomba felfedezése előtt :)
Elsőnek fedezte fel a salétromsavat és a sósavat. Ő vezette be először az arany és az ezüst savakkal történő szétválasztását. Olyan festékeket készített, ami megakadályozta a vas rozsdásodását (az első rozsdamentesítő festékek). Felfedezte a nátrium-hidroxidot és annak elválasztási metódusát.

2015.04.08. 10:39:45

@fehérfarkas: akkor nem vagy tisztábban az élettel, még a tudományon belül is sok a dogma, sokan féltik az állásukat ezért nem mernek ellent mondanak egy csomó baromságnak, ezért rengeteg dolognál teljesen értelmetlenül költenek milliárdokat, a vallásnál meg a politikánál ez ezerszeresen igaz, főleg régen

fehérfarkas 2015.04.08. 16:52:08

@Barát Csaba:

Tudom, hogy a tudományos életben sajnos sok a dogma és a fétis, de ez nem vonható kapcsolatba a vallásokkal.
A nagy világvallások közül kétféle van:
az egyik semleges a tudományokkal kapcsolatban,
a másik pedig abból indul ki, hogy Isten teremtette a világot, és a világot működtető törvények (= a természeti törvények) Isten törvényei - vagyis a természeti törvények minél jobb megismerése = Isten törvényeinek minél jobb megismerése.
Persze nem minden vallásos így fogja fel, ahogy az ateisták közül sem mindenki tudománypárti. Sőt, az ateisták között is nagyon sok az áltudományos dolgokat készpénznek elfogadó és azokat népszerűsítő.
süti beállítások módosítása